Neidio i'r prif gynnwy

Gwasanaethau Arbenigol

Rydym yn trin ystod o anhwylderau bwyta, o'r cyflwyniad cyntaf i ddifrifol ac anhydrin. Mae rhaglenni triniaeth yn becynnau gofal ar sail tystiolaeth sy'n gweithio ochr yn ochr â'n cydweithwyr mewn gofal eilaidd, wedi'u teilwra i ddiwallu anghenion defnyddwyr gwasanaeth a'u gofalwyr. Rydym yn cynnig asesiad, triniaeth a rheolaeth i bobl ag anorecsia nerfosa, bwlimia nerfosa, anhwylder goryfed mewn pyliau neu symptomau anhwylder bwyta cymysg (anhwylderau bwyta na nodir fel arall).

Mae ein gwasanaethau trydyddol arbenigol yn cynnig triniaeth ddwys i ddefnyddwyr gwasanaeth mewn lleoliad Cleifion Allanol. Gall ymyriadau gynnwys therapi unigol, grŵp a theulu, dieteg a rheoli risg na ellir ei reoli mewn gwasanaeth gofal sylfaenol neu eilaidd. Mae'r tîm yn cwblhau asesiadau cychwynnol gyda chydweithwyr gofal eilaidd ac yn cynnig cyngor ac arweiniad i Feddygon Teulu, Nyrsys Practis a Gofalwyr.

 

Mae Gwasanaeth Iechyd Meddwl Amenedigol Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn dîm cymunedol arbenigol sy'n cwmpasu ardal Gwent i gyd. Mae ein tîm amlddisgyblaethol yn darparu gofal a thriniaeth i ferched sy'n feichiog neu'n ôl-enedigol ac sydd mewn perygl o, neu sy'n cael eu heffeithio gan salwch meddwl. Os oes gennych bryderon am eich iechyd meddwl, siaradwch â'ch Bydwraig neu'ch Ymwelydd Iechyd.

Mae Therapi Teulu yn ffordd o weithio gyda theuluoedd fel y gallant ddeall a delio'n fwy effeithiol ag unrhyw anawsterau y gallai aelodau'r teulu fod yn eu profi. Nodau'r gwaith teuluol yw tynnu ar gryfderau ac ymrwymiad teuluoedd i helpu i fynd i'r afael ag anawsterau, gwella cyfathrebu, a helpu aelodau'r teulu i ddeall ei gilydd yn well ac i weithio gyda'i gilydd.

Mae GSSMS yn Wasanaeth Caethiwed Arbenigol y GIG sy'n ymroddedig i helpu pobl ag anghenion dibyniaeth a/neu ddibyniaeth. Mae GSSMS yn gweithio gydag amrywiaeth o bartneriaid iechyd, awdurdodau lleol a thrydydd sector i helpu pobl i gyflawni eu nodau o ymatal neu leihau niwed.

Mae GSSMS yn cydnabod effaith Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod (ACE), trawma ac adfyd ac yn ymfalchïo mewn bod yn wasanaeth sy’n cael ei lywio gan drawma. Rydym yn hyrwyddo diogelwch corfforol, seicolegol ac emosiynol ymhlith unigolion sydd angen ein cymorth, gan eu galluogi i gyrraedd, nid yn unig eu nodau triniaeth, ond gan eu cynorthwyo i wireddu eu llawn botensial.

Mae GSSMS yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys: -

 • Triniaeth caethiwed i'r rhai ag anghenion iechyd cymhleth gan gynnwys asesiad cynhwysfawr a chyfannol (lle mae rheolaeth yn gofyn am ddull amlddisgyblaethol).
 • Gwasanaeth asesu a thrin ar gyfer merched beichiog.
 • Amnewid meddyginiaeth lle bo'n briodol ee ar gyfer dibyniaeth ar opiadau (anghyfreithlon a rhagnodedig/dros y cownter), ar gyfer unigolion ag anghenion iechyd cymhleth.
 • Gwasanaeth Gwell Lleol Gofal Sylfaenol (unigolion sy'n sefydlog ar driniaeth cyfnewid opiadau, sy'n gofyn am ymyriad llai dwys a gweithio tuag at ymatal).
 • Cymorth arbenigol a thriniaeth feddygol/seico-gymdeithasol i unigolion sy’n profi amrywiaeth eang o gaeth i gyffuriau/alcohol ar draws pob un o’r pum sir (Blaenau Gwent; Caerffili; Sir Fynwy; Casnewydd; Torfaen).
 • Cleifion mewnol sy'n cael eu rheoli'n feddygol i roi'r gorau i alcohol (dadwenwyno) ar gyfer y rhai yr aseswyd eu bod yn gorfforol ddibynnol ar alcohol ynghyd â chefndir iechyd cymhleth (lle nad yw rheoli diddyfnu gartref/cymuned yn cael ei ystyried yn glinigol ddiogel).
 • Triniaeth cleifion mewnol ar gyfer trosglwyddo meddyginiaeth cyfnewid opiadau lle nad yw'n ddiogel gwneud hynny yn y gymuned yn ogystal â rheoli cleifion mewnol sy'n tynnu'n ôl o sylweddau eraill lle bo'n briodol.
 • Asesiad Niwed i'r Ymennydd sy'n Gysylltiedig ag Alcohol ar gyfer gwasanaeth diagnosis gyda chefnogaeth barhaus, cyngor a chyfeirio at wasanaethau priodol i gynorthwyo.
 • Gwasanaeth gweithiwr iechyd cyfrinachol (ar gyfer staff y GIG).
 • Gwasanaeth cyfrinachol i awdurdodau lleol a staff eraill y sector cyhoeddus.
 • Gwasanaeth Cyfnewid Nodwyddau a Chwistrellau.
 • Amrywiaeth o becynnau hyfforddi gan gynnwys hyfforddiant gorddos o opiadau a darparu Naloxone.
 • Gwasanaeth Cyswllt i sicrhau trosglwyddiad esmwyth gofal rhwng Gwasanaethau Cleifion Mewnol a Chymunedol.
 • Clinigau Lleihau Niwed.
 • Cefnogaeth Mentor Cymheiriaid i ddefnyddwyr gwasanaeth.

 

Tîm GSSMS

Mae gan GSSMS amrywiaeth o weithwyr gofal iechyd proffesiynol yn y tîm, gan gynnwys: -

 • Seiciatryddion Ymgynghorol sy'n arbenigo mewn Caethiwed
 • Meddygon eraill (fel Hyfforddeion Craidd mewn Seiciatreg, meddygon SAS)
 • Nyrsys Iechyd Meddwl Arbenigol a Nyrsys hyfforddedig Cyffredinol mewn Caethiwed
 • Uwch Ymarferydd Nyrsio
 • Bydwraig Arbenigol
 • Nyrs Lleihau Niwed
 • Nyrs Iechyd Rhywiol
 • Therapyddion Seicolegol (gan gynnwys therapyddion seicolegol cynorthwyol)
 • Mentoriaid Cymheiriaid
 • Gweinyddwyr profiadol
 • Cydlynydd Cyfnewid Nodwyddau
 • Myfyrwyr Nyrsio
 • Therapyddion seicolegol dan hyfforddiant.
 • Nyrs gyswllt sydd wedi'i hyfforddi'n arbennig
 • Therapydd Galwedigaethol Arbenigol Iawn
 • Gweithwyr Cymorth Caethiwed
 • Gweithiwr Cefnogi Tai

 

Cysylltiadau
GSSMS Gogledd (Blaenau Gwent; Torfaen; Sir Fynwy)

Hiraeth, Ysbyty Maindiff Court, Ross Road, Y Fenni, Sir Fynwy, NP7 8NF.

Ffôn: 01873 735566

 

GSSMS De (Caerffili; Casnewydd)

139 Stryd y Doc Isaf, Casnewydd, NP10 1EE

Ffôn: 01633 216777

 

E-bost Gwent gyfan ar gyfer atgyfeiriadau: ABB.GSSMS@wales.nhs.uk

Mae Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar (EIS) yn canolbwyntio ar ganfod seicosis yn gynnar, ac adfer ohono. Rydym yn wasanaeth cyfun y GIG a Hafal ar gyfer pobl rhwng 14 a 35 oed sy'n byw yn ardal Gwent. Rydym yn cefnogi'r rhai sydd naill ai wedi profi pwl cyntaf o seicosis, neu'r rhai y bernir eu bod 'mewn perygl' o ddatblygu seicosis. Cynigir ein gwasanaeth am hyd at 3 mlynedd o'r apwyntiad cyntaf.

Mae EIS yn y gymuned ac mae'n cydnabod nad yw pobl ifanc yn aml yn dymuno mynychu lleoliadau clinig. Felly, rydyn ni'n cynnig gweld pobl lle maen nhw'n teimlo'n fwyaf cyfforddus, p'un ai yn eu cartref eu hunain neu mewn lleoliad niwtral fel siop goffi neu man tu allan. Ein nod yw helpu pobl ifanc i gael mynediad i'r gymuned ehangach a chyflawni eu nodau a'u dyheadau unigryw. Credwn yn gryf fod adferiad o seicosis yn bosibl.

Rydym yn cynnig dull amlddisgyblaethol yn seiliedig ar anghenion unigol unigolyn ifanc, gan gynnwys:
• Addysg am seicosis a sut i gadw'n iach
• Cefnogaeth i gael mynediad i'r gymuned ehangach, e.e. gwaith, addysg, gweithgareddau cymdeithasol
• Ymyriadau seicolegol (therapïau siarad)
• Rhagnodi a monitro meddyginiaeth
• Cefnogaeth i deulu a gofalwyr

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis, cyfeiriwch at wefan Seicosis Cymru.

Beth yw seicosis?

Mae 'seicosis' yn cyfeirio at pan fydd rhywun yn cael trafferth gweithio allan beth sy'n real a beth sydd ddim. Rhai pethau y gallech chi neu eraill sylwi arnyn nhw yw:
• Mae ffrindiau a theulu yn dweud eich bod chi'n ymddangos yn wahanol
• Mae pethau'n ymddangos yn wahanol, yn afreal neu'n swrealaidd
• Ddim yn gwneud yn dda yn yr ysgol na'r gwaith
• Ddim yn ymddiried mewn pobl
• Tynnu'n ôl oddi wrth ffrindiau, teulu a gweithgareddau
• Gostyngiad neu gynnydd mewn egni

Dyma rai o'r symptomau:
• Teimlo bod cynllwyn yn eich erbyn
• Teimlo bod ymyrraeth â'ch meddyliau
• Gweld neu glywed pethau nad yw eraill yn eu gwneud
• Newidiadau yn eich hwyliau neu deimlo'n fwy pryderus


Pwy all gyfeirio at EIS?

Gall unrhyw un gyfeirio at EIS, ac rydym hyd yn oed yn derbyn hunan-atgyfeiriadau. Rydym yn annog unrhyw un sydd â phryderon am berson ifanc a allai fod yn ddatblygu seicosis i'n ffonio cyn gynted â phosibl i gael trafodaeth gyfrinachol. Fel arall, anfonwch e-bost atom gyda'ch rhif a gallwn eich ffonio yn ôl cyn gynted â phosibl.

Dadlwythwch y Ffurflen Cyfeirio Gwasanaeth Ymyrraeth Gynnar mewn Seicosis