Neidio i'r prif gynnwy

Imiwnoataliedig/ Mewn Perygl

A ydych yn imiwnoataliedig?

Mae ataliad imiwn yn golygu bod gennych system imiwnedd wan oherwydd cyflwr iechyd penodol neu oherwydd eich bod ar feddyginiaeth neu driniaeth sy'n atal eich system imiwnedd. Mae gan bobl sydd â gwrthimiwnedd, neu sydd â chyflyrau meddygol penodol eraill, allu llai i frwydro yn erbyn heintiau a chlefydau eraill, gan gynnwys COVID-19.

Hoffai Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan roi sicrwydd i’r rhai sy’n byw gyda chyflyrau hirdymor a’u hanwyliaid, ein bod ni yma i’ch cefnogi i dderbyn y dos cywir o frechiad i’ch diogelu. Byddem hefyd yn eich annog i ddilyn mesurau iach sylfaenol fel cyfarfod yn yr awyr agored, gwisgo mwgwd y tu mewn i fannau caeedig, golchi dwylo neu lanweithio yn rheolaidd a sicrhau bod y rhai rydych chi'n cwrdd â nhw wedi defnyddio prawf llif ochrol ymlaen llaw ac yn negyddol i Covid-19.


Beth sy'n gwneud i chi'n imiwnoataliedig?

Mae ataliad imiwnedd yn cynnwys pobl a oedd wedi cael neu a allai fod wedi cael y canlynol yn ddiweddar:

 • canser y gwaed (fel lewcemia neu lymffoma)
 • system imiwnedd wan, oherwydd triniaeth (fel meddyginiaeth steroid, therapi biolegol, cemotherapi neu radiotherapi)
 • trawsblaniad organ neu fêr esgyrn
 • cyflwr sy'n golygu bod gennych risg uchel iawn o gael heintiau
 • cyflwr neu driniaeth y mae eich arbenigwr yn ei gynghori sy'n eich gwneud yn gymwys i gael trydydd neu bedwerydd dos

Beth i'w wneud os oes gennych chi imiwnedd imiwn, neu os oes gennych chi imiwnedd gwan difrifol.

 • Os oes gennych chi imiwnedd imiwn, rydych chi'n gymwys i gael trydydd dos o'r brechlyn Covid-19 a thriniaeth newydd sydd ar gael, os byddwch chi'n cael Covid-19.
 • Os oes gennych chi imiwnedd gwan difrifol, rydych chi'n gymwys i gael pedwerydd dos o'r brechlyn Covid-19 a thriniaeth newydd sydd ar gael, os byddwch chi'n cael Covid-19.
 • Mae pawb rhwng 5 ac 11 oed sy’n byw gyda chi hefyd yn gymwys i gael dau frechiad Covid-19, gyda chyfnod dos o 8 wythnos.

Archebwch eich apwyntiad

Os ydych chi'n teimlo bod gennych chi imiwnedd gwan ond nad ydych chi wedi cael eich gwahodd ar gyfer eich pedwerydd dos eto, llenwch y ffurflen hon.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn annog pobl sydd ag imiwnedd gwan (a’u cysylltiadau yn y cartref) i ddod ymlaen am unrhyw ddosau brechlyn y maent yn gymwys i’w cael fel mater o frys, er mwyn sicrhau bod gennych y lefel uchaf posibl o amddiffyniad.

Mae safleoedd brechu Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cael eu sefydlu i leihau amseroedd aros ar gyfer y rhai sydd ag imiwnedd gwan difrifol. Rhoddir mynediad â blaenoriaeth i safleoedd brechu i chi a bydd staff ar gael i helpu.

Brechiad atgyfnerthu yn y gwanwyn i’r rheini sy'n imiwnoataliedig (12 oed+)

Argymhellodd pwyllgor JVCI y dylid rhoi dos atgyfnerthu yn y Gwanwyn tua 6 mis ar ôl y dos olaf o’r brechlyn i unigolion 12 oed a hŷn sy'n imiwnoataliedig (a ddiffinnir yn imiwnoataliedig yn nhablau 3 neu 4). Gweler fwy: Llyfr Gwyrdd COVID-19 pennod 14a, tudalen 25.

Os ydych wedi dod yn imiwnoataliedig yn ddiweddar ac mae chwe mis wedi mynd heibio ers eich Brechiad Covid diwethaf, llenwch y ffurflen isod. Bydd eich ymholiad yn cael ei wirio i weld os ydych yn bodloni'r meini prawf ar gyfer Dos Atgyfnerthu'r Gwanwyn. Os bernir eich bod yn gymwys, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu apwyntiad.

Eisoes wedi derbyn pedwerydd dos o Frechiad Covid-19?

Os ydych eisoes wedi derbyn pedwerydd dos o Frechiad Covid, rydych eisoes ar y llwybr brechu imiwnoataliedig ac nid oes angen i chi lenwi'r ffurflen hon. Byddwch yn cael eich gwahodd ar gyfer eich Brechiad Covid nesaf yn awtomatig yn unol â chanllawiau JVCI.

Cysylltiadau Aelwyd o Unigolion Imiwnoataliedig

Yn unol â'r Canllawiau Cenedlaethol, daeth y gwaith o gyflwyno Rhaglen Atgyfnerthu'r Gwanwyn i ben ar 30 Mehefin 2022. Mae hyn er mwyn sicrhau bod bwlch digon hir rhwng y brechlyn hwn a Booster hydref 2022.

Nid yw Cysylltiadau Aelwydydd unigolion ag imiwnedd bellach yn gymwys i gael Dos Atgyfnerthu'r Gwanwyn. Maent yn gymwys i gael dos atgyfnerthu cyntaf, ail a dim ond.

Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch methu, neu os ydych chi'n gyswllt cartref 12+ oed ac angen dos cyntaf, ail neu atgyfnerthu, cysylltwch â'r ganolfan archebu ar 0300 303 1373.

 


Triniaethau

Mae triniaethau newydd ar gyfer COVID-19 ar gael drwy’r GIG i bobl 12 oed a hŷn sydd wedi profi’n bositif am COVID-19 ac sydd â’r risg uchaf o fynd yn ddifrifol wael, er gwaethaf cael eu brechu.

Mae hyn yn cynnwys rhai pobl sydd â:

 • syndrom Down
 • cyflwr prin sy'n effeithio ar yr ymennydd neu'r nerfau (gan gynnwys sglerosis ymledol, clefyd niwronau motor, clefyd Huntington neu myasthenia gravis)
 • clefyd y crymangelloedd
 • rhai mathau o ganser
 • HIV neu AIDS
 • cyflwr difrifol ar yr afu (fel sirosis)
 • clefyd cronig yn yr arennau (CKD) cam 4 neu 5
 • wedi cael trawsblaniad organ
 • rhai cyflyrau hunanimiwn neu ymfflamychol (fel arthritis gwynegol neu glefyd llidiol y coluddyn)
 • cyflwr neu driniaeth sy'n eich gwneud yn fwy tebygol o gael heintiau
 • wedi cael rhai mathau o gemotherapi yn ystod y 12 mis diwethaf
 • wedi cael radiotherapi yn ystod y 6 mis diwethaf