Ysbyty Ystrad Fawr

Mae'r ffordd rydyn ni'n darparu Gofal Iechyd yng Ngwent wedi newid

 

Mae Ysbyty Ystrad Fawr yn parhau i ddarparu gofal o'r radd flaenaf i drigolion Gwent a De Powys nawr bod Ysbyty Athrofaol y Faenor ar agor ers mis Tachwedd 2020. Mae'n darparu ystod eang o wasanaethau a bydd yn canolbwyntio ar ddarparu gofal cyffredinol ac arferol, gan gynnwys:

 • Llawdriniaeth Ddydd- Llawdriniaeth lle rydych yn cael eich gweithred a'ch rhyddhau ar yr un diwrnod
 • Gwasanaethau Adsefydlu a Therapi - gwasanaethau fel Ffisiotherapi a Lleferydd ac Iaith
 • Gwasanaethau Diagnostig - Asesiadau, Sganiau a Phelydrau-X sydd eu hangen ar gyfer ymchwiliadau gan gynnwys sganiau MRI a CT
 • Uned Asesu Meddygol
 • Uned Mân Anafiadau
 • Amrywiaeth eang o Glinigau Cleifion Allanol Arbenigol
 • Uned Bregus yr Henoed ar gyfer gofalu am bobl hŷn
 • 213 o welyau Cleifion Preswyl
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol Plant
 • Gwasanaethau Mamolaeth

 

Darperir Gofal am Fân Anafiadau gan Uned Mân Anafiadau Ysbyty Ystrad Fawr, sy'n cael ei rhedeg gan ein Ymarferwyr Nyrsio Brys.  Mae Ymarferwyr Nyrsio Brys yn Weithwyr Clinigol Proffesiynol profiadol sy'n arbenigo mewn rheoli Mân Anafiadau.

Byddant yn gallu eich trin os oes gennych asgwrn wedi torri, ysigiad, clais, clwyf, llosg bach, brathiad, neu fân anaf i'r llygad neu'r pen a llawer o anafiadau eraill.

Mae Ysbyty Athrofaol y Faenor yn darparu gwasanaethau arbenigol ar gyfer ein cleifion mwyaf difrifol sâl neu'r rhai ag anafiadau sylweddol a hwn yw'r Uned Drawma ddynodedig ar gyfer Gwent. Mae'n debygol, os bydd angen i chi gael gofal yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, y cewch eich cyfarwyddo yno gan Weithiwr Gofal Iechyd proffesiynol neu fynd â chi yno ar ôl ffonio 999.

 

Beth yw Uned Asesu Meddygol?

Os oes gennych argyfwng meddygol neu salwch difrifol y mae angen ei ddiagnosio, yna cewch eich cyfeirio at un o'n Unedau Asesu Meddygol. Bydd Meddygon sy'n gweithio yn y cyfleusterau hyn yn cynnal profion ac yn eich asesu cyn penderfynu ar y cwrs triniaeth gorau i chi. Ni allwch gerdded i mewn i Uned Asesu Meddygol- mae angen i chi gael eich cyfeirio gan eich Meddyg Teulu, Parafeddyg, neu Weithiwr Meddygol proffesiynol arall.

Mae'r rhan fwyaf o'n cleifion sy'n cael eu cyfeirio at Uned Asesu Meddygol yn mynd adref ar yr un diwrnod. Bydd y rhai sydd angen eu derbyn i'r Ysbyty i gael gofal pellach yn cael eu symud i un o'n Wardiau. Efallai y bydd rhai cleifion yn symud i Ysbyty gwahanol i dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt.

 

Gofalu am Blant

Mae Ysbyty Ystrad Fawr yn parhau i ddarparu ystod eang o Apwyntiadau Cleifion Allanol arferol ar gyfer plant a llawfeddygaeth Achos Dydd Dewisol benodol, er enghraifft Tonsilectomi, Adenoidectomi.

Bydd gofal brys i blant o dan flwyddyn oed yn digwydd yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Dylai plant dros flwyddyn oed barhau i fynd i Ysbyty Ystrad Fawr i gael triniaeth am fân anafiadau.

 

Gwasanaethau Mamolaeth

Mae Hysbyty Ystrad Fawr yn cynnig Uned Eni dan arweiniad Bydwreigiaeth ar gyfer danfoniadau arferol. Bydd gan famau newydd ystafelloedd dosbarthu ac ôl-ofal sengl en-suite a bydd ganddynt yr opsiwn o ddefnyddio cyfleusterau genedigaeth dŵr.

Ar gyfer gofal cyn ac ar ôl genedigaeth, bydd yn darparu clinigau cynenedigol ac ôl-enedigol dan arweiniad Ymgynghorwyr a Bydwragedd.

Cael y gofal iawn i chi

Os bydd eich iechyd yn dirywio tra'ch bod yn cael triniaeth yn Ysbyty Ystrad Fawr a bod angen mynediad at yr Arbenigwyr neu'r Gofal Critigol a ddarperir yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, byddwn yn eich trosglwyddo yno trwy ein gwasanaeth cludo cleifion pwrpasol.

Darganfyddwch fwy am yr ystod o wasanaethau sydd ar gael yn Ysbyty Ystrad Fawr:

 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Ocsimetreg Pwls
 • Profi Swyddogaeth yr Ysgyfaint
 • Gwelyau Cleifion Preswyl Cyffredinol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Diagnosteg
 • Ymgynghorydd Mewnol
 • Clinigau Methiant y Galon
 • Adsefydlu Cardiaidd
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Gwasanaethau Awdiolegydd Arbenigol
 • Llawfeddygaeth Achos Dydd
 • Gwasanaethau Awdioleg Arbenigol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Unedau Asesu/ Gofal Symudol a Wardiau Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Pelydrau-X
 • Sganiau CT
 • Sganiau MRI
 • Uwchsain
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Uned Ddewisol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Endosgopi Dewisol
 • Gwasanaethau Endosgopi
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Mân Anafiadau
 • Uned Asesu Meddygol (gan gynnwys Ward Arhosiad Byr) - Oriau penodol i dderbyn cleifion newydd
 • Diagnosteg
 • Clinig Torri Esgyrn
 • Gweithrediadau wedi'u Drefnu (Dewisol) - Aelod isaf
 • Llawfeddygaeth Dydd - Aelod isaf
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Uned Asesu Meddygol ac Eiddilwch yr Henoed
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Amrywiaeth eang o Glinigau Cleifion Allanol
 • Diagnosteg (Trwy Unedau Mân Anafiadau yn y dyfodol ar gyfer plant dros flwyddyn oed)
 • Llawfeddygaeth Achos Diwrnod Dewisol (E.e. Tonsilectomi / Adenoidectomi)
 • Fflebotomi
 • Colposgopi Paediatreg
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Achosion Dydd
 • Ward Cleifion Preswyl
 • Gwasanaeth Oedolion Hŷn
 • Gwasanaeth Cyswllt Anableddau Dysgu
 • Dan Arweiniad Bydwraig
 • Ystafell Genedigaeth - Uned Dan Arweiniad Bydwraig
 • Gofal Cyn Geni
 • Gofal Ôl Geni
 • Uned Asesu Beichiogrwydd Cynnar
 • Pwll Geni
 • Clinigau Newyddenedigol
 • Cyngor a/ neu adolygiad Niwroleg Cleifion Preswyl
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwasanaethau Cleifion Allanol Arferol
 • Diagnosteg
 • Clinigau Torri Lleol
 • Llawfeddygaeth Arferol - Eithafion
 • Gweithdrefnau Arferol
 • Llawfeddygaeth a Ward Ddewisol (ar gyfer cleifion sydd angen aros dros nôs)
 • Llawfeddygaeth Achos Diwrnod Dewisol
 • Llawfeddygaeth Eithafion Dewisol
 • Clinigau Dewisol
 • Ymateb y tu allan i oriau ar gyfer y Pen a'r Gwddf
 • Profi ar Bwynt Gofal
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Mewn-Cyrraedd ('In-Reach')

 

 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Cystosgopi Hyblyg
 • Achosion Dydd