Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Arbenigol

Rydym yn trin ystod o anhwylderau bwyta, o'r cyflwyniad cyntaf i ddifrifol ac anhydrin. Mae rhaglenni triniaeth yn becynnau gofal ar sail tystiolaeth sy'n gweithio ochr yn ochr â'n cydweithwyr mewn gofal eilaidd, wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth a'u gofalwyr. Rydym yn cynnig asesiad, triniaeth a rheolaeth i bobl ag anorecsia nerfosa, bwlimia nerfosa, anhwylder goryfed mewn pyliau neu symptomau anhwylder bwyta cymysg (anhwylderau bwyta na nodir fel arall).

Mae ein gwasanaethau trydyddol arbenigol yn cynnig triniaeth ddwys i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn lleoliad Cleifion Allanol. Gall ymyriadau gynnwys therapi unigol, grŵp a theulu, dieteg a rheoli risg na ellir ei reoli mewn gwasanaeth gofal sylfaenol neu eilaidd. Mae'r tîm yn cwblhau asesiadau cychwynnol gyda chydweithwyr gofal eilaidd ac yn cynnig cyngor ac arweiniad i Feddygon Teulu, Nyrsys Practis a Gofalwyr.

 

Mae Gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dîm cymunedol arbenigol sy'n cwmpasu ardal Gwent i gyd. Mae ein tîm amlddisgyblaethol yn darparu gofal a thriniaeth i ferched sy'n feichiog neu'n ôl-enedigol ac sydd mewn perygl o, neu sy'n cael eu heffeithio gan salwch meddwl. Os oes gennych bryderon am eich iechyd meddwl, siaradwch â'ch Bydwraig neu'ch Ymwelydd Iechyd.

Mae Therapi Teulu yn ffordd o weithio gyda theuluoedd fel y gallant ddeall a delio'n fwy effeithiol ag unrhyw anawsterau y gallai aelodau'r teulu fod yn eu profi. Nodau'r gwaith teuluol yw tynnu ar gryfderau ac ymrwymiad teuluoedd i helpu i fynd i'r afael ag anawsterau, gwella cyfathrebu, a helpu aelodau'r teulu i ddeall ei gilydd yn well ac i weithio gyda'i gilydd.

Mae Gwasanaeth Camddefnyddio Sylweddau Arbenigol Gwent yn cynnig help a thriniaeth i bobl sy'n profi problemau gydag ystod eang o gyffuriau ac alcohol ar draws Gwent. Mae'r tîm yn cefnogi cleifion trwy ystod o wasanaethau:

  • Dadwenwyno alcohol cleifion preswyl ar gyfer cleifion sy'n ddibynnol ar alcohol sy'n rhy gymhleth (yn dilyn asesiad cynhwysfawr) ar gyfer dadwenwyno alcohol yn y cartref, ac rydym yn hwyluso triniaethau cleifion preswyl eraill (i gyd trwy gysylltu â gwasanaethau cleifion preswyl BIPAB).
  • Asesu a gwneud diagnosis o Niwed i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig ag Alcohol (ARBD) a chyngor / ail-asesiad parhaus.
  • Cyswllt / cyngor arbenigol ac ymgynghori.
  • Sgrinio a brechu ar gyfer Firysau a Gludir yn y Gwaed ac maent yn cynnal clinigau iechyd a lles rheolaidd o wahanol leoliadau.
  • Lleihau niwed ar sail un i un a thrwy ein cyfleuster Cyfnewid Nodwyddau yng Nghasnewydd sy'n cynnwys cyngor ar reoli clwyfau a chyfeirio.
  • Clinigau cynenedigol arbenigol gan gynnwys presenoldeb bydwragedd arbenigol.
  • Therapïau siarad arbenigol (CBT, EMDR, ACT, grwpiau Hyfforddi Sgiliau Emosiynol yn fewnol i GSSMS yn unig, Therapïau Gwella Cymhelliant, gwaith atal cwympo)

Mae Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar (EIS) yn canolbwyntio ar ganfod seicosis yn gynnar, ac adfer ohono. Rydym yn wasanaeth cyfun y GIG a Hafal ar gyfer pobl rhwng 14 a 35 oed sy'n byw yn ardal Gwent. Rydym yn cefnogi'r rhai sydd naill ai wedi profi pwl cyntaf o seicosis, neu'r rhai y bernir eu bod 'mewn perygl' o ddatblygu seicosis. Cynigir ein gwasanaeth am hyd at 3 mlynedd o'r apwyntiad cyntaf.

Mae EIS yn y gymuned ac mae'n cydnabod nad yw pobl ifanc yn aml yn dymuno mynychu lleoliadau clinig. Felly, rydyn ni'n cynnig gweld pobl lle maen nhw'n teimlo'n fwyaf cyfforddus, p'un ai yn eu cartref eu hunain neu mewn lleoliad niwtral fel siop goffi neu man tu allan. Ein nod yw helpu pobl ifanc i gael mynediad i'r gymuned ehangach a chyflawni eu nodau a'u dyheadau unigryw. Credwn yn gryf fod adferiad o seicosis yn bosibl.

Rydym yn cynnig dull amlddisgyblaethol yn seiliedig ar anghenion unigol unigolyn ifanc, gan gynnwys:
• Addysg am seicosis a sut i gadw'n iach
• Cefnogaeth i gael mynediad i'r gymuned ehangach, e.e. gwaith, addysg, gweithgareddau cymdeithasol
• Ymyriadau seicolegol (therapïau siarad)
• Rhagnodi a monitro meddyginiaeth
• Cefnogaeth i deulu a gofalwyr

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis, cyfeiriwch at wefan Seicosis Cymru.

Beth yw seicosis?

Mae 'seicosis' yn cyfeirio at pan fydd rhywun yn cael trafferth gweithio allan beth sy'n real a beth sydd ddim. Rhai pethau y gallech chi neu eraill sylwi arnyn nhw yw:
• Mae ffrindiau a theulu yn dweud eich bod chi'n ymddangos yn wahanol
• Mae pethau'n ymddangos yn wahanol, yn afreal neu'n swrealaidd
• Ddim yn gwneud yn dda yn yr ysgol na'r gwaith
• Ddim yn ymddiried mewn pobl
• Tynnu'n ôl oddi wrth ffrindiau, teulu a gweithgareddau
• Gostyngiad neu gynnydd mewn egni

Dyma rai o'r symptomau:
• Teimlo bod cynllwyn yn eich erbyn
• Teimlo bod ymyrraeth â'ch meddyliau
• Gweld neu glywed pethau nad yw eraill yn eu gwneud
• Newidiadau yn eich hwyliau neu deimlo'n fwy pryderus


Pwy all gyfeirio at EIS?

Gall unrhyw un gyfeirio at EIS, ac rydym hyd yn oed yn derbyn hunan-atgyfeiriadau. Rydym yn annog unrhyw un sydd â phryderon am berson ifanc a allai fod yn ddatblygu seicosis i'n ffonio cyn gynted â phosibl i gael trafodaeth gyfrinachol. Fel arall, anfonwch e-bost atom gyda'ch rhif a gallwn eich ffonio yn ôl cyn gynted â phosibl.

Dadlwythwch y Ffurflen Cyfeirio Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis