Ysbyty Neuadd Nevill (Nevill Hall)

Mae'r ffordd rydyn ni'n darparu Gofal Iechyd yng Ngwent yn newid


Bydd Ysbyty Nevill Hall yn parhau i ddarparu gofal o'r radd flaenaf i drigolion Gwent a De Powys nawr bod Ysbyty Athrofaol y Faenor ar agor. Mae'n darparu ystod eang o wasanaethau a bydd yn canolbwyntio ar ddarparu gofal cyffredinol ac arferol, gan gynnwys:

 • Llawfeddygaeth Ddydd - Llawfeddygaeth lle rydych chi'n cael eich gweithred ac yna'ch rhyddhau ar yr un diwrnod

 • Gwasanaethau Adsefydlu a Therapi - Gwasanaethau fel Ffisiotherapi a Lleferydd ac Iaith

 • Gwasanaethau Diagnostig - Asesiadau, Sganiau a Phelydrau-X sydd eu hangen ar gyfer ymchwiliadau gan gynnwys sganiau MRI a CT

 • Uned Asesu Meddygol

 • Uned Mân Anafiadau dan Arweiniad Nyrsys 24/7

 • Amrywiaeth eang o Glinigau Cleifion Allanol Arbenigol

 • Uned Eiddilwch Gwell ar gyfer gofalu am bobl hŷn

 • 213 o welyau Cleifion Preswyl

 • Apwyntiadau Cleifion Allanol Plant

 • Gwasanaethau Mamolaeth


Darperir Gofal am Fân Anafiadau gan Uned Mân Anafiadau Ysbyty Nevill Hall, sy'n cael ei rhedeg gan ein Ymarferwyr Nyrsio Brys.  Mae Ymarferwyr Nyrsio Brys yn Weithwyr Clinigol Proffesiynol profiadol sy'n arbenigo mewn rheoli Mân Anafiadau.

Maent yn gallu eich trin os oes gennych asgwrn wedi torri, ysigiad, clais, clwyf, llosg bach, brathiad, neu fân anaf i'r llygad neu'r pen, a llawer o anafiadau eraill. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Mae Ysbyty Athrofaol y Faenor yn darparu gwasanaethau arbenigol ar gyfer ein cleifion mwyaf difrifol wael neu'r rhai ag anafiadau sylweddol, a hon yw'r uned drawma ddynodedig ar gyfer Gwent. Mae'n debygol, os bydd angen i chi gael gofal yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, y cewch eich cyfarwyddo yno gan Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol neu cewch eich cludo yno ar ôl ffonio 999.

Beth yw Uned Asesu Meddygol?

Os oes gennych Argyfwng Meddygol neu salwch difrifol y mae angen ei ddiagnosio, yna cewch eich cyfeirio at un o'n Hunedau Asesu Meddygol. Bydd Meddygon sy'n gweithio yn y cyfleusterau hyn yn cynnal profion ac yn eich asesu cyn penderfynu ar y cwrs triniaeth gorau i chi. Ni allwch gerdded i mewn i Uned Asesu Meddygol- mae angen i chi gael eich cyfeirio gan eich Meddyg Teulu, Parafeddyg, neu Weithiwr Proffesiynol Meddygol arall.

Mae'r rhan fwyaf o'n cleifion sy'n cael eu cyfeirio at Uned Asesu Meddygol yn mynd adref ar yr un diwrnod. Bydd y rhai sydd angen eu derbyn i'r Ysbyty i gael gofal pellach yn cael eu symud i un o'n Wardiau. Efallai y bydd rhai cleifion yn symud i Ysbyty gwahanol i dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt.


 Gofalu am Blant

Mae gan Ysbyty Nevill Hall Adran Plant Cleifion Allanol pwrpasol, a fydd yn darparu man chwarae i apwyntiadau Clinig. Bydd ein Canolfan Arbenigol i ofalu am blant ag anableddau yn aros yn Ysbyty Nevill Hall.

Bydd gofal brys i blant o dan flwyddyn oed yn digwydd yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Dylai plant dros flwyddyn oed barhau i fynychu Nevill Hall ar gyfer Mân Anafiadau.

Gwasanaethau Mamolaeth

BMae Ysbyty Nevill Hall yn cynnig Uned Eni dan arweiniad Bydwreigiaeth ar gyfer genedigaethau arferol. Bydd gan famau newydd ystafelloedd genedigaeth ac ôl-ofal sengl en-suite a bydd ganddynt yr opsiwn o ddefnyddio cyfleusterau genedigaeth dŵr.

Ar gyfer gofal cyn ac ar ôl genedigaeth, mae'n darparu Clinigau Cynenedigol ac Ôl-enedigol dan arweiniad Ymgynghorwyr a Bydwragedd.

Cael y gofal iawn i chi

Os bydd eich iechyd yn dirywio tra'ch bod yn cael triniaeth yn Ysbyty Nevill Hall a bod angen mynediad at yr Arbenigwyr neu'r Gofal Critigol a ddarperir yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, byddwn yn eich trosglwyddo yno trwy ein gwasanaeth cludo cleifion pwrpasol.

 
Darganfyddwch fwy am yr ystod o wasanaethau sydd ar gael yn Ysbyty Nevill Hall:
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwasanaeth Cwsg
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Gweithdrefnau
 • Gofal Asthma
 • Ocsimetreg Pwls
 • Profi Swyddogaeth yr Ysgyfaint
 • Clinig Mynediad Cyflym Canser
 • Gwelyau Cleifion Preswyl Cyffredinol
 • Broncosgopi
 • Gweithdrefnau Plewrol
 • Gwasanaeth TB
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Diagnosteg
 • Mewn-Gyrraedd (In-Reach) Ymgynghorydd
 • Clinigau Methiant y Galon
 • Adsefydlu Cardiaidd
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Gwasanaethau Awdioleg Arbenigol
 • Gwasanaethau Awdioleg Arbenigol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach) Unedau Asesu/ Gofal Symudol a Wardiau
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Pelydrau-X
 • Sganiau CT
 • Sganiau MRI
 • Mamograffeg
 • UwchSain
 • Meddygaeth Niwclear
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Uned Ddewisol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Darpariaeth Achos Dydd
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Endosgopi Dewisol
 • Uned Gofal Symudol Gastro
 • Gwasanaethau Endosgopi
 • Gwasanaeth Trwyth
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Mân Anafiadau
 • Uned Asesu Meddygol (gan gynnwys Ward Arhosiad Byr) - Oriau penodol ar gyfer cymryd cleifion newydd
 • Diagnosteg
 • Clinigau Torri Esgyrn

Allgymorth Gofal Critigol

 • Gweithrediadau wedi'u Drefnu (Dewisol) - Dewisol Achos Dydd
 • Llawfeddygaeth Dydd
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Uned Asesu Meddygol ac Eiddilwch yr Henoed
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Amrywiaeth eang o glinigau Cleifion Allanol arferol
 • Diagnosteg (Trwy Unedau Mân Anafiadau yn y dyfodol ar gyfer plant dros flwyddyn oed)
 • Llawfeddygaeth achos diwrnod dewisol (e.e. Tonsilectomi/ Adenoidectomi)
 • Fflebotomi
 • Colposgopi Pediatreg
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Gwasanaethau Iechyd Rhywiol
 • Uwchsain
 • Diagnosteg Wrodynamig
 • Achosion Dydd
 • Gofal Symudol
 • Colposgopi
 • Gwasanaeth Cyswllt Argyfwng Oedolion
 • Gwasanaeth Oedolion Hŷn
 • Gwasanaeth Cyswllt Anableddau Dysgu
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Mân Lawfeddygaeth y Geg
 • Dan Arweiniad Bydwraig
 • Ystafell Genedigaeth- MLU
 • Gofal Cynenedigol
 • Gofal Ôl-enedigol
 • Pwll Geni
 • Meddygaeth Cynenedigol a Ffetws
 • Clinigau Newyddenedigol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Haematoleg
 • Biocemeg
 • Profi Pwynt Gofal
 • Ceulo
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Gwasanaethau Cleifion Allanol Arferol
 • Diagnosteg
 • Clinigau Torri Lleol
 • Llawfeddygaeth Arferol (Llawfeddygaeth Ddydd)
 • Gweithdrefnau Arferol
 • Llawfeddygaeth a Ward Ddewisol (ar gyfer cleifion sydd angen aros dros nôs)
 • Llawfeddygaeth Achos Diwrnod Dewisol
 • Clinigau Dewisol
 • Ymateb y tu allan i Oriau ar gyfer y Pen a'r Gwddf
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Llawfeddygaeth Dydd
 • Cystosgopi Hyblyg
 • Achosion Dydd