Dyfodol Clinigol - Gofalu Amdanoch Chi a'ch Dyfodol

Dyfodol Clinigol yw cynllun y Bwrdd Iechyd ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cynaliadwy ar gyfer y GIG cyfan ar draws ardal Gwent.
 
Ein nod yw darparu gofal diogel o ansawdd uchel a darparu cymaint o hyn gartref, neu mor agos i'r cartref, â phosibl. Fel Bwrdd Iechyd, ein nod yw gwella iechyd a lles y boblogaeth yr ydym yn ei gwasanaethu, lleihau anghydraddoldebau iechyd, a sicrhau cynaliadwyedd ein system gofal iechyd GIG.
 
Rydyn ni eisoes wedi gwneud rhai newidiadau mawr i'r ffordd rydyn ni'n darparu ein gwasanaethau - ac efallai eich bod chi eisoes wedi profi derbyn eich gofal iechyd mewn ffordd wahanol. Rydyn ni wedi symud nifer o wasanaethau yn agosach at ble rydych chi'n byw. Byddwn yn parhau i newid y ffordd yr ydym yn darparu ein gwasanaethau, gan sicrhau bod y cleifion yng nghanol popeth a wnawn a phob penderfyniad a wnawn.
 
Ar y tudalennau hyn gallwch ddarganfod mwy am sut mae ein rhaglen Dyfodol Clinigol yn newid y ffordd y mae gofal iechyd yn cael ei ddarparu yng Ngwent.
 

Pam fod angen i wasanaethau ein GIG newid?

O ganlyniad i'r datblygiadau mewn gofal iechyd, mae llawer ohonom bellach yn byw yn hirach ac yn byw bywydau llawer mwy egnïol.
 
Yn ddealladwy, gall heneiddio arwain at ystod o afiechydon a heriau iechyd. Mae'r Bwrdd Iechyd bellach yn trin mwy o bobl nag erioed o'r blaen ac o ganlyniad mae angen i ni newid sut rydyn ni'n gofalu am bobl a'u cefnogi i ddiwallu'r anghenion newidiol hyn yn well.
 
Er mwyn cynnal gwasanaethau diogel a chynaliadwy i gymunedau lleol, mae angen i ni gael y staff iawn yn y lle iawn i gynnig y safonau gofal uchaf un i'n cleifion.
 

Ein Model Newydd o Ofal Iechyd

Rhoddir y graffig isod trosolwg o sut y bydd ein system gofal iechyd yn edrych ar ôl i ni wireddu'r weledigaeth 'Dyfodol Clinigol':