Neidio i'r prif gynnwy

Profi Coronafeirws

Diweddarwyd y canllawiau hyn dydd Iau 14 Ebrill 2022

Nid yw Covid-19 wedi diflannu a bydd yn aros gyda ni yn fyd-eang. Mae parhau ag ymddygiadau amddiffynnol yn bwysig a bydd yn helpu i leihau amlygiad i'r Coronafeirws a'i ledaenu, yn ogystal â heintiau a chlefydau anadlol eraill.

Bydd Llywodraeth Cymru yn cynghori pobl yn gryf i hunanynysu os oes ganddynt symptomau COVID neu os ydynt yn profi'n bositif. Nid yw gorchuddion wyneb bellach yn ofynnol yn ôl y gyfraith mewn mannau cyhoeddus dan do ar wahân i leoliadau gofal iechyd er ei fod yn dal i gael ei gynghori'n gryf eich bod yn parhau i wneud hynny i amddiffyn eich hun ac eraill.

Er nad oes rhaid i chi ddilyn y canllawiau, nid yw hynny'n golygu na ddylech chi a dewis helpu i gadw Cymru'n ddiogel. I gefnogi hyn, bydd y taliadau cymorth hunanynysu o £500 yn parhau i fod ar gael tan fis Mehefin 2022.

Mae'r cyngor canlynol ar gyfer y cyhoedd. Os ydych yn weithiwr iechyd a gofal cymdeithasol, gweler bod y darpariaethau a'r trefniadau amgen ar waith ar gyfer staff iechyd a gofal cymdeithasol: COVID-19: canllawiau profi, olrhain, diogelu ar gyfer gweithwyr iechyd a gofal cymdeithasol


Cwestiynau Cyffredin

Sut mae Profion ar gyfer Coronafeirws wedi newid?

Yn y fideo, mae Eryl Powell, Ymgynghorydd Iechyd Cyhoeddus, a Kye Smith, Pennaeth Profi, yn trafod y newidiadau allweddol i ganllawiau profi yng Ngwent.

Ar ddiwedd mis Mawrth 2022 daeth profion PCR ar gyfer y cyhoedd i ben a chaewyd pob safle profi PCR.

O ddydd Gwener (1 Ebrill 2022) os oes gennych symptomau COVID, dim ond i weld a oes gennych COVID y gallwch ddefnyddio prawf llif unffordd.

O ddydd Gwener (1 Ebrill 2022) dim ond pobl sy'n gymwys i gael triniaethau COVID-19 fydd yn gallu archebu profion PCR i'w gwneud gartref.

Beth ddylwn ei wneud os wyf yn profi symptomau Covid?

Os oes gennych unrhyw un o brif symptomau COVID-19 dylech hunanynysu ac archebu profion llif unffordd i wirio a oes gennych Covid drwy gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests neu drwy ffonio 119. Dylech barhau i hunanynysu nes i chi dderbyn eich canlyniad.

Beth ddylwn i ei wneud os wyf yn cael prawf llif unffordd positif? 

Os byddwch yn profi'n bositif, dylech roi gwybod am eich canlyniadau drwy www.gov.uk/report-covid19-result ac ynysu am o leiaf bum diwrnod llawn. Diwrnod 1 yw'r diwrnod ar ôl i'ch symptomau ddechrau neu'r diwrnod y cawsoch y prawf. Cymerwch brofion llif unffordd ar ddiwrnod pump a diwrnod chwech (24 awr ar wahân), a ddylai fod yn negyddol cyn gadael ar wahân.  Os bydd y naill neu'r llall o'r profion hyn yn dychwelyd, bydd canlyniad cadarnhaol yn parhau ar wahân nes eich bod wedi cael dau brawf llif unffordd negyddol 24 awr ar wahân neu'n cyrraedd diwrnod 10 o unigedd – pa un bynnag sydd gyntaf. Os oes gennych dymheredd uchel o hyd neu os ydych yn teimlo'n sâl, dylech barhau i hunanynysu nes iddo ddychwelyd i'r arfer, neu os ydych yn teimlo'n well.

Ydw i'n gymwys i gael triniaethau Covid-19? Sut mae cael gafael ar brofion?

Mae rhagor o wybodaeth am bwy sy'n gymwys i gael triniaeth a phryd a sut i gysylltu â gweithiwr gofal iechyd proffesiynol ar gael yn https://llyw.cymru/triniaethau-covid-19.

Gellir cael profion cartref drwy https://www.gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests neu drwy ffonio 119.

A allwn i fod yn imiwnoataliedig?

Mae ataliad imiwnedd yn golygu bod gennych system imiwnedd wan oherwydd cyflwr iechyd penodol neu oherwydd eich bod ar feddyginiaeth neu driniaeth sy'n atal eich system imiwnedd. Mae gan bobl sydd ag ataliad imiwnedd, neu sydd â chyflyrau meddygol penodol eraill, allu llai i frwydro yn erbyn heintiau a chlefydau eraill, gan gynnwys COVID-19.

Ydych chi'n credo eich bod chi'n imiwnoataliedig? Gweler fwy o wybodaeth yma.

A allaf barhau i gael profion llif unffordd asymptomatig am ddim drwy fferyllfeydd neu 119?

Na, bydd profion llif unffordd am ddim yn peidio â bod ar gael o 31 Mawrth ar gyfer profion asymptomatig. Dim ond profion ar gyfer unigolion symptomatig sydd ar gael drwy gov.uk/order-coronavirus-rapid-lateral-flow-tests neu drwy ffonio 119.

Pa gymorth ariannol sydd ar gael i’m helpu os oes angen i mi hunanynysu?

Bydd y taliadau cymorth hunanynysu o £500 yn parhau i fod ar gael tan fis Mehefin. Gellir dod o hyd i wybodaeth: Cymorth ariannol ar gyfer unigolion | Is-bwnc | LLYW.CYMRU

A oes angen gwisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â lleoliadau Gofal Iechyd?

Oes, mae gofyniad cyfreithiol o hyd i wisgo masgiau wyneb mewn lleoliadau Gofal Iechyd a fydd yn helpu i ddiogelu staff, cleifion ac eraill sy'n ymweld â safleoedd Gofal Iechyd. Manylir ar y gofynion hyn o dan Gyfraith Diogelu Iechyd; Rheoliadau Diogelu Iechyd (Cyfyngiadau Coronafeirws) (Cymru) 2020 (fel y'u diwygiwyd) a Deddf Cyfraith Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 (Bydd eithriadau meddygol yn berthnasol i rai).