Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltu / Ymgynghori Cyhoeddus

“Mae'r Bwrdd Iechyd yn rhoi ymrwymiad cryf i wrando ar farn dinasyddion yng Ngwent a gweithredu arni. Mae cael perthnasoedd cryf â phobl yn allweddol i sut rydym yn gwneud busnes ac yn wir sut y gallwn ddylanwadu ar sut mae pobl yn gofalu amdanynt eu hunain ac yn defnyddio ein gwasanaethau pan fydd eu hangen arnynt. Rydyn ni'n gwybod bod pobl yn fwy agored gyda ni mewn lleoedd sy'n gyfarwydd iddyn nhw, yn eu cymunedau eu hunain a thu allan i gyswllt claf / clinigwr, lle mae'r berthynas yn wahanol iawn. Rydym hefyd yn gwybod bod yn well gan bobl drafodaeth leol, un y gallant fod yn gyffyrddus ynddi ac un sy'n berthnasol. Rydym wedi clywed lleisiau dros 20,000 o bobl yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf ac mae gennym ddarlun cyfoethog o naratif cymunedau ar draws Gwent. Hoffem rannu rhywfaint o hynny gyda chi a byddwn yn defnyddio'r tudalennau hyn i wneud hynny. "
- Tîm Ymgysylltu Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
 

Mae ymgysylltu yn ymwneud â chynnwys pobl a sefydliadau lleol yng ngwaith y Bwrdd Iechyd, gyda'r nod o sicrhau bod pobl yn derbyn gwybodaeth; yn gallu rhoi adborth ar wasanaethau y gallent fod wedi'u defnyddio; a dylanwadu ar ddatblygiad gwasanaethau yn eu hardal yn y dyfodol a sicrhau bod barn dinasyddion yn bwydo i mewn i sut, pryd a ble y darperir gwasanaethau gofal iechyd.

Ar y tudalennau hyn byddwch yn darganfod ble mae'r Bwrdd Iechyd yn ymgysylltu, pa bynciau sy'n cael eu codi a pha ymgynghoriadau neu gyfleoedd i ddylanwadu ar wasanaethau sydd ar gael, fe welwch wybodaeth hefyd am ein digwyddiadau ymgysylltu, ein trafodaethau cymunedol cyffredinol a llawer o bethau y mae pobl yn eu gofyn inni am.

I weld atebion i'r cwestiynau a ofynnwyd yn ein sesiynau Cwestiwn ac Ateb Byw, ewch i'n dudalen Cwestiwn ac Ateb.

Engage4Change (Ymgysylltu ar lefel stryd) Mae'r Tîm Ymgysylltu wedi ymrwymo i fod mewn ardaloedd o nifer uchel o bobl yn un o 5 ardal Gwent bob wythnos. O'r herwydd, mae rhaglen dreigl ar y gweill o bresenoldeb y Bwrdd Iechyd mewn mannau cyhoeddus niwtral fel archfarchnadoedd, neuaddau marchnad, siopau un stop a chanolfannau hamdden, gan gynnig cyfle i estyn i mewn i gymunedau i glywed eu meddyliau a'u barn mewn amgylchedd niwtral. Mae'n ymddangos bod hwn yn ddull a groesawyd gan y boblogaeth yn gyffredinol. Mae hefyd yn sicrhau bod llawer mwy o bobl na'r rhai y gallwch ymgysylltu â nhw trwy gyfarfod cyhoeddus yn cymryd rhan ac yn cael eu lleisiau wedi'u clywed a gweithredu arnynt.
Better2gether Dyma le mae'r Bwrdd Iechyd yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid i ymgysylltu / cynnwys pobl y mae eraill hefyd yn ceisio ymgysylltu â nhw, mae hyn yn galluogi gweithio mewn partneriaeth yn gryf, rhannu adnoddau a'r gallu i gydweithio ynghylch datrysiadau ar y cyd i heriau a rennir. Mae llawer o sefydliadau wedi bod yn hynod hael wrth alluogi ein cyfranogiad yn eu gweithgareddau presennol.
Cysylltiadau Cymunedol Mae'r gweithgaredd hwn yn ymwneud â phan fydd y Bwrdd Iechyd yn cyrraedd cymunedau penodol (naill ai o ddiddordeb cyffredin neu'n ddaearyddol benodol) Enghreifftiau o hyn yw Cynghorau Tref, Grwpiau Sefydliad y Merched ac ymgysylltu â dynion Mwslimaidd trwy'r mosgiau yng Nghasnewydd.
Ailgynllunio a Datblygu Gwasanaeth Mae hwn yn weithgaredd sy'n canolbwyntio'n llawer mwy mewnol ac mae'n gweld y tîm ymgysylltu yn cefnogi clinigwyr a rheolwyr o bob rhan o'r sefydliad i sicrhau bod unrhyw newid yn y gwasanaeth yn cydymffurfio â'r canllawiau mewn perthynas â newid gwasanaeth y GIG yng Nghymru a'i fod wedi'i ddylunio mewn modd sy'n briodol i ennyn cyfranogiad gorau posibl gan boblogaeth Gwent.
Os hoffech ddysgu mwy am y gwaith a wnawn, cysylltwch â ni:
Ffôn: 01633 435908
Tîm Ymgysylltu
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Ffordd y Lodj
St Cadog
Caerllion
NP18 3XQ

Yn anffodus, rhoddodd Pandemig Covid-19 stop i lawer o'n digwyddiadau Ymgysylltu allan yn y Gymuned. Oherwydd hyn, gwnaethom archwilio ffyrdd newydd o ymgysylltu â chymunedau Gwent a'u hysbysu, a llwyddwyd i ddechrau cynnal sesiynau Holi ac Ateb byw ar dudalen Facebook y Bwrdd Iechyd. Mae pob sesiwn wedi'i seilio ar bwnc gwahanol, ac wedi caniatáu i'r cymunedau rydyn ni'n eu gwasanaethu ryngweithio'n rhithwir gyda'n Clinigwyr Arbenigol.

Gallwch weld y cwestiynau a atebwyd ym mhob un o'r sesiynau hyn trwy'r ddolen isod:

Sesiynau Holi ac Ateb Byw

Mae pob un o'r Sesiynau Holi ac Ateb hyn hefyd ar gael i'w gwylio'n ôl ar ein tudalen Facebook.

 

2020

Dyddiad: Amser: Lleoliad: Math o Ddigwyddiad:
Dydd Llun 10fed o Chwefror 09:00 - 16:00 Canolfan Chwaraeon Glyn Ebwy

Diwrnod Gwrando Cymunedol

Dydd Gwener 21ain Chwefror 09:00 - 16: 0009: 00 - 16: 0009: 00 - 16:00 09:00 - 16:00 Canolfan Hamdden Caerffili Diwrnod Gwrando Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Iau 27ain Chwefror 09:00 - 16:00 Canolfan Hamdden Caerffili CanolfanCanolfan Hamdden Caldicot Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Llun 2il o Fawrth 09:00 - 16:00 Canolfan Hamdden Casnewydd Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Iau 5ed o Fawrth 09:30 - 11:30 Canolfan Tabor, Brynmawr Sgwrs Blaenau Gwent
Dydd Mercher 11eg o Fawrth 09:00 - 16:00 09:00 - 16:00 Stadiwm Cwmbrân Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Mawrth 17eg o Fawrth 09:00 - 16:00 Asda, Brynmawr Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Mercher 25ain o Fawrth 09:00 - 16:00 Lleoliad yng Nghaerffili Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Iau 26ain o Fawrth 09:30 - 11:30 Llyfrgell Rhymni Sgwrs Caerffili
Dydd Llun 30ain o Fawrth 09:00 - 16:00 Morrisons, Y Fenni Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Gwener 3ydd o Ebrill 09:30 - 11:30
Canolfan 'St Michael'
Y Fenni
Sgwrs Sir Fynwy
Dydd Llun 6ed o Ebrill 09:00 - 16:00 ASDA Pillgwenlli Diwrnod Gwrando Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Gwener 17eg o Ebrill 09:00 - 16:00 Lleoliad Torfaen, i'w gadarnhau Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Mawrth 21ain o Ebrill 10:00 - 14:00 Campws Coleg Glyn Ebwy
Sioe Deithiol Iechyd a Lles
Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Mercher 22ain o Ebrill 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 Campws Coleg Pont-y-pŵl
Sioe Deithiol Iechyd a Lles
Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Iau 23ain Ebrill 10:00 - 14:00 Campws Coleg Brynbuga
Sioe Deithiol Iechyd a Lles
Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Mawrth 28ain Ebrill 10:00 - 14:00 Campws Coleg Nash
Sioe Deithiol Iechyd a Lles
Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Iau 7fed o Fai 10:00 - 14:00 Campws Coleg Cross Keys
Sioe Deithiol Iechyd a Lles
Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Gwener 1af o Fai 09:30 - 11:30 Ystafell y Castell, Canolfan Hamdden Casnewydd Sgwrs Casnewydd
Dydd Mercher 20fed o Fai 09:30 - 11:30 Theatr y Gyngres, Cwmbran Sgwrs Torfaen
Dydd Iau 21ain o Fai 09:00 - 16:00 Lleoliad Blaenau Gwent i'w gadarnhau Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Mawrth 26ain o Fai 09:00 - 16:00 Canolfan Siopa Cwrt y Castell
(StandBand Caerffili)
Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Mercher 3ydd o Fehefin 09:00 - 16:00 Sir Fynwy, lleoliad i'w gadarnhau  Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Gwener 12fed o Fehefin 09:00 - 16:00 Casnewydd, lleoliad i'w gadarnhau Diwrnod Gwrando Cymunedol
Dydd Mawrth 16eg o Fehefin 09:00 - 16:00 Canolfan Siopa Cwmbrân Diwrnod Gwrando Cymunedol

 

Ydych chi'n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd neu Torfaen? Beth am gymryd rhan?
 
Mae bod yn rhan o Rwydwaith Pobl BIPAB yn golygu y byddwch yn:
· Derbyn gwybodaeth
· Gallu cynnig adborth
· Cael cyfle i ddylanwadu ar wasanaethau a datblygiadau
Os hoffech chi ymuno â'n rhwydwaith a chydsynio i ni gysylltu â chi, anfonwch e-bost atom yn engagement.abb@wales.nhs.uk gan roi'r manylion canlynol i ni:
 
1. Enw
2. Cyfeiriad
3. Sefydliad neu gymuned
4. Rhif ffôn
5. Cyfeiriad e-bost