Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Rieni a Gofalwyr

Nid yw CAMHS arbenigol yn cymryd hunangyfeiriadau gan blant, pobl ifanc na'u rhieni / gofalwyr. Os ydych chi'n poeni am les emosiynol ac iechyd meddwl eich plentyn, yn y lle cyntaf, gofynnwch am gyngor gan y naill neu'r llall:

 • eich meddygfa
 • ysgol eich plentyn neu berson ifanc
 • unrhyw weithiwr iechyd proffesiynol, addysgol neu ofal cymdeithasol arall sydd eisoes yn ymwneud â'ch teulu

Bydd yr holl atgyfeiriadau sy'n ymwneud â lles emosiynol ac iechyd meddwl plant a phobl ifanc (gan gynnwys atgyfeiriadau S-CAMHS arferol) nawr yn mynd i mewn i 'SPACE-Wellbeing', y Pwynt Mynediad Sengl ar gyfer Lles Emosiynol ac Iechyd Meddwl Plant. Mae 'SPACE-Wellbeing' Gwent gyfan ar draws bwrdeistrefi Casnewydd, Torfaen, Sir Fynwy, Blaenau Gwent a Chaerffili.

Trafodir atgyfeiriadau at 'SPACE-Wellbeing' mewn cyfarfod dyrannu wythnosol, a fynychir gan yr holl ddarparwyr allweddol yn y fwrdeistref sy'n cynnig cefnogaeth ac ymyrraeth i blant a phobl ifanc ag anghenion lles emosiynol ac iechyd meddwl. Mae hyn yn cynnwys darparwyr allweddol o iechyd, awdurdod lleol, addysg a'r trydydd sector. Nod y broses hon yw sicrhau bod plant a phobl ifanc yn gallu cael gafael ar y cymorth cywir, y tro cyntaf ac nad oes dyblygu cefnogaeth ar draws gwasanaethau.
I gael mwy o wybodaeth am gyfeirio at S-CAMHS trwy 'SPACE-Wellbeing', ewch i'n tudalen "Gwneud atgyfeiriad i S-CAMHS".

Os derbynnir eich atgyfeiriad ar gyfer S-CAMHS, gallwch ddisgwyl clywed gennym yn eich gwahodd i optio i mewn i dderbyn apwyntiad gyda'n gwasanaeth. Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod targedau i S-CAMHS weld yr holl blant a phobl ifanc a atgyfeirir o fewn 28 diwrnod i'r dyddiad atgyfeirio.

Mae pobl ifanc a oedd wedi bod yn hysbys yn flaenorol i S-CAMHS a dderbyniodd Gynllun Gofal a Thriniaeth o dan y Mesur Iechyd Meddwl (Cymru) yn gallu hunangyfeirio at wasanaethau iechyd meddwl oedolion ar ôl 18 oed; mae'r llwybr hunan-atgyfeirio hwn yn ddilys am gyfnod o 3 mlynedd yn unig o'r dyddiad y rhyddhawyd o S-CAMHS. Ar ôl y cyfnod hwn, rhaid cyfeirio atgyfeiriadau at wasanaethau iechyd meddwl oedolion trwy'r feddygfa.

 
Sut allwn ni helpu ein plentyn / person ifanc?
 • Peidiwch â chynhyrfu.
 • Dywedwch wrth eich plentyn eich bod chi yno ar eu cyfer ac nad ydych chi wedi cynhyrfu nac yn ddig.
 • Dywedwch wrthynt eich bod yn falch eu bod wedi dweud wrthych eu bod yn cael amser anodd neu eu bod yn meddwl am niweidio eu hunain a'ch bod yn gallu eu helpu trwy'r amser hwn.
 • Gwrandewch ar yr hyn maen nhw'n ei ddweud hyd yn oed os ydyn nhw'n mentro dicter neu emosiynau negyddol eraill arnoch chi.
 • Gwrandewch heb ymyrryd.
 • Ar ôl i chi wrando ar yr hyn maen nhw wedi'i ddweud a'r argyfwng yn setlo, gwnewch rai awgrymiadau ar gyfer pethau y gallwch chi eu gwneud gyda'ch gilydd i dynnu eu sylw oddi wrth eu meddyliau.
 • Ar ôl argyfwng, anogwch eich plentyn i ymlacio wrth i'r noson fynd yn ei blaen, e.e. cael bath swigen, diod laethog boeth, neu wylio ffilm deuluol.

 

 • Peidiwch â gweiddi na dadlau gyda nhw.
 • Peidiwch â dweud pethau fel “rydych chi'n ceisio sylw” “does gennych chi ddim byd i fod yn ofidus yn ei gylch”.
 • Peidiwch â'u hatgoffa o bethau rydych chi'n teimlo y dylen nhw fod yn ddiolchgar amdanynt.
 • Peidiwch â dweud eu bod yn achosi straen / cynhyrfu.
 • Peidiwch â dweud na allwch ymdopi.
 • Peidiwch â dweud bod yn rhaid iddyn nhw fod yn wallgof neu'n sâl yn feddyliol i gael meddyliau am hunanladdiad.
 • Peidiwch â darlithio ar werth bywyd / hunanladdiad yn anghywir neu ffordd allan y llwfrgi.
 • Peidiwch â dweud bod gan blant eraill lawer yn waeth na chi / mae gennych chi gymaint i fyw iddo.
 • Os oes sbardun wedi'i nodi fel dadl gyda chariad / ffrindiau peidiwch â dweud ei bod yn wirion cynhyrfu yn ei gylch.

 

Nid yw'r union resymau pam mae plant a phobl ifanc yn brifo eu hunain bob amser yn hawdd i'w gweithio allan. Mewn gwirionedd, efallai nad ydyn nhw'n adnabod eu hunain. Yn aml, mae'r rhai sy'n hunan-niweidio yn cael eu bwlio, dan ormod o bwysau i wneud yn dda yn yr ysgol, yn cael eu cam-drin yn emosiynol, yn galaru neu'n cael problemau perthynas â theulu neu ffrindiau. Gall y sefyllfaoedd hyn greu hunan-barch isel a hyder isel, unigrwydd, tristwch, dicter, fferdod, ac ymdeimlad o ddiffyg rheolaeth dros eu bywydau.