Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltu / Ymgynghori Cyhoeddus

“Mae'r Bwrdd Iechyd yn rhoi ymrwymiad cryf i wrando ar farn dinasyddion yng Ngwent a gweithredu arnynt. Mae cael perthnasoedd cryf â phobl yn allweddol i sut rydym yn gwneud busnes ac yn wir sut y gallwn ddylanwadu ar sut mae pobl yn gofalu amdanynt eu hunain ac yn defnyddio ein gwasanaethau pan fydd eu hangen arnynt. Rydym yn gwybod bod pobl yn fwy agored gyda ni mewn lleoedd sy'n gyfarwydd iddynt, yn eu cymunedau eu hunain a thu allan i gyswllt claf / clinigwr, lle mae'r berthynas yn wahanol iawn. Rydym hefyd yn gwybod bod yn well gan bobl drafodaeth leol, un y gallant fod yn gyffyrddus ynddi ac un sy'n berthnasol. Rydym wedi clywed lleisiau dros 20'000 o bobl yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae gennym ddarlun cyfoethog o naratif cymunedau ar draws Gwent. Hoffem rannu rhywfaint o hynny gyda chi a byddwn yn defnyddio'r tudalennau hyn i wneud hynny. "
- Tîm Ymgysylltu Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.
 

Mae ymgysylltu yn ymwneud â chynnwys pobl a sefydliadau lleol yng ngwaith y Bwrdd Iechyd, gyda'r nod o sicrhau bod pobl yn derbyn gwybodaeth; yn gallu rhoi adborth ar wasanaethau y gallent fod wedi'u defnyddio; a dylanwadu ar ddatblygiad gwasanaethau yn eu hardal yn y dyfodol a sicrhau bod barn dinasyddion yn bwydo i mewn i sut, pryd a ble y darperir gwasanaethau gofal iechyd.

Ar y tudalennau hyn byddwch yn darganfod ble mae'r Bwrdd Iechyd yn ymgysylltu, pa bynciau sy'n cael eu codi a pha ymgynghoriadau neu gyfleoedd i ddylanwadu ar wasanaethau sydd ar gael, byddwch hefyd yn dod o hyd i wybodaeth am ein digwyddiadau ymgysylltu, ein trafodaethau cymunedol cyffredinol a llawer o bethau y mae pobl yn eu gofyn i ni am.


Gwasanaeth Negeseuon WhatsApp

Oes gennych chi ddiddordeb mewn derbyn diweddariadau rheolaidd gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan am ein gwasanaethau gofal iechyd?

A fyddech chi'n elwa o dderbyn y negeseuon COVID-19 diweddaraf, gan gynnwys ein gwybodaeth ddiweddaraf am y rhaglen frechu, yn uniongyrchol i'ch ffôn symudol ac yn barod i'w hanfon at eich rhwydwaith?

Rydyn ni'n ehangu'r ffordd rydyn ni'n cyfathrebu â'n preswylwyr trwy ddatblygu gwasanaeth negeseuon WhatsApp. Trwy danysgrifio i'r gwasanaeth hwn, byddwch yn derbyn diweddariadau aml gan y Bwrdd Iechyd ar amrywiaeth o bynciau.

Os hoffech dderbyn y negeseuon hyn, anfonwch e-bost i ABB.Engagement@wales.nhs.uk

Sicrhewch eich bod yn ychwanegu ein rhif ffôn (07973 695798) fel cyswllt ar eich ffôn. Rydym yn argymell eich bod yn cadw'r rhif fel 'Negeseuon Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.'

Os nad yw'r rhif hwn wedi'i arbed fel cyswllt ar eich ffôn, NI fyddwch yn gallu derbyn negeseuon gennym ni. Yn ddiweddar gwelsom hyn yn ystod ein cyfnod negeseuon prawf gyda grŵp bach o gysylltiadau.


Hyrwyddwyr Cymunedol Nye

 

A oes gennych chi gysylltiadau da â'r bobl yn eich cymuned?

Efallai eich bod yn aelod o glwb chwaraeon lleol, cyngor cymuned, cymdeithas rhieni ac athrawon, côr, sgowtiaid/geidiaid neu'n gysylltiedig â'ch cymuned fel arall? 

A ydych chi'n ofalwr neu'n gweithio gyda phobl mewn rôl gefnogol?

Rydym yn chwilio am bobl a all ein helpu ni i rannu negeseuon allweddol gyda'u rhwydweithiau ynghylch gwasanaethau iechyd ar draws ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.

 

Drwy ddod yn Hyrwyddwr Cymunedol, byddwch yn...

 • Cael diweddariadau rheolaidd gan y Bwrdd Iechyd ynghylch gwasanaethau a chyfleoedd ymgysylltu newydd
 • Mynychu cyfarfodydd rheolaidd gyda'r Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu i glywed y newyddion diweddaraf o lygad y ffynnon, gofyn cwestiynau a rhannu adborth a phrofiadau
 • Cael pecynnau adnoddau cyfathrebu i rannu ar gyfryngau cymdeithasol a gwefannau gyda'ch cysylltiadau os hoffech wneud hynny
 • Hyderus fod y wybodaeth yr ydych yn ei rhannu yn ffeithiol a chyfredol
 • Cael cymorth gydag ymholiadau all eich rhwydweithiau eu gofyn i chi
 • Cael cyfle i rwydweithio gyda hyrwyddwyr eraill o'ch ardal

 

Fel Hyrwyddwr Cymunedol, hoffem i chi...

 • Rannu'r negeseuon ffeithiol diweddaraf ynghylch gwasanaethau Iechyd gyda'ch rhwydweithiau
 • Ein darparu â deallusrwydd - gweithredu fel ein llygaid a'n clustiau ar lawr gwlad!
 • Cwrdd â'r Tîm Cyfathrebu ac Ymgysylltu yn rheolaidd (cynhelir cyfarfodydd fesul wythnos gan gylchdroi rhwng y bwrdeistrefi)
 • Cymryd rhan mewn cyfleoedd ymgynghori ac ymgysylltu mewn perthynas â phrosiectau a gwasanaethau'r Bwrdd Iechyd
 • Llenwi ein harolwg Hyrwyddwyr Cymunedol misol
 • Awgrymu syniadau ar gyfer cyfathrebiadau ac ymgyrchoedd y dyfodol

 

Am ragor o wybodaeth, neu i gofrestru'ch diddordeb mewn dod yn Hyrwyddwr Cymunedol, anfonwch e-bost i ABB.Engagement@wales.nhs.uk

 

I weld y cwestiynau a atebwyd yn ein sesiynau Holi ac Ateb Byw, ewch i'n tudalen Holi ac Ateb Fyw .