Neidio i'r prif gynnwy

Yr Her

Mae pobl mewn rhai cymunedau yn Gwent yn byw mwy o'u bywyd mewn iechyd da ac yn byw yn hirach nag mewn cymunedau eraill yn Gwent.

Disgwyliad Bywyd Iach adeg Geni yn ardaloedd mwyaf a lleiaf difreintiedig Gwent: 2010-14
 
Mae cyfran fawr o'r anabledd oherwydd afiechyd a marwolaethau cynamserol yn y boblogaeth oherwydd:
  • Clefydau cardiofasgwlaidd
  • Canser
  • Clefydau anadlol cronig
  • Anhwylderau cyhyrysgerbydol
  • Salwch meddwl

Gellir priodoli datblygiad canran fawr o'r afiechydon hyn i ffactorau risg y gellir eu hatal, gan gynnwys ysmygu a dietau afiach.