Neidio i'r prif gynnwy

Ymgysylltu ar Wasanaethau Iechyd Rhywiol

Dyfodol Mynediad at Wasanaethau Iechyd Rhywiol ac Atgenhedlol yn ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan (BIPAB), Ymgysylltu â'r Cyhoedd.

 

Daeth yr Ymgysylltiad hwn i ben ar 10 Ionawr 2022

Diolch i bawb am ymateb i'r ymgysylltiad ar Ymgysylltu ar Wasanaethau Iechyd Rhywiol a ddaeth i ben ar Ddydd Llun 10 Ionawr 2022.

Trosolwg

Cyn pandemig COVID-19, roedd y gwasanaeth Iechyd Rhywiol ac Atgynhyrchiol yn gweithredu ar 19 o safleoedd a oedd yn cynnig gwahanol lefelau o ddarpariaeth ar draws y Bwrdd Iechyd. Roedd hyn yn her o ran sicrhau cysondeb a chymhlethdod y gofal a ddarparwn. Ar hyn o bryd mae'n ofynnol i bob claf ag anghenion iechyd rhywiol cymhleth fynychu Canolfan Cordell yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd.  Mae hyn wedi arwain at heriau logistaidd a chludiant i rai pobl yn y gymuned. Roedd clinigau hefyd yn wynebu heriau gyda'r model 'cerdded i mewn' a gynigiwyd, gan nad oedd yn bosibl gweld pob claf a oedd yn eu defnyddio. Rydym am wella ein gwasanaethau iechyd rhywiol ar draws ardal y bwrdd iechyd drwy weithio gyda'n cymunedau, gan eu rhoi wrth wraidd y gofal a ddarparwn drwy gynnig dull modern newydd.

 

Ein Cynnig

Mae Gwasanaethau Iechyd Rhywiol wedi esblygu sawl gwaith ers yr Ail Ryfel Byd.

Roedd prif ffocws y model gwasanaeth iechyd rhywiol gwreiddiol yn y saithdegau ar sail model 'cynllunio teulu' lle cynhaliwyd clinigau cymunedol bach ledled y sir. Mae'r clinigau hyn yn dal i gael eu defnyddio heddiw ond ni allant ddarparu gofal iechyd rhywiol cymhleth.   Rydym am ddarparu dull mwy cyfannol o ymdrin â gofal iechyd rhywiol yn ein cymunedau.

Er mwyn gwneud hyn hoffem ddod â’n clinigau presennol ar draws ardal y bwrdd iechyd ynghyd fel y gall pob claf gael mynediad i ganolfan iechyd rhywiol, lle bydd y gofal a gynigir yn gyson ar draws ein cymunedau, yn ogystal â bod yn nes at gartrefi ein cleifion, gan leihau'r modd i ni ddarparu cymysgedd cynhwysfawr o sgiliau staff ym mhob lleoliad fel y gall clinigau hwb ddarparu ystod mor eang â phosibl o wasanaethau.

 

Am y cynnig llawn, gweler isod Dogfen Cynnig Craidd a dogfennau ategol pellach:

 

Yn Gryno

Er mwyn gwella mynediad at Wasanaethau Iechyd Rhywiol rydym yn bwriadu:

  1. Cynnig system Brysbennu Dros y Ffôn i'r rhan fwyaf o gleifion a fydd yn cynnig apwyntiadau ymatebol yn nes at adref.
  2. Darparu hwb iechyd rhywiol ym mhob bwrdeistref sirol (Blaenau-Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen)
  3. Gweithredu rhai clinigau 'Galw heibio' ar safle’r prif glinigau ar draws pob bwrdeistref sirol lle nodwyd anghenion penodol e.e. pobl ifanc
  4. Oriau estynedig gan gynnwys nosweithiau a dydd Sadwrn yn ein prif glinigau a'r clinigau hwb

Mae'n bwysig i ni fod ein cymunedau'n cael llais ynglŷn â’r ffordd y mae eu gwasanaethau'n gweithredu ac felly byddwn yn ymgysylltu â'r cyhoedd. Mae'r cyfle hwn i ymgysylltu â'r cyhoedd yn rhedeg am 8 wythnos o 15 Tachwedd 2021 i 10 Ionawr 2022.

 

Mynnwch Lais, Lleisiwch Eich Barn.

Rydym wir yn gwerthfawrogi mewnbwn ein cymunedau lleol i'n helpu i gyd-gynhyrchu gwell mynediad at wasanaethau iechyd rhywiol ar draws Ardal Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Rydym yn gweithio'n agos gyda Chynghorau Iechyd Cymuned ac amryw o sefydliadau partner i sicrhau bod cymaint o bobl â phosibl yn dysgu am y cynnig hwn ac yn cael cyfle i rannu eu barn. Mae nifer o ffyrdd i chi gymryd rhan:

 

Ymunwch â ni mewn Digwyddiad Ymgysylltu Ar-lein

Byddwn hefyd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau ymgysylltu ar-lein ac mae croeso i chi ymuno â nhw, clywed mwy am y cynigion yn ogystal â chodi unrhyw gwestiynau sydd gennych. Isod rhestrir dyddiadau ac amseroedd ein digwyddiadau ymgysylltu lleol a gynhelir drwy Microsoft Teams:

Dydd Iau, 25 Tachwedd 2021, 4-5yp

Dydd Llun, 29 Tachwedd 2021, 11.30yb-12.30yp

Dydd Mawrth, 7 Rhagfyr 2021, 6-7yp

Os hoffech fynychu unrhyw un o'r digwyddiadau cyhoeddus, anfonwch e-bost at ABB.Engagement@wales.nhs.uk  i gofrestru, yna anfonir y manylion ymuno atoch drwy e-bost.

 

Cyflwynwch eich Sylwadau Ar-lein

I leisio eich barn, cliciwch y ddolen isod i gwblhau'r arolwg ar y cynnig newydd.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/IRhA2021/

 

Llenwch yr Arolwg mewn Clinig

Os hoffech gael cyfle i lenwi copi printiedig o'r arolwg, bydd y rhain ar gael ym mhob un o'n Clinigau Iechyd Rhywiol. Ar ôl ei gwblhau, rhowch eich arolwg i dîm y dderbynfa yn y clinig.

Fel arall, os oes gennych unrhyw gwestiynau am y cynnig, anfonwch e-bost atom ni yn:- ABB.SRHreorg21@wales.nhs.uk