Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Bobl Ifanc

Mae'r apwyntiad 'dewisol' cychwynnol yn para oddeutu awr. Er bod yn well gennym i bobl ifanc fynychu'r apwyntiad cychwynnol gyda'u rhieni neu eu gofalwyr, mae'n bosibl y cynigir cyfle i bobl ifanc eu hunain hefyd gael rhywfaint o amser unigol. Byddwn yn archwilio a yw ein gwasanaeth yn y sefyllfa orau i helpu ai peidio neu a fyddai gwasanaeth arall yn fwy priodol ar gyfer eich anghenion. Erbyn diwedd yr apwyntiad byddwn wedi cytuno â chi a'ch rhieni / gofalwyr beth sy'n digwydd nesaf.

Os cytunir mai S-CAMHS sydd yn y sefyllfa orau i ddarparu gwasanaeth neu os oes angen gofal mwy arbenigol, cynigir apwyntiadau 'partneriaeth' pellach. Mae'r apwyntiadau hyn yn para oddeutu awr yr un a gallent fod gyda'r person ifanc ar eu pennau eu hunain, y teulu cyfan neu ddim ond gyda rhieni neu ofalwyr. Gyda'ch cytundeb, weithiau gall yr apwyntiadau hyn hefyd gynnwys gweithwyr proffesiynol arbenigol eraill, naill ai o fewn ein gwasanaeth neu gan asiantaethau eraill y gallech fod yn gweithio gyda nhw. Byddwn yn gofyn am adborth gan bobl ifanc a'u rhieni neu ofalwyr, gan lenwi holiaduron yn rheolaidd i ddeall eich anawsterau ac i weld a ydym yn gwneud gwahaniaeth.

Anaml iawn y cychwynnir meddyginiaeth fel ymyrraeth llinell gyntaf mewn plant a phobl ifanc sy'n profi problemau iechyd meddwl. Fodd bynnag, asesir hyn yn unigol a lle mae meddyginiaeth wedi'i nodi'n glinigol, cynigir apwyntiad i chi gyda seiciatrydd i gael asesiad a chyngor arbenigol pellach.

 

Gwahoddir pobl ifanc i ddod gyda'u teulu gyda'r nod o ddeall yr effaith seicolegol a chorfforol a'r risgiau y mae'r anhwylder bwyta a amheuir yn eu cael ar y person ifanc a'u teulu. Rydym yn cwrdd â'r person ifanc ynghyd â'i deulu ac ar wahân ar ei ben ei hun i sicrhau ein bod wedi casglu'r holl wybodaeth berthnasol sy'n ofynnol i gwblhau asesiad risg.

Gall yr apwyntiad cyntaf hwn gymryd hyd at ddwy awr felly caniatewch ddigon o amser. Efallai y byddwn hefyd yn mynd ar drywydd rhai apwyntiadau asesu / ymyrraeth pellach sy'n archwilio'n fwy manwl rheoli diet / prydau bwyd, sesiwn prydau bwyd teulu, monitro risg corfforol, addysg hanfodol ar risgiau newynu yn ogystal â rhywfaint o reoli pryder cychwynnol.

Unwaith y bydd ein hasesiad wedi'i gwblhau yn seiliedig ar risgiau seicolegol a chorfforol, byddwch yn cael eich partneru â gweithiwr iechyd proffesiynol priodol o'ch tîm ardal yn seiliedig ar eich anghenion. Gall hyn fod fel claf allanol neu gyfuniad o driniaethau dydd dwys, gwaith grŵp a thriniaethau teuluol.

Mae gwaith teulu yn ffordd o weithio gyda theuluoedd fel y gallant ddeall a delio'n fwy effeithiol ag unrhyw anawsterau y gallai aelodau'r teulu fod yn eu profi. Nodau'r gwaith teuluol yw tynnu ar gryfderau ac ymrwymiad teuluoedd i helpu i fynd i'r afael ag anawsterau, gwella cyfathrebu, a helpu aelodau'r teulu i ddeall ei gilydd yn well ac i weithio gyda'i gilydd.

Mae CAMHS arbenigol yn rhedeg Clinigau therapi teulu yn Uned Tŷ Bryn yn Ysbyty St Cadog, Ysbyty Ystrad Fawr, a Chanolfan Blant Nevill Hall. Rydym yn defnyddio cyfres fach o ddwy ystafell 'wedi'u gwahanu gan sgrin unffordd sy'n edrych fel drych o ochr yr ystafell gyfweld. Ar ochr arall y drych mae gweddill aelodau'r tîm yn talu sylw manwl i'r wybodaeth a'r manylion y byddwch chi'n dod â nhw i'r sesiwn. Byddwch yn sylwi ar ddau gamera bach a dau feicroffon yng nghorneli’r ystafell, mae’r offer hwn yn caniatáu i aelodau’r tîm weld a chlywed y sgwrs yn yr ystafell gyfweld. Fe welwch un aelod o'r Tîm Therapi Teulu. Tra'ch bod chi'n siarad â'r Therapydd, bydd aelodau eraill y tîm yn dilyn y drafodaeth o'r tu ôl i'r sgrin unffordd. Mae hyn yn sicrhau y gall eich teulu dynnu ar syniadau a phrofiad eang y tîm llawn.


Ar ryw adeg yn ystod eich sesiwn, gwahoddir aelodau'r tîm i rannu eu syniadau gyda chi. Gellir gwneud hyn yn yr ystafell gyfweld tra byddwch chi a'ch therapydd yn gwrando ac yna'n myfyrio ar syniadau'r tîm. Fel arall, gall y therapydd ymuno â'r tîm yn yr ystafell arsylwi i glywed eu syniadau ac yna eu dychwelyd a'u rhannu gyda chi, gan roi cyfle i'ch teulu ystyried y sesiwn mewn preifatrwydd.

Os cawsoch eich cyfeirio at y gwasanaeth trydyddol arbenigol, bydd hyn ar gyfer asesiad pellach i ymchwilio i weld a ydych yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer diagnosis o Anhwylder Sbectrwm Awtistig (ASD) a / neu Anhwylder Gorfywiogrwydd Diffyg Sylw (ADHD). Bydd rhai o'ch apwyntiadau gyda'ch rhieni / gofalwyr yn unig a bydd eraill gyda chi yn unigol a / neu gyda'ch rhieni / gofalwyr. Efallai y byddwn yn gofyn ichi gymryd rhan mewn rhai gemau neu weithgareddau pan fyddwch chi'n cwrdd â ni.