Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Ystrad Fawr

Ffordd Ystrad Fawr
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7GP
 
Ffôn: 01443 802200

Sylwch- nid oes Adran Achosion Brys yn Ysbyty Ystrad Fawr. Rhaid i argyfyngau sy'n bygwth bywyd fynd i Ysbyty Athrofaol Y Faenor.

Mae Ysbyty Ystrad Fawr yn parhau i ddarparu gofal o'r radd flaenaf i drigolion Gwent a De Powys. Mae'n darparu ystod eang o wasanaethau a bydd yn canolbwyntio ar ddarparu gofal cyffredinol ac arferol, gan gynnwys:

 • Uned Mân Anafiadau
 • Uned Asesu Meddygol
 • Llawdriniaeth Ddydd- Llawdriniaeth lle rydych yn cael eich gweithred a'ch rhyddhau ar yr un diwrnod
 • Gwasanaethau Adsefydlu a Therapi - gwasanaethau fel Ffisiotherapi a Lleferydd ac Iaith
 • Gwasanaethau Diagnostig - Asesiadau, Sganiau a Phelydrau-X sydd eu hangen ar gyfer ymchwiliadau gan gynnwys sganiau MRI a CT
 • Amrywiaeth eang o Glinigau Cleifion Allanol Arbenigol
 • Uned Bregus yr Henoed ar gyfer gofalu am bobl hŷn
 • 164 o welyau Cleifion Preswyl
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol Plant
 • Gwasanaethau Mamolaeth
 • Sgrinio'r Coluddyn

 

Darperir Gofal am Fân Anafiadau gan Uned Mân Anafiadau Ysbyty Ystrad Fawr, sy'n cael ei rhedeg gan ein Ymarferwyr Nyrsio Brys.  Mae Ymarferwyr Nyrsio Brys yn Weithwyr Clinigol Proffesiynol profiadol sy'n arbenigo mewn rheoli Mân Anafiadau.

Byddant yn gallu eich trin os oes gennych asgwrn wedi torri, ysigiad, clais, clwyf, llosg bach, brathiad, neu fân anaf i'r llygad neu'r pen a llawer o anafiadau eraill.

Mae Ysbyty Athrofaol y Faenor yn darparu gwasanaethau arbenigol ar gyfer ein cleifion mwyaf difrifol sâl neu'r rhai ag anafiadau sylweddol a hwn yw'r Uned Drawma ddynodedig ar gyfer Gwent. Mae'n debygol, os bydd angen i chi gael gofal yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, y cewch eich cyfarwyddo yno gan Weithiwr Gofal Iechyd proffesiynol neu fynd â chi yno ar ôl ffonio 999.

 

Beth yw Uned Asesu Meddygol?

Os oes gennych argyfwng meddygol neu salwch difrifol y mae angen ei ddiagnosio, yna cewch eich cyfeirio at un o'n Unedau Asesu Meddygol. Bydd Meddygon sy'n gweithio yn y cyfleusterau hyn yn cynnal profion ac yn eich asesu cyn penderfynu ar y cwrs triniaeth gorau i chi. Ni allwch gerdded i mewn i Uned Asesu Meddygol- mae angen i chi gael eich cyfeirio gan eich Meddyg Teulu, Parafeddyg, neu Weithiwr Meddygol proffesiynol arall.

Mae'r rhan fwyaf o'n cleifion sy'n cael eu cyfeirio at Uned Asesu Meddygol yn mynd adref ar yr un diwrnod. Bydd y rhai sydd angen eu derbyn i'r Ysbyty i gael gofal pellach yn cael eu symud i un o'n Wardiau. Efallai y bydd rhai cleifion yn symud i Ysbyty gwahanol i dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt.

 

Gofalu am Blant

Mae Ysbyty Ystrad Fawr yn parhau i ddarparu ystod eang o Apwyntiadau Cleifion Allanol arferol ar gyfer plant a llawfeddygaeth Achos Dydd Dewisol benodol, er enghraifft Tonsilectomi, Adenoidectomi.

Bydd gofal brys i blant o dan flwyddyn oed yn digwydd yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Dylai plant dros flwyddyn oed barhau i fynd i Ysbyty Ystrad Fawr i gael triniaeth am fân anafiadau.

 

Gwasanaethau Mamolaeth

Mae Hysbyty Ystrad Fawr yn cynnig Uned Eni dan arweiniad Bydwreigiaeth ar gyfer danfoniadau arferol. Bydd gan famau newydd ystafelloedd dosbarthu ac ôl-ofal sengl en-suite a bydd ganddynt yr opsiwn o ddefnyddio cyfleusterau genedigaeth dŵr.

Ar gyfer gofal cyn ac ar ôl genedigaeth, bydd yn darparu clinigau cynenedigol ac ôl-enedigol dan arweiniad Ymgynghorwyr a Bydwragedd.

Cael y gofal iawn i chi

Os bydd eich iechyd yn dirywio tra'ch bod yn cael triniaeth yn Ysbyty Ystrad Fawr a bod angen mynediad at yr Arbenigwyr neu'r Gofal Critigol a ddarperir yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, byddwn yn eich trosglwyddo yno trwy ein gwasanaeth cludo cleifion pwrpasol.

Darganfyddwch fwy am yr ystod o wasanaethau sydd ar gael yn Ysbyty Ystrad Fawr:

 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Ocsimetreg Pwls
 • Profi Swyddogaeth yr Ysgyfaint
 • Gwelyau Cleifion Preswyl Cyffredinol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Diagnosteg
 • Ymgynghorydd Mewnol
 • Clinigau Methiant y Galon
 • Adsefydlu Cardiaidd
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Gwasanaethau Awdiolegydd Arbenigol
 • Llawfeddygaeth Achos Dydd
 • Gwasanaethau Awdioleg Arbenigol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Unedau Asesu/ Gofal Symudol a Wardiau Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Pelydrau-X
 • Sganiau CT
 • Sganiau MRI
 • Uwchsain
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Uned Ddewisol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Endosgopi Dewisol
 • Gwasanaethau Endosgopi
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Mân Anafiadau
 • Uned Asesu Meddygol (gan gynnwys Ward Arhosiad Byr) - Oriau penodol i dderbyn cleifion newydd
 • Diagnosteg
 • Clinig Torri Esgyrn
 • Gweithrediadau wedi'u Drefnu (Dewisol) - Aelod isaf
 • Llawfeddygaeth Dydd - Aelod isaf
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Uned Asesu Meddygol ac Eiddilwch yr Henoed
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Amrywiaeth eang o Glinigau Cleifion Allanol
 • Diagnosteg (Trwy Unedau Mân Anafiadau yn y dyfodol ar gyfer plant dros flwyddyn oed)
 • Llawfeddygaeth Achos Diwrnod Dewisol (E.e. Tonsilectomi / Adenoidectomi)
 • Fflebotomi
 • Colposgopi Paediatreg
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Achosion Dydd
 • Ward Cleifion Preswyl
 • Gwasanaeth Oedolion Hŷn
 • Gwasanaeth Cyswllt Anableddau Dysgu
 • Dan Arweiniad Bydwraig
 • Ystafell Genedigaeth - Uned Dan Arweiniad Bydwraig
 • Gofal Cyn Geni
 • Gofal Ôl Geni
 • Uned Asesu Beichiogrwydd Cynnar
 • Pwll Geni
 • Clinigau Newyddenedigol
 • Cyngor a/ neu adolygiad Niwroleg Cleifion Preswyl
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwasanaethau Cleifion Allanol Arferol
 • Diagnosteg
 • Clinigau Torri Lleol
 • Llawfeddygaeth Arferol - Eithafion
 • Gweithdrefnau Arferol
 • Llawfeddygaeth a Ward Ddewisol (ar gyfer cleifion sydd angen aros dros nôs)
 • Llawfeddygaeth Achos Diwrnod Dewisol
 • Llawfeddygaeth Eithafion Dewisol
 • Clinigau Dewisol
 • Ymateb y tu allan i oriau ar gyfer y Pen a'r Gwddf
 • Profi ar Bwynt Gofal
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Mewn-Cyrraedd ('In-Reach')

 

 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Cystosgopi Hyblyg
 • Achosion Dydd

Teithio, Parcio a Chyfleusterau

Map safle newydd yn cael ei adolygu ar hyn o bryd

 

Croeso i Ysbyty Ystrad Fawr, Ysbyty Cyffredinol Lleol Bwrdeistref Caerffili.
Mae Ysbyty Ystrad Fawr wedi disodli Ysbyty Glowyr Caerffili 85 oed, Uned Iechyd Meddwl Tŷ Sirhywi Ysbyty Ystrad Mynach ac ysbytai cymunedol llai yn yr ardal gyda'r cyfleusterau iechyd mwyaf diweddar.
 
Mae gan yr ysbyty 269 o welyau, pob un mewn ystafelloedd gwely 'ensuite' sengl a fydd yn helpu i ddarparu gofal o ansawdd uchel, gostwng cyfraddau heintiau a gafwyd yn yr ysbyty a rhoi preifatrwydd ac urddas sydd eu hangen ar gleifion.
 
Y wardiau ysbyty yw:
Gwely Gwe 1.1 (Uned Asesu Meddygol)
Oakdale 2.1 (Adsefydlu)
Bargoed 2.2 (Strôc)
Rhymni 2.3 (Llawfeddygaeth)
Risga 3.1 (Is-acíwt)
Penallta 3.2 (Eiddilwch)
Wardiau Iechyd Meddwl yw - Annwylfan, Ty Cyfannol a Thy Glas.
 

Mae gan y faes parcio mwy na 600 o leoedd o dan y Prif Adeilad. Mae parcio Bathodyn Glas a lleoedd i rieni a phlant yn agosach at y mynedfeydd. Mae sawl mynedfa o'r maes parcio. Ger pob mynedfa mae lifftiau a fydd yn mynd â chi'n uniongyrchol i'r lefel sydd ei hangen arnoch chi. Mae'r prif dderbynfa ar y llawr gwaelod isaf.

Mae parcio yn Ysbyty Ystrad Fawr am ddim.

Ysbyty Ystrad Fawr
Ffordd Ystrad Fawr,
Ystrad Mynach,
Hengoed,
CF82 7GP

Mewn Car: Edrychwch ar Google Maps am gyfarwyddiadau.

O'r M4 Caerffili a'r De:

Ewch allan o'r M4 ar gyffordd 32 a chymryd yr A470 i'r Gogledd. Gadewch yr A470 yn yr 2il gyffordd (Nantgarw) ac o'r gylchfan cymerwch y 3ydd allanfa i'r A468 tuag at Caerffili (Ffordd Caerffili). Arhoswch ar A468 ar draws dwy gylchfan. Ar y gylchfan nesaf (Pwllypant) cymerwch yr allanfa gyntaf i'r A469 tuag at Drecelyn. Cadwch i'r dde wrth y gylchfan nesaf (A469). Arhoswch ar A469 ar draws y ddwy gylchfan nesaf a chadwch i'r chwith ar ôl arwyddo'r ysbyty. Trowch i'r chwith wrth oleuadau traffig.

O A465:

Trowch y tro i'r A4060 yn Dowlais. dilynwch yr A4060 i'r de i'w gyffordd ag A470, ymuno â'r A470 a theithio i'r de tuag at Gaerdydd, trwy Bont-y-coed. Gadewch yr A470 wrth gyffordd Nantgarw ac o'r gylchfan cymerwch yr allanfa gyntaf i'r A468 tuag at Caerffili (Ffordd Caerffili). Arhoswch ar A468 ar draws dwy gylchfan. Ar y gylchfan nesaf (Pwllypant) cymerwch yr allanfa gyntaf i'r A469 tuag at Drecelyn. Cadwch i'r dde wrth y gylchfan nesaf (A469). Arhoswch ar A469 ar draws y ddwy gylchfan nesaf a chadwch i'r chwith ar ôl arwyddo'r ysbyty. Trowch i'r chwith wrth oleuadau traffig.

O Dredegar Newydd a Bargoed:

Dilynwch yr A469 i'r de i Ystrad Mynach. Ar brif gylchfan Ystrad Mynach arhoswch ar yr A469 i'r de tuag at Caerffili. Cadwch i'r dde wrth y lonydd hidlo a throwch i'r dde wrth oleuadau traffig i'r ysbyty.

O'r Coed Duon a'r dwyrain:

Dilynwch yr A472 i'r gorllewin tuag at Ystrad Mynach, ac ewch trwy Maesycwmmer. Sylwch: mae gwelliannau mawr i'r ffyrdd yn cael eu gwneud ar hyn o bryd i wella llif traffig ar y gyffordd hon, fe'ch cynghorir i ddilyn cyfarwyddiadau traffig a bydd arwydd clir i'r ysbyty. Ar brif gylchfan Ystrad Mynach cymerwch y lôn hidlo i'r chwith tuag at Caerffili. Cadwch i'r dde wrth y lonydd hidlo nesaf a throwch i'r dde wrth oleuadau traffig i'r ysbyty.


Mewn Bws: Mae'n hawdd teithio i ac o Ysbyty Ystrad Fawr ar fws. Mae bysiau rheolaidd o'r prif gyfnewidfeydd trafnidiaeth yn Bargoed, Caerffili a Choed Duon.
Mae arosfannau bysiau wedi'u lleoli'n gyfleus ar Ffordd Caerffili ac maent yn cynnwys cyrbau mynediad uchel a llochesi bysiau newydd. Mae mynedfa'r ysbyty ond ychydig fetrau ar droed ar draws man cyhoeddus gwastad wedi'i oleuo'n dda.
Mae gwasanaethau bws 4, 26, 50, C9, C16 a C17 i gyd yn teithio i Ysbyty Ystrad Fawr.

Lefel 1 Lefel 2 Lefel 3

Prif Gleifion Allanol

Meddyg Teulu y Tu Allan i Oriau

Uned Mân Anafiadau a Chanolfan Argyfwng Leol

Gwasanaethau Mamolaeth

Therapïau

Radioleg

Awdioleg

Fferyllfa

Iechyd meddwl

Cardioleg

Asesiad Meddygol

Ward Bedwas 1.1

Canolfan Addysg Amlddisgyblaethol

Ward Oakdale 2.1

Ward Bargoed 2.2

Ward Rhymni 2.3

Endosgopi

Theatrau

Iechyd Galwedigaethol

Ward Rhisga 3.1

Ward Penallta 3.2

Mae bwytai yn staff yn unig ar hyn o bryd

Oherwydd cyngor y Llywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol a chyfyngiadau eraill a osodwyd o amgylch Covid-19, yn anffodus bu’n rhaid gwahardd pob ymwelydd ac aelod o’r cyhoedd rhag defnyddio’r cyfleusterau bwytai ym mhob un o’n hysbytai.

Rydym yn gresynu'n fawr at yr anghyfleustra y gall hyn ei achosi i ymwelwyr a chleifion allanol sy'n mynychu ysbytai. Fodd bynnag, teimlwn yn siŵr y byddwch yn deall bod y mesurau hyn yn hanfodol i amddiffyn ein gweithwyr rheng flaen yn y GIG rhag y risg o haint yn y gymuned.

Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a'ch dealltwriaeth ar yr adeg hollbwysig hon.

 

Mae gan yr ysbyty siop goffi a bwyty. Mae'r bwyty ar lefel 1. Mae Siop Goffi Hoffi ar agor o 9:00 - 18:00. Lawrlwythwch Hoff Fwydlen Goffi .

Mae gan bob ystafell wely cleifion mewnol system deledu a radio am ddim.