Neidio i'r prif gynnwy

Ysbyty Neuadd Nevill (Nevill Hall)

Heol Aberhonddu
Y Fenni
NP7 7EG
 
Ffôn: 01873 732732

Sylwch- nid oes Adran Achosion Brys yn Ysbyty Nevill Hall. Rhaid i argyfyngau sy'n bygwth bywyd fynd i Ysbyty Athrofaol Y Faenor.

Mae Hysbyty Nevill Hall yn darparu gofal o'r radd flaenaf i drigolion Gwent a De Powys. Mae'n darparu ystod eang o wasanaethau a bydd yn canolbwyntio ar ddarparu gofal cyffredinol ac arferol, gan gynnwys:

 • Uned Mân Anafiadau

 • Uned Asesu Meddygol

 • Llawfeddygaeth Ddydd - Llawfeddygaeth lle rydych chi'n cael eich gweithred ac yna'ch rhyddhau ar yr un diwrnod

 • Gwasanaethau Adsefydlu a Therapi - Gwasanaethau fel Ffisiotherapi a Lleferydd ac Iaith

 • Gwasanaethau Diagnostig - Asesiadau, Sganiau a Phelydrau-X sydd eu hangen ar gyfer ymchwiliadau gan gynnwys sganiau MRI a CT

 • Amrywiaeth eang o Glinigau Cleifion Allanol Arbenigol

 • Uned Eiddilwch Gwell ar gyfer gofalu am bobl hŷn

 • 213 o welyau Cleifion Preswyl

 • Apwyntiadau Cleifion Allanol Plant

 • Gwasanaethau Mamolaeth

 • Gwasanaethau Gofal Dydd Hematoleg


Darperir Gofal am Fân Anafiadau gan Uned Mân Anafiadau Ysbyty Nevill Hall, sy'n cael ei rhedeg gan ein Ymarferwyr Nyrsio Brys.  Mae Ymarferwyr Nyrsio Brys yn Weithwyr Clinigol Proffesiynol profiadol sy'n arbenigo mewn rheoli Mân Anafiadau.

Maent yn gallu eich trin os oes gennych asgwrn wedi torri, ysigiad, clais, clwyf, llosg bach, brathiad, neu fân anaf i'r llygad neu'r pen, a llawer o anafiadau eraill. Mae'r gwasanaeth hwn ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Mae Ysbyty Athrofaol y Faenor yn darparu gwasanaethau arbenigol ar gyfer ein cleifion mwyaf difrifol wael neu'r rhai ag anafiadau sylweddol, a hon yw'r uned drawma ddynodedig ar gyfer Gwent. Mae'n debygol, os bydd angen i chi gael gofal yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, y cewch eich cyfarwyddo yno gan Weithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol neu cewch eich cludo yno ar ôl ffonio 999.

Beth yw Uned Asesu Meddygol?

Os oes gennych Argyfwng Meddygol neu salwch difrifol y mae angen ei ddiagnosio, yna cewch eich cyfeirio at un o'n Hunedau Asesu Meddygol. Bydd Meddygon sy'n gweithio yn y cyfleusterau hyn yn cynnal profion ac yn eich asesu cyn penderfynu ar y cwrs triniaeth gorau i chi. Ni allwch gerdded i mewn i Uned Asesu Meddygol- mae angen i chi gael eich cyfeirio gan eich Meddyg Teulu, Parafeddyg, neu Weithiwr Proffesiynol Meddygol arall.

Mae'r rhan fwyaf o'n cleifion sy'n cael eu cyfeirio at Uned Asesu Meddygol yn mynd adref ar yr un diwrnod. Bydd y rhai sydd angen eu derbyn i'r Ysbyty i gael gofal pellach yn cael eu symud i un o'n Wardiau. Efallai y bydd rhai cleifion yn symud i Ysbyty gwahanol i dderbyn y gofal sydd ei angen arnynt.


 Gofalu am Blant

Mae gan Ysbyty Nevill Hall Adran Plant Cleifion Allanol pwrpasol, a fydd yn darparu man chwarae i apwyntiadau Clinig. Bydd ein Canolfan Arbenigol i ofalu am blant ag anableddau yn aros yn Ysbyty Nevill Hall.

Bydd gofal brys i blant o dan flwyddyn oed yn digwydd yn Ysbyty Athrofaol y Faenor. Dylai plant dros flwyddyn oed barhau i fynychu Nevill Hall ar gyfer Mân Anafiadau.

Gwasanaethau Mamolaeth

Ar gyfer gofal cyn ac ar ôl genedigaeth, mae Ysbyty Nevill Hall yn cynnig clinigau cynenedigol ac ôl-enedigol dan arweiniad ymgynghorwyr a bydwragedd. 

Am fwy o wybodaeth am opsiynau geni sydd ar gael, ewch i Ymgysylltiad 12 Wythnos Gwasanaethau Mamolaeth.

Cael y gofal iawn i chi

Os bydd eich iechyd yn dirywio tra'ch bod yn cael triniaeth yn Ysbyty Nevill Hall a bod angen mynediad at yr Arbenigwyr neu'r Gofal Critigol a ddarperir yn Ysbyty Athrofaol y Faenor, byddwn yn eich trosglwyddo yno trwy ein gwasanaeth cludo cleifion pwrpasol.

 
Darganfyddwch fwy am yr ystod o wasanaethau sydd ar gael yn Ysbyty Nevill Hall:
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwasanaeth Cwsg
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Gweithdrefnau
 • Gofal Asthma
 • Ocsimetreg Pwls
 • Profi Swyddogaeth yr Ysgyfaint
 • Clinig Mynediad Cyflym Canser
 • Gwelyau Cleifion Preswyl Cyffredinol
 • Broncosgopi
 • Gweithdrefnau Plewrol
 • Gwasanaeth TB
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Diagnosteg
 • Mewn-Gyrraedd (In-Reach) Ymgynghorydd
 • Clinigau Methiant y Galon
 • Adsefydlu Cardiaidd
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Gwasanaethau Awdioleg Arbenigol
 • Gwasanaethau Awdioleg Arbenigol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach) Unedau Asesu/ Gofal Symudol a Wardiau
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Pelydrau-X
 • Sganiau CT
 • Sganiau MRI
 • Mamograffeg
 • UwchSain
 • Meddygaeth Niwclear
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Uned Ddewisol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Darpariaeth Achos Dydd
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Endosgopi Dewisol
 • Uned Gofal Symudol Gastro
 • Gwasanaethau Endosgopi
 • Gwasanaeth Trwyth
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Mân Anafiadau
 • Uned Asesu Meddygol (gan gynnwys Ward Arhosiad Byr) - Oriau penodol ar gyfer cymryd cleifion newydd
 • Diagnosteg
 • Clinigau Torri Esgyrn

Allgymorth Gofal Critigol

 • Gweithrediadau wedi'u Drefnu (Dewisol) - Dewisol Achos Dydd
 • Llawfeddygaeth Dydd
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Gwelyau Cleifion Preswyl
 • Uned Asesu Meddygol ac Eiddilwch yr Henoed
 • Clinigau Cleifion Allanol
 • Amrywiaeth eang o glinigau Cleifion Allanol arferol
 • Diagnosteg (Trwy Unedau Mân Anafiadau yn y dyfodol ar gyfer plant dros flwyddyn oed)
 • Llawfeddygaeth achos diwrnod dewisol (e.e. Tonsilectomi/ Adenoidectomi)
 • Fflebotomi
 • Colposgopi Pediatreg
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Gwasanaethau Iechyd Rhywiol
 • Uwchsain
 • Diagnosteg Wrodynamig
 • Achosion Dydd
 • Gofal Symudol
 • Colposgopi
 • Gwasanaeth Cyswllt Argyfwng Oedolion
 • Gwasanaeth Oedolion Hŷn
 • Gwasanaeth Cyswllt Anableddau Dysgu
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Mân Lawfeddygaeth y Geg
 • Gofal Cynenedigol
 • Gofal Ôl-enedigol
 • Meddygaeth Cynenedigol a Ffetws
 • Clinigau Newyddenedigol
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol
 • Haematoleg
 • Biocemeg
 • Profi Pwynt Gofal
 • Ceulo
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Mewn-Cyrraedd (In-Reach)
 • Gwasanaethau Cleifion Allanol Arferol
 • Diagnosteg
 • Clinigau Torri Lleol
 • Llawfeddygaeth Arferol (Llawfeddygaeth Ddydd)
 • Gweithdrefnau Arferol
 • Llawfeddygaeth a Ward Ddewisol (ar gyfer cleifion sydd angen aros dros nôs)
 • Llawfeddygaeth Achos Diwrnod Dewisol
 • Clinigau Dewisol
 • Ymateb y tu allan i Oriau ar gyfer y Pen a'r Gwddf
 • Apwyntiadau Cleifion Allanol
 • Llawfeddygaeth a Gweithdrefnau Arferol - Llawfeddygaeth Dydd
 • Cystosgopi Hyblyg
 • Achosion Dydd

Teithio, Parcio a Chyfleusterau

Agorwyd Ysbyty Cyffredinol Dosbarth Neuadd Nevill (Nevill Hall) ym 1969 ac mae'n darparu gwasanaethau cleifion mewnol, achosion dydd a chleifion allanol ynghyd ag ystod gyflawn o ymchwiliadau.

Ar benwythnosau mae cyfleusterau'r Adran Cleifion Allanol yn cael eu defnyddio gan feddygon teulu lleol ar gyfer cynnal eu Meddygfeydd.

Mae'r adrannau unigol canlynol wedi cyflawni gwobrau:


Mae yna hefyd Ganolfan Feddygol Ôl-raddedig newydd ar y safle (agorwyd Ionawr 2002) sy'n cynnal hyfforddiant amlddisgyblaethol mewn ystod o arbenigeddau ynghyd â darparu addysgu penodol i feddygon dan hyfforddiant. Ymhlith y digwyddiadau diweddar mae:
 • nifer o seminarau a symposia Cymru gyfan
 • cynnal a bywiogi'r arholiad ar gyfer Cofrestryddion Meddygon Teulu o bob rhan o Gymru
 • y cwrs MRCP 4 mis uchel ei glod
 • cyfres o sesiynau tiwtorial ymarferol ar gyfer Meddygon Teulu
 • mae cwrs Sgiliau Cyflwyno ar gyfer meddygon tramor yn cael ei redeg ar y cyd â Choleg Trydyddol Gwent

Byddwch yn ymwybodol bod y diffyg capasiti parcio ceir yn broblem sylfaenol yn Ysbyty Neuadd Nevill ac yn anffodus, ni ellir gwarantu lle parcio gwag i unrhyw un sy'n ymweld â'r safle. Ar hyn o bryd, rydym yn ceisio datrys y broblem hon i geisio lleddfu'r pwysau. Yn y cyfamser, rydym yn argymell lle bo hynny'n ymarferol, bod cleifion yn cael eu gyrru neu fynd gyda nhw wrth fynychu apwyntiad; gellir defnyddio'r man gollwng ger y Brif Fynedfa i ollwng cleifion cyn i yrwyr ddod o hyd i le parcio. Fel arall, gellir defnyddio'r cyfleuster trafnidiaeth gyhoeddus sy'n gyrru i mewn ac allan o'r safle er hwylustod cleifion ac ymwelwyr.


Mae parcio Bathodyn Glas ar gael wrth ymyl Damweiniau ac Argyfyngau, ac ym mhrif faes parcio'r Ysbyty.

Peidiwch â pharcio ar y ffordd, neu ar linellau melyn dwbl.
 
Mae parcio yn Ysbyty Nevill Hall am ddim.

Ysbyty Neuadd Nevill
Ffordd Aberhonddu
Y Fenni
NP7 7EG

Mewn Car: Edrychwch ar Google Maps am gyfarwyddiadau.

Mewn Bws: Gweld: Amseroedd Bysiau

 

 

Mae bwytai ar hyn o bryd yn Staff yn Unig

Oherwydd cyngor y Llywodraeth ynghylch cadw pellter cymdeithasol a chyfyngiadau eraill a osodwyd o amgylch Covid-19, yn anffodus bu’n rhaid gwahardd pob ymwelydd ac aelod o’r cyhoedd rhag defnyddio’r cyfleusterau bwytai ym mhob un o’n hysbytai.

Rydym yn gresynu'n fawr at yr anghyfleustra y gall hyn ei achosi i ymwelwyr a chleifion allanol sy'n mynychu ysbytai. Fodd bynnag, teimlwn yn siŵr y byddwch yn deall bod y mesurau hyn yn hanfodol i amddiffyn ein gweithwyr rheng flaen yn y GIG rhag y risg o haint yn y gymuned.

Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd a'ch dealltwriaeth ar yr adeg hollbwysig hon.

 

Mae bar bwffe yn y brif adran cleifion allanol yn cael ei redeg gan Gynghrair y Cyfeillion ac mae ar agor 10:00 - 16:00

Mae siop yn y prif gyntedd yn cael ei rhedeg gan y WRVS ac yn agor 10:00 - 18:00

Mae'r ystafell fwyta ar y llawr cyntaf ar agor ar gyfer prydau poeth. (Brecwast - 7:00 - 11:00 a Chinio / Dinner - 12:00 canol dydd - 18:30). Mae peiriannau gwerthu diodydd a byrbrydau ar gael bob amser arall, yn y lolfa goffi oddi ar yr ystafell fwyta.

Gwasanaethau troli i’r wardiau yn darparu rhai llyfrau, pethau ymolchi, papurau newydd ac ati

Mae caplaniaid yr ysbyty (Anglicanaidd/Eglwys Rydd/RC0 yn ymweld â wardiau yn rheolaidd, gellir gwneud trefniadau ar gyfer ymweliadau allanol gan glerigwyr.

Mae ward fach ar gael i gleifion preifat

Lle nad yw Patientline wedi'i osod mae ffôn symudol ar gyfer galwadau sy'n mynd allan, ac fel arfer lolfa gyda theledu.