Neidio i'r prif gynnwy

Unedau Mân Anafiadau

Ysbyty Aneurin Bevan, Glyn Ebwy
Rhodfa Leim, Glyn Ebwy, NP23 6GL
Ffôn: 01495 363636
Ar agor: 9.00 am i 7.00 pm ar ddyddiau'r wythnos, ar gau ar benwythnosau a gwyliau banc.

Ysbyty Ystrad Fawr, Ystrad Mynach

Ffordd Ystrad Fawr, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7GP

Ffôn: 01443 802248

Ar agor: 24 awr bob dydd, gan gynnwys gwyliau banc.

Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd

Heol Caerdydd, Casnewydd NP20 2UB

Ffôn: 01633 234234

Ar agor: 24 awr bob dydd, gan gynnwys gwyliau banc (Gwasanaeth wedi'i leoli ochr yn ochr â'r Adran Achosion Brys)

Ysbyty Nevill Hall, Y Fenni

Ffordd Aberhonddu, Y Fenni NP7 7EG

Ffôn: 01873 732732

Ar agor: 24 awr bob dydd, gan gynnwys gwyliau banc (Gwasanaeth wedi'i leoli yn yr Adran Achosion Brys)

Mae'r Unedau Mân Anafiadau (MIU) yn cael eu rhedeg gan Ymarferwyr Nyrsio Brys (ENPs) gyda chefnogaeth tîm bach o Nyrsys Cofrestredig a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd. Nid yw'r Uned yn darparu gwasanaeth mân salwch.

Mae gan yr unedau fynediad i gyfleusterau pelydr-X ar gyfer asesu'r anafiadau a restrir yn y meini prawf cynhwysiant. Mae'r tîm nyrsio yn gallu defnyddio castiau plastr brys (slabiau cefn) ac fe'u hystyrir yn gymwys i gau clwyfau, gan gynnwys cyweirio. Mae gan yr ENPs fynediad at ddetholiad o feddyginiaethau gan gynnwys lladdwyr poen syml a gwrthfiotigau a ddefnyddir i reoli clwyfau. Gall yr ENPs gyfeirio at dimau gofal iechyd eraill fel orthopaedeg, wyneb-wyneb a llosgiadau a phlastigau (Ysbyty Morriston).
Nod yr Unedau yw rhoi cyfnod cyflawn o ofal a rhyddhau cartref y claf. Ar ôl cyrraedd, bydd cleifion yn cael eu hasesu gan nyrs gymwysedig a fydd yn penderfynu a ellir gweld cleifion yn yr MIU. Fel arfer mae'r amseroedd aros yn gymharol fyr ond ar yr adegau prysuraf gallant gynyddu i oddeutu 2-3 awr.
Gellir gweld y galw cyfredol ar wefan Dewis Doeth Cymru (yn agor mewn ffenestr newydd)
Gall cleifion hunan-gyflwyno. Gall derbynyddion a meddygon teulu hefyd atgyfeirio.
 • Plant o dan un oed
 • Poen aelodau/cymalau heb ei achosi gan anaf
 • Cyrff tramor wedi'u llyncu
 • Clwyfau a gafwyd trwy hunan-niweidio bwriadol
 • Clwyfau Stabio i'r frest a'r abdomen
 • Gwaedu difrifol, gwaedu gweithredol er gwaethaf pwysedd
 • Anadlu (anadlu i mewn) mwg neu nwyon poeth
 • Adwaith alergaidd
 • Twymyn
 • Teimlo'n anhwylus
 • Anafiadau i'r pen, os yw'r canlynol yn bresennol:
  Mae'r claf yn cymryd gwrthgeulyddion (teneuwyr gwaed)
  Colli ymwybyddiaeth
  Atafaelu
  Cyfog
  Chwydu
  Amnesia (colli cof)
  Dryswch
  Gweledigaeth aneglur
  Pendro
  Cur pen Cyson nad yw'n ymateb i analgesia syml
  Mecanwaith ynni uchel (RTC> 35mya, cwympo o> 1 metr neu> 5 cam)
  Llai o ymwybyddiaeth
  Diffrwythder neu wendid

 

 • Anafiadau gwddf yn cyflwyno gyda'r canlynol:
  Mecanwaith ynni uchel (RTC> 35mya, cwympo o> 1 metr neu> 5 cam)
  Gwrthrych yn cwympo ar ben y pen
  Syrthio ar ben y pen
  Treiglol cerbyd;
  Echdynnu gofynnol o'r cerbyd (wedi'i ddal yn y cerbyd)
  Taro mewn bws / tryc
  Colli ymwybyddiaeth
  Atafaelu
  Diffrwythder neu wendid

  Llai o ymwybyddiaeth
  Cerddwyr yn cael ei daro mewn car
  Gwrthdrawiad beic
  Poen gwddf heb hanes anaf

 

 • Anafiadau cefn yn cyflwyno gyda'r canlynol:
  Mecanwaith ynni uchel (RTC> 35mya, cwympo o> 1 metr neu> 5 cam)
  Treiglol cerbyd;
  Echdynnu gofynnol o'r cerbyd (wedi'i ddal yn y cerbyd)
  Cael eu taro gan fws / tryc
  Colli ymwybyddiaeth
  Atafaelu
  Diffrwythder neu wendid
  Llai o ymwybyddiaeth
  Cerddwyr yn cael ei daro mewn car
  Gwrthdrawiad beic
  Poen cefn heb hanes o unrhyw anaf
  Poen abdomen
  Twymyn
  Poen heb ei reoli er gwaethaf analgesia syml
  Poen yn eich coesau
  Methu cerdded
  Colli rheolaeth ar y bledren a / neu'r coluddyn

 

 • Anafiadau i'r frest yn cyflwyno gyda'r canlynol:
  Mecanwaith ynni uchel (RTC> 35mya, cwympo o> 1 metr neu> 5 cam)
  Treiglol cerbyd
  Echdynnu gofynnol o'r cerbyd (wedi'i ddal yn y cerbyd)
  Taro gan fws / tryc
  Llai o ymwybyddiaeth
  Cerddwyr yn cael ei daro mewn car
  Gwrthdrawiad beic
  Pesychu gwaed
  Yn fyr o anadl
  Claf ar wrthgeulyddion (teneuwyr gwaed)
  Poen abdomen
 • Mân afiechydon
 • Oedolion bregus lle yr amheuir camdriniaeth.
 • Plant lle mae amheuaeth nad yw anaf damweiniol
 • Poen deintyddol / ddannoedd
 • Poen yn y frest
 • Byrder anadl
 • Gorddos a gwenwyn
 • Cwymp
 • Pennod iechyd meddwl
 • Poen abdomen
 • Darpariaeth nodyn ffit (Gwasanaeth dan arweiniad nyrsys felly ni fydd deddfwriaeth yn caniatáu)
 • Plant dros un mlwydd oed
 • Anafiadau aelodau
 • Tynnu cyrff tramor o glustiau, trwyn a meinwe meddal
 • Clwyfau -
  Brathiadau anifeiliaid a phobl
  Clwyfau sydd angen eu swyno
  Sgraffiniadau (pori)
  Rhwygiadau / toriadau
 • Mân losgiadau a sgaldiadau
 • Brathiadau pryfed
 • Mân anafiadau i'r pen a'r wyneb
 • Anafiadau Gwddf
 • Anafiadau cefn
 • Anafiadau i'r frest