Neidio i'r prif gynnwy

Ffordd at Les

Gofalu am eich Lles Meddwl yn ystod COVID-19

Rydym yn gwybod y gallai llawer o bobl fod yn teimlo'n bryderus neu dan straen ar hyn o bryd. Mae'n bwysig iawn, fel bob amser, ein bod yn gofalu am ein Iechyd a'n Lles.

Hyd yn oed pan rydyn ni'n teimlo'n eithaf dda, mae yna bethau syml y gallwn ni i gyd eu gwneud i ofalu am ein Iechyd a'n Lles Meddwl.

Yma, gallwch ddod o hyd i gyngor hunangymorth, offer a gwybodaeth ar:

 • Pum ffordd i wella'ch Lles Meddwl
 • Cyrsiau ar-lein lleol am ddim
 • Deunyddiau hunangymorth am ddim
 • Ymwybyddiaeth Ofalgar
 • Beth i'w wneud os ydych chi'n poeni am rywun neu chi'ch hun
 • Gwybodaeth ddefnyddiol

Os na fyddwch yn dod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch yma, gallwch ymweld â:

Iechyd Cyhoeddus Cymru am wybodaeth ar bwysigrwydd Lles Meddwl a sut i edrych ar ei ôl, yn ogystal â sut i gael gafael ar gymorth.

Mae gwybodaeth ar gael mewn sawl iaith.

GIG- Mae Pob Meddwl yn Bwysig

Rheoli Straen Ar-lein Am Ddim

Mae straen yn ymateb arferol i fywyd bob dydd. Efallai bod pobl yn profi mwy o straen yn yr amseroedd cyfnewidiol ac ansicr hyn. Mae hwn yn gwrs rhagorol os hoffech gael help i ddysgu ffyrdd newydd o ddelio â straen, pryder, cwsg gwael a phroblemau iechyd meddwl cyffredin eraill.

Mae 'rheoli straen' yn cynnwys chwe sesiwn. Mae pob sesiwn yn para dwy awr, ac mae cwrs newydd yn cychwyn bob tair wythnos.

Mae pob sesiwn yn cael ei ffrydio'n fyw bedair gwaith yr wythnos trwy YouTube. Maen nhw'n rhad ac am ddim i bawb.

I gymryd rhan:

 • Ewch i'r wefan 'Rheoli Straen', lle gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am y dosbarthiadau, y dyddiadau a'r hyn sydd angen i chi ei wneud.

Os na allwch gyrchu YouTube neu os nad ydych yn rhydd ar adegau'r cyrsiau, gallwch lawrlwytho, yn rhad ac am ddim, llyfrynnau a thraciau ymlacio/ ymwybyddiaeth ofalgar gyda cherddoriaeth neu hebddi.


Hyfforddiant Atal Hunanladdiad Am Ddim

Gall gwybod yr arwyddion rhybuddio am hunanladdiad a sut i gael help helpu i achub bywydau.

I gwblhau hyfforddiant atal hunanladdiad ar-lein 20 munud am ddim, ymwelwch â 'Zero Suicide Alliance'.

 

Apiau Ffôn Symudol

Mae apiau yn ffordd ymarferol o gael gafael ar wybodaeth am Iechyd a Lles Meddwl. Mae yna lawer o Apps Ffôn Symudol- rhai ohonynt yn rhad ac am ddim- sy'n helpu i hybu Iechyd a Lles Meddwl.

Gweler rhestr o Apiau Ffôn Symudol a gymeradwywyd gan y GIG.


Apiau a Argymhellir ar gyfer gwybodaeth a chefnogaeth ar hunanladdiad a hunan-niweidio

'Stay Alive'- Ap cyfrinachol, atal hunanladdiad ar gyfer y DU, sy'n llawn adnoddau, gwybodaeth ac offer defnyddiol i'ch helpu i gadw'n ddiogel neu helpu i gadw rhywun yn ddiogel ar adegau o argyfwng.

'Cynllun Diogelwch Hunanladdiad'- Ap am ddim sy'n caniatáu i bobl addasu eu harwyddion rhybuddio eu hunain y gallai argyfwng fod yn eu datblygu, ymdopi â strategaethau ar gyfer delio ag anogaeth hunanladdiad, lleoedd i dynnu sylw, a ffrindiau a all helpu.

'DistrACT'- mae'r Ap hwn yn darparu mynediad hawdd, cyflym a disylw i wybodaeth a chyngor iechyd cyffredinol am hunan-niweidio.


Llyfrau Am Ddim - Cynllun Darllen yn Dda

Mae 'Darllen Yn Well' yn darparu rhestr o lyfrau argymelledig sy'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol a chefnogaeth ar gyfer rheoli cyflyrau Iechyd Meddwl cyffredin, neu ddelio â theimladau a phrofiadau anodd. Mae pob llyfr wedi cael ei argymell gan Weithwyr Proffesiynol Iechyd Meddwl, a phobl sydd â phrofiad o'r cyflyrau dan sylw. Maent wedi cael eu profi i fod o gymorth.

Mae llyfrau ar gael o'r holl lyfrgelloedd lleol, unwaith y bydd llyfrgelloedd yn ailagor. Gellir cyrraedd rhai o'r llyfrau hyn trwy e-lyfrau ac yn Gymraeg.

Nid oes angen i chi fod yn aelod o'ch llyfrgell leol i fenthyg un o'r llyfrau hyn. Gellir eu benthyg am ddim.

Darganfyddwch fwy.


 

Beth yw Ymwybyddiaeth Ofalgar?

Fel bodau dynol, rydyn ni'n treulio llawer o amser yn deor ar y gorffennol neu'n poeni am y dyfodol. Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn ffordd o roi sylw i, a gweld yn glir beth bynnag sy'n digwydd yn ein bywydau ar hyn o bryd.

Mae ymwybyddiaeth ofalgar yn ein helpu i ymateb i bwysau bywyd mewn modd tawelach sydd o fudd i'n calon, ein pen a'n corff. Er y gallai Ymwybyddiaeth Ofalgar fod â gwreiddiau yn y gorffennol, mae buddion ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrdod bellach yn cael eu deall yn dda. Mae ymchwil wedi cysylltu ymwybyddiaeth ofalgar a myfyrdod yn gadarnhaol â lleihau straen.

Gall Ymwybyddiaeth Ofalgar fod o gymorth gyda'r amodau canlynol:

 • pryder
 • iselder
 • straen
 • blinder
 • poen cronig
 • symptomau corfforol heb ddiagnosis meddygol
 • anawsterau cysgu
 • rheoli dicter

I gael mwy o wybodaeth am ymwybyddiaeth ofalgar ewch i wefan y GIG.


Os hoffech chi roi cynnig arni, mae Gwasanaeth Cymorth Iechyd Meddwl Gofal Sylfaenol BIPAB wedi cynhyrchu rhai fideos YouTube byr:

Arferion

- Cerdded

- Symud

- Eistedd

- Sganio'r Corff

- Lle Anadlu 3 Cam


Apiau Ymwybyddiaeth Ofalgar a Argymhellir:

Headspace : y gellir ei lawrlwytho, gyda thanysgrifiad dewisol o £9.99 y mis. £44.99 y flwyddyn

Tawel : treial wythnos am ddim, yna £28.99 y flwyddyn.

Stop, Breath and Think : lawrlwytho am ddim, a thanysgrifiad dewisol £9.99 y mis neu £54.99.


 

Os ydych chi'n poeni y gallai fod angen mwy na hunangymorth arnoch chi a/ neu'n teimlo'n hunanladdol, yna dylech chi siarad â rhywun rydych chi'n ymddiried ynddynt. Gadewch i deulu neu ffrindiau wybod beth sy'n digwydd. Efallai y gallant gynnig cefnogaeth a helpu i'ch cadw'n ddiogel.

Os ydych chi'n ei chael hi'n anodd siarad â rhywun arall:

 • Gofynnwch am gyngor a chefnogaeth eich Meddyg Teulu ar frys.
 • Os ydych chi mewn trallod ac angen cymorth ar unwaith ac yn methu â gweld Meddyg Teulu, yna gallwch ffonio 111 y tu allan i oriau a byddant yn eich helpu i ddod o hyd i'r gefnogaeth sydd ei hangen arnoch
 • Cysylltwch â'ch tîm Argyfwng Iechyd Meddwl, os oes gennych chi un.
 • NEU ymwelwch â'ch Adran Achosion Brys lleol.

Mae llinellau cymorth am ddim i helpu pan fyddwch chi'n teimlo'n isel neu'n anobeithiol.

Samariaid - i bawb

Ffoniwch: 116 123

E-bost: jo@samaritans.org


Ymgyrch yn Erbyn Byw'n Gwyllt ('CALM') dros ddynion

Ffoniwch: 0808 58 58 58 - 5yp i hanner nos bob dydd

Ewch i'w gwefan.


Papyrus - i bobl dan 35 oed

Ffoniwch: 0800 068 41 41 o Ddydd Llun i Ddydd Gwener: 9yb-10yp, Penwythnosau a Gwyliau Banc: 2yp i 10yp

Testun: 07860 039967

E-bost: pat @ papyrus-uk-org


Llinell Blant ('Childline') - ar gyfer plant a phobl ifanc o dan 19 oed

Ffoniwch: 0800 1111 - ni fydd y rhif yn ymddangos ar eich bil ffôn


Apiau Ffôn Symudol

'Stay Alive' - ap cyfrinachol, atal hunanladdiad ar gyfer y DU, yn llawn adnoddau, gwybodaeth ddefnyddiol, ac offer i'ch helpu i gadw'n ddiogel neu helpu i gadw rhywun yn ddiogel ar adegau o argyfwng.

'Cynllun Diogelwch Hunanladdiad'- Ap am ddim sy'n caniatáu i bobl gofnodi eu harwyddion rhybuddio eu hunain y gallai argyfwng fod yn eu datblygu, strategaethau ymdopi ar gyfer delio ag anogaeth hunanladdiad, lleoedd i dynnu sylw, ffrindiau a all helpu ac ati.

'DistrACT' - mae'r App hwn yn darparu mynediad hawdd, cyflym a disylw i wybodaeth a chyngor iechyd cyffredinol am hunan-niweidio.


 

Sefydliad Iechyd Meddwl

Mae'r Sefydliad Iechyd Meddwl wedi cynhyrchu gwybodaeth ac adnoddau i helpu pobl i ofalu am eu Lles Meddwl yn ystod yr achosion o COVID-19. Maent hefyd wedi cynhyrchu gwybodaeth a chyngor i helpu pobl i edrych ar ôl eu Lles Meddwl tra yn y gwaith.


Iechyd Cyhoeddus Cymru

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datblygu ymgyrch llesiant o'r enw 'Sut wyt ti'n teimlo?' i gefnogi pobl Cymru i ofalu am eu lles. Mae yna wybodaeth am:

 • Pam mae fy Lles Meddwl yn bwysig?
 • Sut i edrych ar ôl eich lles
 • Sut i gael gafael ar gymorth

I gael wybodaeth mewn fformatau hygyrch ac mewn sawl iaith, ewch i: Aros yn Dda Gartref.


Mind Cymru

Mae 'Mind' wedi darparu gwybodaeth a chefnogaeth ymarferol i amddiffyn Lles Meddwl yn ystod yr achosion o COVID-19.


GIG

Gwefan y GIG yn darparu cyngor defnyddiol ar gyfer aros gartref a chyngor i ymdopi â phryder. Gallwch hefyd gyrchu Canllawiau Sain Lles Meddwl am ddim a all helpu gyda hwyliau isel, pryder, problemau cysgu a mwy.


Llywodraeth Cymru

Mae cyngor ar wefan Llywodraeth Cymru ar sut y gallwch edrych ar ôl eich lles.


Helplinau Iechyd Meddwl

Ar gyfer Helplines Iechyd Meddwl, ewch i Wefan NHS UK.