Neidio i'r prif gynnwy

Profi Coronafeirws

Diweddarwyd y canllawiau hyn ar Dydd Gwener 29 Gorffennaf 2022

Bydd profion Llif Unffordd ar gyfer y cyhoedd yn peidio o 1 Awst 2022.  Fodd bynnag, bydd profion ar gyfer y canlynol ar gael o hyd:

  • Profion Llif Unffordd a Phrofion PCR ar gyfer unigolion sy’n gymwys ar gyfer triniaethau COVID-19.
  • Profion Llif Unffordd ar gyfer unigolion sy’n ymweld ag unigolion sy’n gymwys ar gyfer triniaethau COVID-19.
  • Profion Llif Unffordd ar gyfer unigolion sy’n ymweld â chartrefi gofal.
  • Profion PCR ar gyfer COVID-19 a feirysau anadlol eraill ar gyfer trigolion cartrefi gofal a charcharwyr symptomatig.
  • Profion PCR a Phrofion Llif Unffordd yn unol â’r fframwaith profi cleifion a beirniadaeth glinigol.
  • Profion Llif Unffordd ar gyfer staff gofal cymdeithasol ac iechyd symptomatig.
  • Profion Llif Unffordd ar gyfer cynnal profion asymptomatig rheolaidd ar gyfer staff gofal cymdeithasol ac iechyd.

Nid yw Covid-19 wedi diflannu, a bydd yn aros gyda ni ledled y byd. Mae parhau ag ymddygiadau diogelu yn bwysig, a bydd hynny’n helpu i leihau amlygiad at Coronafeirws a’i ledaenu, yn ogystal ag afiechydon a heintiau anadlol eraill.

Bydd Llywodraeth Cymru yn annog pobl yn gryf i hunanynysu os oes ganddynt symptomau COVID neu os ydynt yn cael prawf positif. Nid yw gorchuddion wyneb yn ofynnol yn ôl y gyfraith bellach mewn mannau cyhoeddus dan do, fodd bynnag, oherwydd niferoedd achosion lleol, rydym yn gofyn ichi barhau i wisgo gorchudd wyneb mewn lleoliadau gofal iechyd.

Am ragor o wybodaeth am gyhoeddiad Llywodraeth Cymru ar 29 Gorffennaf 2022, cliciwch yma: Datganiad Ysgrifenedig: Trefniadau Pontio’r Cynllun Profi Olrhain Diogelu (29 Gorffennaf 2022) | LLYW.CYMRU

Mae’r cyngor canlynol ar gyfer y cyhoedd. Os ydych chi’n weithiwr gofal cymdeithasol neu iechyd, gweler y darpariaethau a threfniadau amgen sydd ar waith ar gyfer staff gofal cymdeithasol ac iechyd: Profion COVID-19 ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol


Cwestiynau Cyffredin

Sut mae Profion ar gyfer Coronafeirws wedi newid?

Beth ddylwn ei wneud os wyf yn profi symptomau Covid?

Os oes gennych unrhyw un o brif symptomau COVID-19 dylech hunanynysu ac archebu profion llif unffordd i wirio a oes gennych Covid drwy gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests neu drwy ffonio 119. Dylech barhau i hunanynysu nes i chi dderbyn eich canlyniad.

Beth ddylwn i ei wneud os wyf yn cael prawf llif unffordd positif? 

Os byddwch yn profi'n bositif, dylech roi gwybod am eich canlyniadau drwy www.gov.uk/report-covid19-result ac ynysu am o leiaf bum diwrnod llawn. Diwrnod 1 yw'r diwrnod ar ôl i'ch symptomau ddechrau neu'r diwrnod y cawsoch y prawf. Cymerwch brofion llif unffordd ar ddiwrnod pump a diwrnod chwech (24 awr ar wahân), a ddylai fod yn negyddol cyn gadael ar wahân.  Os bydd y naill neu'r llall o'r profion hyn yn dychwelyd, bydd canlyniad cadarnhaol yn parhau ar wahân nes eich bod wedi cael dau brawf llif unffordd negyddol 24 awr ar wahân neu'n cyrraedd diwrnod 10 o unigedd – pa un bynnag sydd gyntaf. Os oes gennych dymheredd uchel o hyd neu os ydych yn teimlo'n sâl, dylech barhau i hunanynysu nes iddo ddychwelyd i'r arfer, neu os ydych yn teimlo'n well.

Ydw i'n gymwys i gael triniaethau Covid-19? Sut mae cael gafael ar brofion?

Mae rhagor o wybodaeth am bwy sy'n gymwys i gael triniaeth a phryd a sut i gysylltu â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol ar gael yn https://llyw.cymru/triniaethau-covid-19.

Gellir cael profion cartref drwy https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests neu drwy ffonio 119.

A allwn i fod yn imiwnoataliedig?

Mae ataliad imiwnedd yn golygu bod gennych system imiwnedd wan oherwydd cyflwr iechyd penodol neu oherwydd eich bod ar feddyginiaeth neu driniaeth sy'n atal eich system imiwnedd. Mae gan bobl sydd ag ataliad imiwnedd, neu sydd â chyflyrau meddygol penodol eraill, allu llai i frwydro yn erbyn heintiau a chlefydau eraill, gan gynnwys COVID-19.

Ydych chi'n credo eich bod chi'n imiwnoataliedig? Gweler fwy o wybodaeth yma.

A allaf barhau i gael profion llif unffordd asymptomatig am ddim drwy fferyllfeydd neu 119?

Na, bydd profion llif unffordd am ddim yn peidio â bod ar gael o 31 Mawrth ar gyfer profion asymptomatig. Dim ond profion ar gyfer unigolion symptomatig sydd ar gael drwy gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests neu drwy ffonio 119.

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i’m helpu os oes angen i mi hunanynysu?

Bydd y taliadau cymorth hunanynysu o £500 yn parhau i fod ar gael tan fis Mehefin. Gellir dod o hyd i wybodaeth: Cymorth ariannol ar gyfer unigolion | Is-bwnc | LLYW.CYMRU

A oes angen gwisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â lleoliadau Gofal Iechyd?

Oes, mae gofyniad cyfreithiol o hyd i wisgo masgiau wyneb mewn lleoliadau Gofal Iechyd a fydd yn helpu i ddiogelu staff, cleifion ac eraill sy'n ymweld â safleoedd Gofal Iechyd. Manylir ar y gofynion hyn o dan Gyfraith Diogelu Iechyd; Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 (fel y'u diwygiwyd) a Deddf Cyfraith Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 (Bydd eithriadau meddygol yn berthnasol i rai).