Neidio i'r prif gynnwy

Nyrsio Ysgol

Atgyfnerthu Pobl Ifanc yn eu Harddegau / Enseffalitis ACWY 2024. Gweler y tab 'Imiwneiddio' isod am ragor o wybodaeth.

Mae nyrsys ysgol yn weithwyr proffesiynol cymwys arbenigol profiadol sy'n gweithio ar draws ffiniau iechyd ac addysg.

Maent yn gweithio gyda phlant unigol, pobl ifanc a theuluoedd, ysgolion a chymunedau i wella iechyd.

Maent hefyd yn darparu'r cysylltiad rhwng yr ysgol, y cartref a'r gymuned. Fe'u cefnogir gyda thîm o Nyrsys Cofrestredig a Gweithwyr Cymorth Gofal Iechyd.

 

Cysylltwch â'r Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion

Os hoffech geisio cymorth iechyd a/neu les ar gyfer eich plentyn, ffoniwch 01633 431 685 i gael eich cyfeirio at y Gwasanaeth Nyrsio Ysgolion.

Gall pobl ifanc 11-19 oed anfon neges destun yn ddienw at ein Tîm Nyrsio Ysgol ar 07312 263 262 i gael cymorth a chyngor cyfrinachol ar ystod o faterion iechyd corfforol a/neu emosiynol. I gael rhagor o wybodaeth am sut mae ChatHealth yn defnyddio'ch data ewch i wefan ChatHealth.

 

Imiwneiddiadau yn yr Ysgol

 
Os ydych chi'n ansicr neu'n poeni am gael imiwneiddiadau yr ysgol, gall y fideo hon ( https://youtu.be/Cl9dO7rzG-Y  ) leddfu'ch meddwl ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.
 
 

Chwistrell Ffliw Trwynol Plant

Cynigir y chwistrell ffliw trwynol i holl blant ysgolion ardal Gwent o’r dosbarth derbyn hyd at flwyddyn 11 yn ystod tymor yr Hydref. Cwblhewch Ffurflen Ganiatâd ar-lein eich plentyn i’w gadw’n ddiogel ac yn iach y Gaeaf hwn. Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r ffliw ewch i Iechyd Cyhoeddus Cymru.

 

Brechlyn Feirws Papilloma Dynol (HPV)

Mae HPV (feirws papiloma dynol) yn firws cyffredin iawn. Bydd mwy na 70% o bobl nad ydynt wedi cael y brechlyn HPV yn dal y firws ar ryw adeg yn eu bywyd. Gall HPV arwain at amrywiaeth o ganserau a gall rhai pobl ddatblygu dafadennau gwenerol hefyd. Mae cael y brechlyn nawr yn eich amddiffyn rhag risgiau yn y dyfodol.

Mae HPV fel arfer yn cael ei ledaenu trwy gyswllt rhywiol agos ac nid yw condomau yn darparu amddiffyniad llwyr rhag HPV.

 

Cynigir y brechlyn HPV i:

 • bechgyn a merched 12 i 13 oed (blwyddyn ysgol 8) yn yr ysgol, yn ystod tymor yr haf, a
 • y rhai a allai fod wedi methu eu brechiad ond sy’n dal yn gymwys hyd at 25 oed (hynny yw, bechgyn a oedd ym mlwyddyn ysgol 8 ar neu ar ôl 1 Medi 2019 a merched a ddaeth yn gymwys i gael y brechlyn ar neu ar ôl 1 Medi 2008.)

 

Beth sydd angen i mi ei wneud i gael y brechlyn hwn i'm plentyn?

Os yw eich plentyn yn mynychu ysgol uwchradd, bydd yn cael ffurflen ganiatâd papur i fynd adref gyda nhw er mwyn i riant/gwarcheidwad ei llofnodi a’i dychwelyd i’r ysgol cyn gynted â phosibl.

Fel arall, gallwch lawrlwytho'r Ffurflen Ganiatâd HPV a'i hargraffu gartref

Gall plant a phobl ifanc sy’n cael eu haddysgu gartref neu nad ydynt yn mynychu’r ysgol ar hyn o bryd gael y brechlyn HPV yn eu meddygfa drwy drefnu apwyntiad gyda nyrs y practis.

Newidiadau i’r rhaglen frechu HPV o 1 Medi 2023

Yn ystod y blynyddoedd blaenorol, rhoddwyd y brechiad ar ffurf dau ddos. Mae tystiolaeth bellach yn dangos bod un dos yn rhoi’r un lefel o warchodaeth i bobl ifanc â’r ddau ddos blaenorol.Bydd y newid hwn (o ddau ddos) yn digwydd yng Nghymru a Lloegr o 1 Medi 2023.

Mae'r brechlyn HPV yn hynod effeithiol o ran amddiffyn rhag canserau a achosir gan HPV, gan gynnwys canser ceg y groth.

I gael rhagor o wybodaeth am HPV gan gynnwys Cwestiynau Cyffredin ewch i: Brechlyn HPV - Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

 

Mae'r brechlyn ar gael drwy wasanaethau iechyd rhywiol arbenigol a chlinigau HIV i ddynion sy'n 45 oed neu'n iau ac sy'n hoyw neu'n ddeurywiol, neu ddynion eraill sy'n cael rhyw gyda dynion (HDDRhD).


Atgyfnerthu Ymadawyr Ysgol / Llid yr ymennydd ACWY

Rhoddir y pigiad atgyfnerthu 3-mewn-1 yn ei arddegau fel mater o drefn yn yr ysgol uwchradd (ym mlwyddyn ysgol naw) ar yr un pryd â'r brechlyn MenACWY.

Sicrhewch eich bod wedi dychwelyd ffurflen gydsyniad eich plentyn pan fyddwch yn derbyn y pecyn gwybodaeth.

Am fwy o wybodaeth darllenwch y daflen Amddiffyn rhag tetanws, difftheria a polio gan NHS Direct.
 

 

Llid yr ymennydd ACWY

Mae'r brechlyn MenACWY yn amddiffyn rhag pedwar achos gwahanol o lid yr ymennydd a septisemia - afiechydon meningococaidd (dynion) A, C, W ac Y.

Mae'r brechlyn MenACWY yn cael ei gynnig fel mater o drefn i bob person ifanc tua 13/14 oed (blwyddyn ysgol naw).

Sicrhewch eich bod wedi dychwelyd ffurflen gydsyniad eich plentyn pan fyddwch yn derbyn y pecyn gwybodaeth.
 
I gael mwy o wybodaeth am y brechlyn darllenwch 13-18 oed? Neu Dan 25 oed a dechrau prifysgol?   gan NHS Direct.
 


Dechrau Prifysgol?

Dylai'r brechlyn MenACWY hefyd gael ei roi i bob unigolyn o dan 25 oed sy'n bwriadu mynychu'r brifysgol am y tro cyntaf neu'r rhai yn eu blwyddyn academaidd gyntaf yn y brifysgol os nad ydyn nhw eisoes wedi derbyn y brechlyn. Yn ddelfrydol dylid rhoi'r brechlyn o leiaf bythefnos cyn dechrau yn y brifysgol.

Mae achosion llid yr ymennydd a septisemia (gwenwyn gwaed) a achosir gan facteria Dyn W yn codi, oherwydd straen arbennig o farwol.

Mae pobl ifanc yn eu harddegau hŷn a myfyrwyr prifysgol am y tro cyntaf mewn perygl mawr o gael eu heintio oherwydd eu bod yn tueddu i fyw mewn cysylltiad agos mewn llety a rennir, fel neuaddau preswyl prifysgolion.
 
I gael mwy o wybodaeth am y brechlyn darllenwch 13-18 oed? Neu Dan 25 oed a dechrau prifysgol?   gan NHS Direct.

I gael mwy o wybodaeth am arwyddion a symptomau Llid yr ymennydd ewch i wefan Meningitis Now .
 
 

Brechlyn MMR

Brechlyn cyfun diogel ac effeithiol yw MMR sy'n amddiffyn rhag tri salwch ar wahân - y frech goch, clwy'r pennau a rwbela (y frech goch yr Almaen) - mewn un pigiad. Mae angen dau ddos ar gwrs llawn brechu MMR.
 
Mae'r frech goch, clwy'r pennau a rwbela yn glefydau difrifol gyda chymhlethdodau sy'n bygwth bywyd fel confylsiynau (ffitiau) ac enseffalitis (haint o amgylch yr ymennydd). Mae'r brechlyn MMR yn frechlyn diogel a hynod effeithiol, ymchwiliwyd yn drylwyr iddo. Ledled y byd mae dros 5 miliwn dos wedi'i roi mewn dros 100 o wledydd.
 
Os yw'ch plentyn yn ddyledus am y brechlyn MMR, cysylltwch â'ch meddygfa.
 
Am fwy o wybodaeth darllenwch y Frech Goch a Rwbela (MMR) gan NHS Direct.
 
 
 
 

Mae Adolygiad Mynediad Ysgol yn rhan o Raglen Plentyn Iach Cymru (Llywodraeth Cymru LlC 2016) a gynigir i bob plentyn yng Nghymru.

Pwrpas yr adolygiad mynediad ysgol yw asesu anghenion iechyd y plentyn, hybu iechyd a lles a chefnogi a galluogi plant i gyflawni eu potensial llawn.
 
Yn ystod y flwyddyn y bydd plentyn yn mynd i addysg amser llawn, bydd Nyrs yr Ysgol yn cynnig yr Adolygiad Mynediad Ysgol i bob plentyn derbyn yn yr ysgol. Mae hyn yn cynnwys:
 
 • Taflen wybodaeth adolygiad iechyd mynediad ysgol
 • Adolygiad o statws imiwneiddio eich plentyn
 • Sgrinio golwg o bell mewn ysgolion
 • Mesur twf yn yr ysgol (uchder a phwysau)
 • Sgrinio clyw (dan ofal yr adran awdioleg)

Mae alcohol yn cael ei hystyried yn gyffur, oherwydd, o'i gymryd i mewn i'r corff, mae'n newid sut rydych chi'n teimlo, yn meddwl neu'n ymddwyn. Cyffur yw unrhyw sylwedd sydd, o'i gymryd i mewn i'r corff, yn gwneud hyn. Pan fydd y ffordd y mae rhywun yn teimlo, yn meddwl ac yn ymddwyn wedi cael ei newid gan alcohol, mae'r ffordd newydd maen nhw'n teimlo yn cael ei galw'n 'feddwol' neu'n 'feddw.'

Mae asthma yn effeithio ar y llwybrau anadlu (y tiwbiau anadlu bach) sy'n cludo aer i mewn ac allan o'r ysgyfaint. Mae gan blant a phobl ifanc ag asthma lwybrau anadlu sy'n fwy sensitif na'r arfer. Er nad oes gwellhad ar gyfer asthma mae yna driniaethau effeithiol y gellir eu defnyddio i reoli'r symptomau.

Os oes gan eich plentyn asthma mae'n bwysig eich bod yn siarad ag athro eich plentyn fel ei fod yn ymwybodol o sut y gall ei asthma effeithio arnynt a bod ganddo wybodaeth am y feddyginiaeth y mae angen iddynt ei chymryd. Mae'n hanfodol bod gan eich plentyn ei anadlydd lliniaru a'i spacer ei hun yn yr ysgol fel y gallant ei gymryd pan fydd ei angen arno.

Mae damweiniau yn un o brif achosion marwolaeth ac anaf difrifol i blant a phobl ifanc, gyda llawer o'r damweiniau hyn yn rhai y gellir eu hatal.

Mae'r Ymddiriedolaeth Atal Damweiniau Plant yn credu:
“Nid yw atal damweiniau yn ymwneud â chyfyngu plant neu eu lapio mewn gwlân cotwm, yn hytrach mae'n ymwneud â chreu amgylcheddau mwy diogel, yn y cartref ac mewn mannau eraill, i alluogi plant i ffynnu ac arwain bywyd egnïol iach."
 
Mae angen i blant archwilio, arbrofi a dechrau mentro wrth iddynt dyfu i fyny a dysgu am y byd y maent yn byw ynddo. Ymhen amser maent yn dechrau gwella barnu risgiau ond weithiau gallant or-amcangyfrif eu gallu ac wrth iddynt ennill mwy o annibyniaeth maent yn dechrau herio pethau y mae oedolion yn eu dweud wrthynt.
 
Mae yna lawer o bethau y gallwch chi eu gwneud i helpu i atal damweiniau. Gwiriwch ein gwybodaeth gysylltiedig a'n gwefannau defnyddiol i gael awgrymiadau da ar gadw plant yn ddiogel.

Mae plentyndod yn amser pwysig i ddatblygu corff iach ac arferion iach.

Sefydlir arferion bwyta a gweithgaredd corfforol yn ifanc a gallant ddylanwadu ar arferion plentyn fel oedolyn. Mae angen bwyd ar bob un ohonom er mwyn i'n cyrff weithio, ond os ydym yn bwyta mwy o fwyd nag sydd ei angen ar ein corff, byddwn yn mynd dros bwysau oherwydd gosod gormod o fraster.
 

Meddyliwch am feintiau dognau

Mae'n bwysig bod yn ymwybodol o feintiau dognau wrth feddwl am ddeiet iach. Mae gan blant boliau llawer llai nag oedolion felly nid oes angen pryd o'r un maint â oedolion arnyn nhw. Gall gweithgaredd corfforol ac ymarfer corff fod yn ddefnyddiol i helpu i gynnal pwysau iach ochr yn ochr â bwyta'n iach.
 

5 y dydd

Argymhellir y dylai plant a phobl ifanc gael 5 dogn o ffrwythau neu lysiau'r dydd. Mae ffrwythau a llysiau yn cynnwys fitaminau, mwynau a ffibr sy'n hanfodol i gyrff aros yn iach ac i atal afiechydon yn ddiweddarach mewn bywyd. I gael gwybodaeth am 5 y dydd, ewch i wefan NHS Choices neu wefan Change for Life.
 

Cinio ysgol

Mae cael cinio ysgol yn ffordd hawdd o sicrhau bod plentyn yn cael pryd iach a chytbwys sy'n cydymffurfio â safonau maethol cyfredol y llywodraeth. Mae hefyd yn amser da i ddisgyblion dreulio amser yn bwyta ac yn cymdeithasu â'u ffrindiau wrth y byrddau cinio.
 
Mae prydau ysgol am ddim ar gael i blant y mae eu rhieni / gofalwyr yn derbyn rhai budd-daliadau. Gofynnwch yn ysgol eich plentyn am ragor o fanylion.
 

Cadw hydradol

Mae'n bwysig bod plant yn yfed tua 6 - 8 diod y dydd er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu hydradu'n iawn. Diodydd wedi'u seilio ar ddŵr sydd orau. Mae ymchwil wedi dangos bod plant sy'n gallu yfed dŵr yn ystod y diwrnod ysgol wedi canfod bod ganddynt lai o gur pen, eu bod yn fwy hamddenol ac yn fwy abl i ganolbwyntio. Mae hefyd yn helpu i leihau gwlychu yn ystod y dydd, gwlychu gwelyau a rhwymedd.
 

Yn gynyddol mae plant a phobl ifanc yn treulio llawer o amser yn defnyddio'r rhyngrwyd i'w helpu gyda'u gwaith ysgol a'u gwaith cartref er mwyn eu helpu i ddysgu.

Maent yn defnyddio cymwysiadau cyfryngau cymdeithasol i sgwrsio â'u ffrindiau a'u rhwydweithio, ac yn chwarae gemau ar-lein sy'n gofyn am fynediad i'r rhyngrwyd. Mae technoleg rhyngrwyd hefyd yn datblygu'n gyflym iawn, ac mae rhieni'n ei chael hi'n anodd cael y wybodaeth ddiweddaraf am yr hyn y mae eu plant yn ei ddefnyddio neu'n ei wneud ar-lein.

Mae llawer o rieni yn teimlo bod eu plant yn gwybod llawer mwy am y rhyngrwyd nag y maen nhw. Mae'n bwysig bod rhieni'n gwybod bod angen cyngor ac amddiffyniad ar eu plentyn o hyd o ran bod yn ddiogel ar-lein. Siarad â'ch plentyn yw un o'r ffyrdd gorau o'u cadw'n ddiogel.
 

Mae cwsg yn rhan bwysig o ddiwrnod plentyn a gall trefn hylendid cysgu dda fod yn fuddiol i ddatblygiad plentyn. Mae yna bethau y gall rhieni a gofalwyr eu gwneud i wella cwsg eu plentyn.

Byddwch yn glir ynghylch faint o gwsg sydd ei angen ar eich plentyn, efallai yr hoffent aros i fyny yn hwyr, ond, a fydd hyn yn effeithio ar eu hymddygiad yfory pan ddaw'n amser codi i'r ysgol ac a fyddant yn gallu gweithredu i'w llawn botensial?

Wrth osod amser gwely, eglurwch y rhain i'ch plentyn yn ystod y dydd. Peidiwch ag aros tan yr amser rydych chi am i'ch plentyn setlo ac yna cyhoeddwch “Amser gwely!” Rhowch drefn reolaidd i'ch plentyn a fydd yn ei helpu i ddirwyn i ben. Sicrhewch fod eich plentyn yn gwybod nad yw amser gwely yn gosb, gwnewch hi'n amser tawel, pleserus gyda gweithgareddau fel bath a/ neu stori. Osgowch gweithgareddau ysgogol fel teledu neu gemau cyfrifiadur.

 • Byddwch yn gyson
 • Ceisiwch beidio â chymryd rhan mewn trafodaethau
 • Dilynwch eich trefn newydd
 • Defnyddiwch siartiau gwobrwyo i ddangos unrhyw gynnydd
 • Byddwch yn amyneddgar, mae newid yn cymryd amser
 
Am gyngor a chefnogaeth bellach, siaradwch â'ch nyrs ysgol neu'ch meddyg teulu.

Efallai eich bod yn chwilfrydig am gyffuriau a/neu'n teimlo dan bwysau gan ffrindiau i roi cynnig ar gyffuriau.

 
AROSWCH a MEDDYLIWCH oherwydd gall ddefnyddio cyffuriau fod yn niweidiol i'ch iechyd. Defnyddiwch ein dolenni i ddarganfod y ffeithiau fel y gallwch wneud dewisiadau synhwyrol.
 
Nid yw pob cyffur yn anghyfreithlon, ond nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n niweidiol. Er enghraifft, gall tybaco ac alcohol niweidio'ch iechyd yn ddifrifol. Yn ddiweddar, datblygwyd “uchafbwyntiau cyfreithiol” newydd i ddynwared effeithiau cyffuriau anghyfreithlon fel canabis ac ecstasi. Mae'r rhain wedi'u strwythuro'n ddigon gwahanol i osgoi cael eu dosbarthu fel sylweddau anghyfreithlon o dan y Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau. Fodd bynnag, gallant gael sgîl-effeithiau peryglus o hyd. Mae'r Ddeddf Camddefnyddio Cyffuriau yn gwahanu cyffuriau anghyfreithlon yn 3 categori:
 
 • Dosbarth A e.e. heroin ac ecstasi
 • Dosbarth B e.e. canabis ac amffetaminau
 • Dosbarth C e.e. steroidau anabolig a bensodiasepinau (tawelyddion)
 
Gellir defnyddio rhai cyffuriau am resymau buddiol fel cyffuriau ar bresgripsiwn ond gall pob cyffur gael sgîl-effeithiau negyddol.
 
Os ydych chi'n poeni neu'n pryderu am gyffuriau naill ai i chi'ch hun neu i rywun rydych chi'n ei adnabod, siaradwch â rhywun y gallwch chi ymddiried ynddo - gallai hyn fod yn Nyrs Ysgol i chi, rhywun yn yr ysgol; gartref neu'ch meddyg teulu.

Mae cyflyrau tymor hir yn gyflyrau iechyd sy'n gofyn am reolaeth barhaus dros gyfnod o flynyddoedd.

Mae cyflyrau tymor hir cyffredin yn ystod plentyndod yn cynnwys:
 
 • Diabetes
 • Asthma
 • Epilepsi
 • Ecsema
 • Alergeddau / anaffylacsis difrifol

Mae tua 10-15% o blant dan 16 oed yn cael eu heffeithio gan gyflyrau iechyd cronig, tymor hir.
 
Gall plant a phobl ifanc sydd â chyflwr tymor hir fod mewn perygl o golli allan ar gyfleoedd addysgol oherwydd absenoldebau hir o'r ysgol, o afiechyd neu apwyntiadau lluosog. Felly mae'n bwysig bod ysgolion yn ymwybodol o anghenion iechyd plant unigol.
 
Er mwyn sicrhau bod plant â chyflyrau iechyd yn gallu cael mynediad llawn i'r ysgol, mae gan lawer o blant gynlluniau gofal iechyd unigol sydd wedi'u cefnogi gan Nyrsys Arbenigol, Ymgynghorwyr neu ysgol eich plentyn ar y cyd â rhieni.
 
 

Sut allwn ni helpu

Gall Nyrsys Ysgol helpu i gefnogi ysgolion pan fyddant yn datblygu cynlluniau gofal iechyd unigol.
 

Mae bod allan yn yr heulwen â buddion i'ch iechyd. Mae'n gwneud i bobl deimlo'n well amdanynt eu hunain, yn caniatáu iddynt ddefnyddio fitamin D ac yn rhoi mwy o gyfle i gymryd gweithgaredd corfforol.

Yr haul yw prif ffynhonnell fitamin D ac mae fitamin D yn hanfodol ar gyfer esgyrn iach. Gall yr haul helpu i leihau'r risg o ddatblygu afiechydon tymor hir ac mae'n gwella lles corfforol a meddyliol cyffredinol pobl. Fodd bynnag, gall pelydrau uwchfioled yr haul losgi ac er mwyn mwynhau'r haul yn ddiogel mae yna gyngor i'r teulu cyfan ei ddilyn.

Mae gofalwr ifanc yn berson o dan 18 oed sy'n darparu gofal i berson arall, rhiant neu frawd neu chwaer yn fwyaf cyffredin. Mae hyn oherwydd bod gan yr unigolyn hwnnw salwch, anabledd, problem iechyd meddwl neu broblemau gyda dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau.

Mae cyfrifoldebau o ddydd i ddydd yn aml yn cynnwys:
 • Coginio
 • Rhoi gofal personol
 • Rhoi cefnogaeth emosiynol
 • Siopa
 • Glanhau
 
Gyda chymaint o gyfrifoldebau oedolion, gall gofalwyr ifanc golli allan ar gyfleoedd y gallai fod yn rhaid i blant eraill eu chwarae a'u dysgu.
 

Mae'n bwysig bod gofalwyr ifanc a'u teuluoedd yn derbyn cefnogaeth.

Mae llawer o fuddion i fod yn egnïol gan gynnwys helpu i gynnal pwysau iach, lleihau straen a hyrwyddo cwsg.

Dylai plant a phobl ifanc rhwng 5-19 oed gymryd rhan mewn 60 munud o weithgaredd corfforol bob dydd.

Gall hyn gynnwys:

 • Cerdded i'r ysgol
 • Chwarae yn y maes chwarae
 • Mynd â chi am dro
 • Sglefrfyrddio
 • Beicio
 • Chwarae camp tîm fel pêl-droed, hoci neu rownderi
 • Dawnsio
 • Rhedeg

Mae'n bwysig peidio ag eistedd yn rhy hir a lleihau'r amser y mae plant a phobl ifanc yn ei dreulio ar gemau cyfrifiadur a gwylio'r teledu.

Gwlychu'r Gwely

Gellir ystyried bod gan unrhyw blentyn dros bump oed broblemau gwlychu yn ystod y nôs os yw'r gyfradd digwyddiadau yn fwy na dwy bennod yr wythnos. Yn BIPAB mae gennym wasanaeth enuresis dan arweiniad nyrs ysgol ar gyfer plant dros saith oed, y gellir ei gyrchu trwy atgyfeiriad meddyg teulu os bydd angen cymorth ychwanegol arnoch.
 

Gwlychu yn ystod y dydd

Gall gwlychu yn ystod y dydd ddigwydd oherwydd nifer o resymau ac felly, mae'n bwysig ceisio cymorth neu gyngor i ddatrys y broblem.
Weithiau gall achosion gynnwys:
 
 • rhwymedd - pan fydd y coluddyn yn llawn, gall bwyso ar y bledren, gan beri iddo ollwng wrin i ddillad isaf
 • heintiau ar y bledren
 • pledren orweithgar
 • straen neu bryder
Bydd eich meddyg teulu yn gallu gwirio a oes gan eich plentyn haint neu achos arall dros ei wlychu.


Rhwymedd a / neu faeddu

Gall rhwymedd a baeddu achosi cryn straen i blant a'u teulu, ond gellir ei drin yn hawdd.
 
Ystyrir bod plentyn yn rhwym os yw'n cronni llai na 3 gwaith yr wythnos, fodd bynnag, mae pob plentyn yn wahanol ac mae angen i rai fynd yn amlach nag eraill. Mae pasio'r baw / stôl yn boenus ac yn ofidus i rai plant ac mae carthion yn ymddangos yn galed ac yn debyg i belenni.
 
Weithiau gall achosion gynnwys:
 • Deiet gwael neu gymeriant hylif
 • Meddyginiaeth
 • Salwch
 • Osgoi neu ddal stôl yn ôl
 • Pryder oherwydd poen.
 
Os oes gan eich plentyn rwymedd mae'n bwysig ei fod yn cael ei weld gan ei feddyg teulu.
 
Mae priddoedd fel arfer yn symptom o rwymedd ac mae angen triniaeth arno i gael gwared ar y baw caledu yn y coluddyn ac i gadw'r coluddyn yn glir. Gall hefyd gael ei achosi yn syml gan sychu annigonol ar ôl defnyddio'r toiled.
 

 

Sut allwn ni helpu

Gall Nyrsys Ysgol:
 
 • Cynnig cefnogaeth a chyngor i blant oed ysgol a phobl ifanc sy'n gwlychu neu'n baeddu yn ystod y dydd
 • Cynnig cyngor i staff yr ysgol i reoli anhawster ymataliaeth plentyn yn yr ysgol
 • Cyfeirio plant a phobl ifanc i glinigau ymataliaeth arbenigol (mewn rhai ardaloedd) neu at eu meddyg teulu os oes angen.

Mae iechyd meddwl da yn galluogi plant a phobl ifanc i fyw bywydau hapusach, ei chael hi'n haws i ddysgu, mwynhau cyfeillgarwch a chyflawni eu potensial yn y pen draw.

Mae lles emosiynol plant yr un mor bwysig â'u hiechyd corfforol. Mae iechyd meddwl da yn caniatáu i blant a phobl ifanc ddatblygu'r gwytnwch i ymdopi â beth bynnag mae bywyd yn ei daflu atynt a thyfu'n oedolion iach, cyflawn. (Sefydliad Iechyd Meddwl 2016)

Yn aml gall plentyndod, a'r newid i fod yn oedolyn, fod yn amser heriol. Gall pobl ifanc heddiw wynebu sefyllfaoedd llawn straen a heriau anghyfarwydd fel; arholiadau, perthnasoedd newydd ac effaith cyfryngau cymdeithasol. Mae llawer o bobl ifanc yn teimlo'n ddryslyd ac yn ansicr sut i fynegi sut maen nhw'n teimlo a ble i gael help.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn profi hwyliau isel, o bryd i'w gilydd. Weithiau, gall y teimladau hyn ddod yn ddwysach a gallant ddechrau effeithio ar eu bywydau o ddydd i ddydd.

Bydd eich meddyg teulu neu Nyrs Ysgol hefyd yn gallu rhoi cyngor pellach i chi ar atgyfeiriadau at wasanaethau arbenigol ac asiantaethau lleol. Os ydych chi'n poeni am iechyd emosiynol neu feddyliol eich plentyn, siaradwch â'ch meddyg teulu.

 

 

Rhaglen genedlaethol ar gyfer gwella iechyd y geg yw Dyluniwyd Gwên i wella iechyd deintyddol plant yng Nghymru. Mae'r rhaglen hon yn cynnwys cyflwyno rhaglenni brwsio dannedd a diflannu fflworid yn yr Ysgol/Meithrinfa ar gyfer plant 3-5 oed gan helpu i sefydlu arferion da yn gynnar. Hefyd bydd plant 6-11 oed yn derbyn rhaglen Selio agen yn ogystal â chyngor ataliol ar sut i ofalu am iechyd eu ceg.

 
Mae brwsio'ch dannedd yn ddyddiol yn bwysig oherwydd ei fod yn cael gwared ar blac. Os na chaiff y plac ei dynnu, mae'n parhau i gronni, gan fwydo ar y darnau o fwyd a adewir ar ôl gan achosi pydredd dannedd a chlefyd gwm.
 


Cyngor i Deuluoedd

 • Brwsiwch ddannedd ddwywaith y dydd am ddau funud (bore ac amser gwely)
 • Dylai dannedd babanod gael eu glanhau cyn gynted ag y bydd dannedd yn ymddangos yn eu ceg
 • Dylai plant dros 3 oed ddefnyddio past dannedd maint pys sy'n cynnwys 1350-1500 rhan y filiwn (ppm) Gellir dod o hyd iddo ar y cynhwysion ar y tiwb
 • Taflwch bast dannedd gormodol ond peidiwch â rinsio. Bydd rinsio â dŵr ar ôl brwsio dannedd yn golchi'r fflworid i ffwrdd a'i wneud yn llai effeithiol
 • Goruchwyliwch frwsio dannedd nes bod eich plentyn yn 7 neu 8 oed i sicrhau ei fod yn brwsio ei ddannedd yn iawn ac am oddeutu 2 funud
 • Ceisiwch gyfyngu bwydydd a diodydd sy'n cynnwys siwgr i amser bwyd ac nid rhwng prydau bwyd.
 • Sicrhewch fod eich plentyn yn cael byrbrydau a diodydd iach, dewiswch fwydydd maethlon fel iogwrt plaen, caws, ffrwythau neu lysiau amrwd. Mae llysiau fel seleri, yn helpu i gael gwared ar fwyd ac yn helpu poer i niwtraleiddio plac sy'n achosi asidau.
 • Ymweld â deintydd o leiaf unwaith y flwyddyn. Mae gofal deintyddol y GIG AM DDIM.

Mae'n bwysig bod gan bobl ifanc y wybodaeth gywir am sut i edrych ar ôl eu hunain, sut i gadw'n ddiogel a gwneud y dewisiadau iechyd cywir.

Mae yna lawer o wefannau a all gynnig gwybodaeth iechyd rhywiol ond weithiau mae'n bwysig siarad â rhywun yn unigol.
 
Gall eich meddyg teulu neu nyrs iechyd arbenigol roi cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth. Mae pob gweithiwr iechyd proffesiynol yn rhwym wrth yr un rheolau cyfrinachedd sy'n golygu y gall person ifanc siarad 'yn gyfrinachol' (hyd yn oed os yw o dan 16 oed) ac ni fydd y gweithiwr iechyd proffesiynol yn siarad am yr hyn y mae wedi'i ddweud wrth bobl eraill nac wrth eu hysgol.
 
Os yw'r gweithiwr iechyd proffesiynol yn poeni am ddiogelwch plentyn neu berson ifanc mae'n ddyletswydd arno i ddweud wrth rywun arall, fodd bynnag, byddant yn dweud wrth y person ifanc a oes angen iddo wneud hyn.
 
Bydd gweithwyr iechyd proffesiynol yn annog pobl ifanc i siarad â'u rhieni os yn bosibl ac weithiau byddant yn eu helpu i wneud hynny.

Mae llau pen yn bryfed bach sy'n byw mewn gwallt. Mae wyau heb eu deor yn dywyllach eu lliw ac fel arfer yn cymryd 7-10 diwrnod i ddeor. Wyau hetiog (Nits) yw'r casys wyau gwag sy'n ymddangos yn wyn mewn lliw ac yn glynu wrth wallt y mae llau pen yn deor ohono. Dim ond llau pen sydd gennych os gallwch ddod o hyd i leuen fyw, symudol (nid nit) ar groen y pen. Mae llau pen yn broblem gyffredin, yn enwedig ymhlith plant ysgol 4-11 oed. Maent yn ddiniwed, ond gallant fyw yn y gwallt am amser hir os na chânt eu trin a gallant fod yn gythruddo ac yn rhwystredig.

Allwch chi eu hatal?

Mae cribo yn rhan bwysig o ofal personol da ond nid yw'n hawdd niweidio llau pen. Efallai y bydd gofal gwallt da yn helpu i adnabod llau yn gynnar ac felly'n helpu i'w rheoli. Y ffordd orau i deuluoedd ddysgu sut i wirio eu pennau eu hunain. Fel hyn, gallant ddod o hyd i unrhyw lau cyn iddynt gael cyfle i fridio. Gallant eu trin a'u hatal rhag mynd o amgylch y teulu. Gelwir y ffordd i wirio pennau yn “grib canfod” os canfyddir lleuen fyw ar un o bennau'r teulu dylid gwirio aelodau eraill y teulu a dylid trin y rhai â llau byw ar yr un pryd.
 

Beth yw pryfed genwair?

Mwydod bach gwyn yw llyngyr edau sy'n heintio coluddion bodau dynol. Maent rhwng 2 filimetr i 13 milimetr o hyd ac yn edrych fel darn o edau cotwm, a dyna'r enw. Weithiau fe'u gelwir yn bryfed genwair. Mae'n anodd gweld pryfed genwair ac nid ydynt yn weladwy i'r llygad noeth.

Nhw yw'r parasit llyngyr cyffredin mewn plant yn y DU, sy'n effeithio ar hyd at hanner yr holl rai dan 10 oed. Mae'r risg i aelodau'r teulu eu cael gan blentyn yr effeithir arno mor uchel â 75%.


Sut ydych chi'n cael pryfed genwair?

Gall plant ddal mwydod ar ôl dod mewn gysylltiad ag unrhyw beth sydd wedi'i halogi ag wyau llyngyr. Gall hynny olygu chwydu neu baw ci neu gath heintiedig o hambwrdd sbwriel neu bridd yn yr ardd.

Maen nhw'n cael eu trosglwyddo gan hylendid gwael, peidio â golchi'ch dwylo ar ôl mynd i'r toiled neu ddod i gysylltiad â gwrthrychau sydd wedi'u halogi gan wyau'r abwydyn. Mae'n bosib anadlu'r wyau i mewn ac yna eu llyncu. Mae'r wyau mor fach fel y gallant ddod yn yr awyr, er enghraifft os ydych chi'n ysgwyd tywel neu ddalen wely sydd ag wyau arno.

Mae plant yn cyffwrdd ac yna'n llyncu'r wyau llyngyr bach heb sylweddoli hynny. Mae'r mwydod yn deor yn y perfedd, yna'n symud allan o ben ôl person gyda'r nos i ddodwy mwy o wyau.

Mae'r llyngyr benywaidd yn dodwy wyau bach o amgylch yr anws a'r fagina. Mae hefyd yn cyfrinachau mwcws sy'n gwneud ichi grafu'r ardal.

Mae'r wyau'n mynd yn sownd i'ch bysedd neu o dan eich ewinedd ac yna gellir eu trosglwyddo i'r geg er mwyn i'r broses gyfan ddechrau eto. Neu fe allech chi drosglwyddo'r wyau i rywun arall trwy eu cyffwrdd neu gyffwrdd ag arwyneb, y maen nhw wedyn yn ei gyffwrdd.

Gall wyau llyngyr oroesi ar arwynebau am hyd at dair wythnos.


Triniaeth

Os oes gan un person mewn teulu nhw, efallai y bydd gan eraill nhw hefyd, felly mae'n well os ydych chi'n trin holl aelodau'r teulu i atal ail-heintio. Gall eich plentyn fynychu'r ysgol os oes ganddo bryfed genwair, ond dechreuwch y driniaeth yn gynnar. Rhowch wybod i athro dosbarth eich plentyn fel ei fod hefyd yn gallu cymryd mesurau hylendid ychwanegol yn yr ysgol.

Gallwch gael gwared arnynt trwy ddilyn mesurau hylendid llym am hyd at chwe wythnos. Sicrhau bod plant yn golchi eu dwylo yn rheolaidd, yn enwedig ar ôl mynd i'r toiled a chyn prydau bwyd.

Gallwch ddefnyddio triniaethau gan eich meddyg teulu neu dros y cownter o fferyllfeydd.

Nid yw triniaeth ar ei phen ei hun yn lladd wyau llyngyr - hylendid da yw'r un ffordd i atal wyau rhag lledaenu ac achosi haint arall.

Cam-drin domestig a elwir hefyd yn drais domestig, yw pan fydd oedolyn yn bygwth, yn bwlio neu'n brifo oedolyn arall sydd neu a fu'n bartner neu'n aelod o'r teulu, waeth beth fo'u rhyw neu rywioldeb. Gall ddigwydd i unrhyw un.

 

Gall cam-drin fod yn gorfforol, rhywiol, ariannol ac emosiynol. Efallai y byddwch chi'n teimlo mai chi sydd ar fai ac efallai eich bod chi'n teimlo'n ddig, yn euog, yn ansicr ac yn ofnus. Mae'n annerbyniol i hyn ddigwydd ac felly os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei adnabod yn cael ei effeithio gan hyn mae angen i chi ei drafod gyda rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo. Cofiwch bob amser os ydych chi'n poeni am eich diogelwch chi neu rywun arall, ffoniwch yr heddlu. Gallwch hefyd siarad â gweithiwr iechyd proffesiynol neu'ch athro.

 
 • Yn union fel y gall cyrff pobl fynd yn sâl, gall meddyliau pobl fynd yn sâl hefyd. Mae problemau iechyd meddwl yn fwy cyffredin nag y byddech chi'n meddwl - mae gan dri phlentyn ym mhob ystafell ddosbarth broblem iechyd meddwl (Young Minds, 2017).
 • Mae llawer o bobl ifanc yn teimlo'n ofidus, yn ddryslyd ac o dan straen o bryd i'w gilydd. Ond pan mae hwyliau isel yn effeithio ar eich bywyd o ddydd i ddydd, mae'n bwysig siarad â rhywun amdano a chael rhywfaint o help a chyngor.
 • Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd siarad â rhywun neu os hoffech gael mwy o wybodaeth am bwnc sy'n eich poeni, edrychwch ar rai o'r dolenni a ddarperir ar y dudalen hon.
 • Bydd eich meddyg teulu, ysgol neu nyrs nyrs hefyd yn gallu darparu cefnogaeth a gwybodaeth ychwanegol am wasanaethau lleol yn eich ardal.

Efallai ei bod yn galonogol gwybod nad ydych chi ar eich pen eich hun. Mae tua hanner miliwn o bobl ifanc yn eu harddegau yn gwlychu'r gwely gyda'r nos - mae hynny'n cyfateb i un o bob 75 o bobl ifanc yn eu harddegau.

Mae gwlychu'r gwely yn digwydd pan fydd y bledren yn gwagio yn ystod cwsg. Mae rhai pobl ifanc yn gwlychu'r gwely unwaith neu ddwywaith yr wythnos, ac eraill bob nos. Gall beri embaras i chi ac yn straen i chi a'ch rhieni, ond nid eich bai chi yw hynny.
 
Mae yna rywbeth y gallwch chi ei wneud bob amser i helpu'ch hun. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, dylech weld meddyg i gael ei asesu a darganfod pam ei fod yn digwydd i chi. Mae triniaethau ar gael i helpu'r mwyafrif o achosion gwlychu'r gwely. Os ydych wedi rhoi cynnig ar driniaethau yn y gorffennol ac na wnaethant weithio (fel larwm), efallai y gwelwch y byddwch yn gweithio nawr.

Mae'r prawf clyw ar eich plentyn yn y dosbarth derbyn yn cael ei gynnal gan yr adran awdioleg gymunedol. Fe'ch hysbysir o unrhyw bryderon a gellir atgyfeirio am apwyntiad awdioleg pellach.

Os na chaiff problem clyw ei chanfod gall effeithio ar gynnydd plentyn gyda sgiliau lleferydd, sylw a llythrennedd. Gall amgylcheddau swnllyd olygu ei bod yn anodd i'r plentyn glywed yn dda.

Os yw'ch plentyn yn cael unrhyw anhawster clywed, mae'n bwysig felly rhoi gwybod i athro dosbarth eich plentyn, fel bod hynny'n gallu eistedd yn agos at yr athro neu lle mae llai o synau i dynnu eu sylw. Efallai y bydd hefyd yn angenrheidiol iddynt gael cyfarwyddiadau wedi'u hailadrodd yn ystod gwers. Os ydych chi'n poeni am wrandawiad eich plentyn, gallwch gysylltu â'ch Nyrs Ysgol a all atgyfeirio'ch plentyn i'r adran awdioleg gymunedol. Gallwch hefyd siarad â meddyg teulu eich plentyn a all archwilio'r glust fewnol.

Arwyddion sylwi ar broblem clyw:

 • Diffyg sylw neu ganolbwyntio gwael
 • Ddim yn ymateb pan elwir eu henw
 • A all y plentyn ymateb o ystafell wahanol?
 • Siarad yn uchel a gwrando ar y teledu ar lefel uchel
 • Ydy'ch plentyn yn dweud “beth“ neu “Pardwn” lawer?
 • A yw'n ymddangos bod eich plentyn yn clywed yn well wrth edrych yn uniongyrchol ar ei riant?
 • A ydyn nhw'n dioddef o annwyd / heintiau clust rheolaidd?
 • A oes hanes teuluol o broblemau clyw?
 • A yw rhieni'n bryderus?
 • A yw ysgol eich plentyn yn bryderus?

Defnyddir y term Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACEs) i ddisgrifio ystod eang o ddigwyddiadau trawmatig y gall plant fod yn agored iddynt wrth dyfu i fyny ond sy'n cael eu cofio trwy gydol oedolaeth.

Mae'r rhain yn cynnwys esgeulustod a cham-drin corfforol, geiriol a rhywiol ynghyd â niwed sy'n effeithio ar yr amgylchedd y mae'r plentyn yn byw ynddo fel dod i gysylltiad â thrais domestig, teulu'n chwalu, a byw mewn cartref sy'n cael ei effeithio gan gam-drin sylweddau, salwch meddwl neu ymddygiad troseddol.

 
Gwyliwch y fideo fer hon ar wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i gael mwy o wybodaeth.

Mae ysmygu yn ddrwg i'ch iechyd ac yn cynyddu'ch risg o gael llawer o afiechydon difrifol.

Bydd eich croen yn heneiddio'n gynamserol gan achosi crychau, llygaid diflas a gwedd. Gall mwg sigaréts hefyd wneud i'ch ceg a'ch dillad arogli.
 
Pan fyddwch chi'n ysmygu, nid eich iechyd yn unig sydd mewn perygl, ond iechyd unrhyw un o'ch cwmpas sy'n anadlu mwg sigaréts gan gynnwys anifeiliaid anwes.
 
Gelwir anadlu mewn y mwg eilaidd hwn yn ysmygu goddefol, neu ysmygu eilaidd. Mae plant mewn perygl arbennig o effeithiau ysmygu goddefol ac maent mewn mwy o berygl o ddatblygu heintiau ar y frest, heintiau ar y glust ac asthma.
 
Mae babanod sy'n agored i fwg sigaréts hefyd mewn mwy o berygl o gael syndrom marwolaeth sydyn babanod (a elwir hefyd yn farwolaeth crud).

Os ydych chi'n poeni am blentyn neu berson ifanc â salwch acíwt, cysylltwch â'ch meddyg teulu, neu ffoniwch Galw Iechyd Cymru.

Mae gan y mwyafrif o blant afiechydon plentyndod cyffredin ar ryw adeg.
 
 

A ddylwn i anfon fy mhlentyn i'r ysgol heddiw?

Pan fydd eich plentyn yn sâl gall fod yn anodd penderfynu a ddylid ei gadw oddi ar yr ysgol. Ni fydd pob salwch yn atal plentyn rhag mynychu'r ysgol. I gael arweiniad ynghylch a ddylai'ch plentyn fynd i'r ysgol, efallai y byddai'n ddefnyddiol i chi ymweld â thudalen Dewisiadau'r GIG " A ddylai fy mhlentyn fynd i'r ysgol heddiw?"
 
Bydd rhai salwch heintus yn golygu na fydd plentyn yn gallu mynychu'r ysgol am gyfnod byr.
 
Mae gan yr Asiantaeth Diogelu Iechyd (HPA) lawer o wybodaeth ddefnyddiol am glefydau heintus cyffredin gan gynnwys yr amser cyn y gall plentyn ddychwelyd i'r ysgol ar ôl salwch heintus.
 

 

Fel rhan o'r Adolygiad Mynediad Ysgol, bydd eich Nyrs Ysgol yn cynnal prawf sgrinio golwg o bell.

Ar ôl gwirio gweledigaeth eich plentyn, mae'n bwysig parhau â phrofion llygaid rheolaidd. Dylai eich plentyn gael archwiliad o leiaf bob dwy flynedd, oherwydd gall problemau godi ar unrhyw oedran. Peidiwch â phoeni am y costau, gan fod holl brofion golwg y GIG AM DDIM i blant o dan 16 oed a'r rhai rhwng 16 a 18 oed mewn addysg amser llawn.

“Efallai y bydd pobl ag Awtistiaeth neu syndrom Asperger yn ymddangos yn ymddwyn yn anarferol. Yn gyffredinol, bydd rheswm am hyn: gall fod yn ymgais i gyfathrebu, neu'n ffordd o ymdopi â sefyllfa benodol. ” Y Gymdeithas Awtistiaeth Genedlaethol

Mae trogod yn gyffredin mewn glaswellt, coed, llwyni a phentyrrau dail. Mae brathiadau tic yn aml yn ddiniwed ac os felly nid ydyn nhw'n achosi unrhyw symptomau amlwg. Fodd bynnag, gall trogod achosi adweithiau alergaidd a gallant drosglwyddo afiechydon i fodau dynol ac anifeiliaid anwes pan fyddant yn brathu.

Po hiraf y mae'r tic yn aros ar y croen, yr uchaf yw'r risg y bydd yn trosglwyddo haint. Mae clefyd Lyme yn haint bacteriol y gellir ei ledaenu gan diciau heintiedig. Sicrhewch eich bod yn ceisio cyngor meddygol ar unwaith os yw'ch plentyn yn cael brathiad ticio.

Y peth gorau yw cyflwyno pwnc y glasoed i'ch plentyn mor ifanc ag yr ydych chi'n gyffyrddus ag ef, fel eu bod yn gwybod amdano cyn iddynt ddechrau datblygu ac efallai y byddant yn poeni am eu cyrff newidiol yn gorfforol ac yn emosiynol. Gadewch i'ch plentyn wybod eich bod bob amser yn hapus i ateb unrhyw gwestiynau sydd ganddo neu os yw'n well ganddyn nhw awgrymu eu bod nhw'n siarad ag aelod arall o'r teulu neu oedolyn dibynadwy - efallai brawd neu chwaer hŷn. Bydd plant yn cael gwybodaeth p'un ai o'r teledu, cylchgronau neu ffrindiau, ond gall y wybodaeth hon fod yn ddryslyd neu efallai nad yw'n gywir.

Gofynnwch i athro dosbarth eich plentyn am y gwersi y bydd yn eu cael ar y pwnc hwn a phryd y byddant yn digwydd. Gallwch chi deilwra'ch sgwrs yn seiliedig ar yr hyn y byddan nhw'n ei ddysgu / ei gael eisoes. Os yw rhieni'n gallu siarad â'u plant gallant wneud synnwyr o'r wybodaeth a lleihau pryder.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau gallwch drafod hyn gydag athro dosbarth neu nyrs ysgol eich plentyn.

Os yw'ch plentyn yn ei arddegau yn dechrau Prifysgol neu gyflogaeth efallai y gofynnir ichi ddarparu tystiolaeth o'r imiwneiddiadau y maent wedi'u derbyn fel rhan o'r amserlen imiwneiddio plentyndod. Bydd eich meddyg teulu yn gallu darparu'r wybodaeth hon i chi. Fodd bynnag, os na all eich meddyg teulu darparu'r wybodaeth hon, cysylltwch â'r Tîm Imiwneiddio Ysgolion ar 01633 618038 a fydd yn gallu eich cyfeirio at y gwasanaeth cywir.

Mae'r amserlen Imiwneiddio plentyndod wedi'i chynllunio i ddarparu'r amddiffyniad mwyaf posibl ac mae'n bwysig bod pobl ifanc yn cwblhau cyrsiau, er mwyn cael amddiffyniad gydol oes. Mae brechiadau plentyndod arferol yn hynod effeithiol, diogel ac am ddim.

Os ydych chi'n credu bod eich plentyn neu blentyn yn ei arddegau wedi colli unrhyw frechiadau, gwiriwch â'u Meddygfa, ac archebwch apwyntiad os oes angen, er mwyn eu hamddiffyn.

Gellir gweld yr amserlen Imiwneiddio Plentyndod ddiweddaraf a gwybodaeth arall am imiwneiddio a brechu ar wefan NHS Choices.