Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Athrofaol Y Faenor

Ysbyty Athrofaol Y Faenor
Ffordd Caerllion
Llanfrechfa
Cwmbrân
NP44 8YN
 
Ffôn: 01633 493100

Mae ein Canolfan Gofal Arbenigol a Chritigol newydd- Ysbyty Athrofaol y Faenor- yn darparu Canolfan Ragoriaeth yng Ngwent i drin ein cleifion mwyaf difrifol wael, neu'r rhai ag anafiadau sylweddol, a hi yw'r Uned Drawma ddynodedig ar gyfer Gwent. Mae gan yr Ysbyty, sydd yn Llanfrechfa, Cwmbran, 560 o welyau a bydd yn cynnwys Uned Asesu Acíwt 24 awr, Adran Achosion Brys a Phad Hofrennydd. Mae'n darparu Gwasanaeth Brys 24/7 i gleifion sydd angen gofal arbenigol a chritigol.
 
Bydd digon o gyfleusterau parcio (mwy na 900 o leoedd) ar gael i staff a chleifion.
 
Agorwyd yr Ysbyty yn gynt na'r disgwyl ym mis Tachwedd 2020 i'n helpu i ymateb i bwysau tymor y Gaeaf ac ail don bosibl o Covid-19.
 
 
 

Mae Hysbyty Athrofaol y Faenor yn darparu gofal i bobl sy'n ddifrifol sâl neu sydd â phroblemau neu gyflyrau cymhleth na ellir eu rheoli'n ddiogel yn un o'n Ysbytai Cyffredinol Lleol. Mae'r gwasanaethau canlynol ar gael yn Ysbyty Athrofaol y Faenor:

 • Derbyniadau brys ar gyfer salwch ac anafiadau mawr a'r rhai sydd angen dadebru
 • Llawfeddygaeth Frys a gofal Trawma
 • Llawfeddygaeth Mawr a Chyd-forbidrwydd (mwy nag un cyflwr difrifol)
 • Uned Asesu Brys
 • Gofal Critigol
 • Uned Cardiaidd Acíwt
 • Cleifion Preswyl Cardioleg
 • Strôc Acíwt Hyper
 • Meddygaeth Acíwt
 • Cleifion Preswyl Obstetreg a Genedigaethau risg uchel
 • Uned Asesu Plant
 • Uned Gofal Dwys Newyddenedigol a Gofal Arbennig Babanod
 • Cleifion Preswyl Pediatreg
 • Llawfeddygaeth Cleifion Preswyl Pediatreg
 • Diagnosteg
 • Endosgopi brys
 • Gwasanaethau Therapïau

Cael y gofal iawn i chi
Os bydd eich iechyd yn dirywio tra'ch bod yn cael eich trin yn un o'n Ysbytai Cyffredinol Lleol a bod angen mynediad at yr Arbenigwyr neu'r Gofal Critigol a ddarperir yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, byddwn yn eich trosglwyddo yno trwy ein gwasanaeth cludo cleifion pwrpasol.

Mae'r gwasanaethau canlynol ar gael yn Ysbyty Athrofaol y Faenor:

 • Ward Arbenigol Cleifion Preswyl
 • Bae Awyru nad yw'n Ddieithriad (NIV)
 • Gwely Plwral
 • Gweithdrefnau Thorasosgopi
 • Diagnosteg
 • Cardioleg Bediatreg
 • Cardioleg Acíwt
 • Angiogram
 • Ymyriad Coronaidd Percutaidd
 • Gosod Rheoliadur y galon
 • Llawfeddygaeth Bediatreg
 • Llawfeddygaeth Gymhleth
 • Llawfeddygaeth Frys 24/7
 • Llawfeddygaeth Pen a Gwddf Cymhleth
 • Arbenigwr Cyrraedd-Mewnol ('In-Reach')
 • Pelydrau-X
 • Sganiau CT
 • Sganiau MRI
 • Uwchsain
 • Llawfeddygaeth Frys 24/7
 • Llawfeddygaeth Fasgwlaidd
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Llawfeddygaeth Bediatreg
 • Llawfeddygaeth Gymhleth
 • Llawfeddygaeth Frys 24/7
 • Ward Gastroenteroleg
 • Gwasanaethau Endosgopi
 • Pancreatograffi Cholangio Endoscopig (ERCP) Dewisol
 • Stentiau Oesophageal
 • Trawma Mawr
 • Adran Achosion Brys dan arweiniad Ymgynghorwyr
 • Uned Asesu Meddygol (gan gynnwys Ward Arhosiad Byr)- Uned Asesu Meddygol Acíwt
 • Diagnosteg
 • Llawfeddygaeth Frys
 • Uned Gofal Critigol
 • Gofal Critigol Pediatreg
 • Uned Derbyniadau Dewisol ac Argyfwng
 • Diagnosteg (Trwy Uned Mân Anafiadau yn y dyfodol ar gyfer plant dros flwyddyn oed)
 • Uned Asesu Pediatreg
 • Pediatreg Cleifion Preswyl
 • Uned Gofal Arbennig Babanod
 • Gofal Newyddenedigol
 • Uned Asesu Plant 24/7 ac Asesiad Pediatreg Brys
 • Amddiffyn Plant/ Asesiadau Meddygol 47
 • Profi Alergedd
 • Gweithdrefnau Radiolegol y mae angen eu paratoi, e.e. Mewnosod Cathetr
 • Llawfeddygaeth risg uwch na ellir ei chynnal mewn Unedau Achos Dydd Ysbyty Cyffredinol Lleol gwell
 • Llawfeddygaeth Gymhleth
 • Llawfeddygaeth Frys 24/7
 • Uwchsain
 • Uned Asesu Beichiogrwydd Cynnar
 • Uned Asesu Brys Gynaecoleg
 • Llawfeddygaeth Gynaecoleg Brys
 • Gwasanaethau Gynaecoleg Cymhleth
 • Llawfeddygaeth Laprosgopig
 • Gofal Cleifion Preswyl Obstetreg a Chyn-enedigol
 • Asesu/ Monitro Cyn Geni

 

 • Gwasanaeth Cyswllt Argyfwng Oedolion
 • Gwasanaeth Oedolion Hŷn
 • Gwasanaeth Cyswllt Anableddau Dysgu
 • Llawfeddygaeth Bediatreg
 • Llawfeddygaeth Gymhleth
 • Llawfeddygaeth Frys 24/7
 • Dan arweiniad Ymgynghorydd
 • Dan arweiniad Bydwraig
 • Ystafell Gyflenwi
 • Uned Asesu Beichiogrwydd Cynnar
 • Pwll Genedigaeth
 • Meddygaeth Cynenedigol a Ffetws
 • Uned Gofal Dwys Newyddenedigol ac Uned Therapi Dwys
 • Mewn-Gyrraedd ('In-Reach') Ymgynghorydd i Gleifion Preswyl a chyngor/ adolygiad brys
 • Haematoleg
 • Biocemeg
 • Ceulo
 • Trallwysiad
 • Imiwnoleg Cemeg Arbennig
 • Clinigau TIA (Ymosodiad Isgemig Dros Dro)
 • Uned Strôc Aciwtedd Uchel
 • Diagnosteg
 • Uned Trawma 24/7
 • Llawfeddygaeth Frys
 • Wroleg Brys

Bwyty

Mae'r bwyty wedi'i leoli ar Lefel 1 ac mae lle i 148 o seddi. Mae'r cyfleuster hwn yn gwbl gymunedol i staff ac ymwelwyr.

Bydd y bwyty ar agor rhwng yr oriau craidd o 07.30 o'r gloch a 20.00 o'r gloch a bydd yn darparu ystod eang o opsiynau, bob dydd, hefyd yn darparu ar gyfer diet diwylliannol, crefyddol a moesegol.

Siop goffi

Mae cyfleuster siop goffi 35 clawr wedi'i gynllunio ar gyfer y fynedfa ar y llawr gwaelod a bydd ar gael i staff ac ymwelwyr. Mae yna hefyd beiriannau gwerthu ar y llawr gwaelod.

 • Dros 900 o leoedd parcio ceir
 • Digon o leoedd anabl
 • 18 pwynt gwefru trydan
 • Storfa dan do ar gyfer tua 100 o feiciau

Ffordd Caerlleon
Llanfrechfa
Cwmbrân
NP44 8YN

Mae Ysbyty Athrofaol y Grange yn agos i Bencadlys yr Heddlu yng Nghwmbrân, ychydig oddi ar yr A4042 rhwng Casnewydd a'r Fenni.

Mewn Car: Edrychwch ar Google Maps am gyfarwyddiadau.

Ar y Bws / Trên: Edrychwch ar wefan Bwrdeistref Sirol Torfaen i gael gwybodaeth am amserlenni bysiau a chynllunwyr taith.

Traveline Cymru – Cynlluniwr Taith Fy Iechyd
Cynllunydd teithio defnyddiol iawn sy'n eich helpu i gynllunio'ch taith i'n hysbytai

Sylwch: Gan y gall amserlenni newid yn ystod Covid fe’ch cynghorir i wirio tudalen diweddaru Covid Traveline Cymru