Neidio i'r prif gynnwy

Dosbarth 6: Rhestrau a chofrestrau

Mae dosbarth chwech yn cynnwys gwybodaeth am:
 • Unrhyw wybodaeth y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni ei chadw mewn cofrestrau sydd ar gael i'r cyhoedd
 • Rhestr o brif gontractwyr a chyflenwyr
 • Cofrestrau asedau
 • Cofrestr Asedau Gwybodaeth
 • CCTV
 • Cofrestr Buddiannau
 • Cofrestr Anrhegion a Lletygarwch a ddarperir i aelodau'r Bwrdd ac uwch bersonél
 • Log Datgelu Rhyddid Gwybodaeth

Unrhyw wybodaeth y mae'n ofynnol yn gyfreithiol i ni ei chadw mewn cofrestrau sydd ar gael i'r cyhoedd

Yn unol â Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog y Bwrdd Iechyd, rhaid rhoi gwybod i'n Pwyllgor Archwilio am bob cam gweithredu tendr ac estyniad i gontractau.
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn caffael ei nwyddau a'i wasanaethau gan gontractwyr a chyflenwyr yn unol â'i drefniadau caffael a nodir yn Rheolau Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog y Bwrdd Iechyd, sydd ar gael yma.
Defnyddir sêl gyffredin y Bwrdd Iechyd yn bennaf i selio dogfennau cyfreithiol fel trosglwyddiad tir, cytundebau prydles a chontractau pwysig / allweddol eraill. Mae'r Bwrdd Iechyd yn cadw Cofrestr Seliau sy'n cofnodi selio pob dogfen. Cyflwynir yr adroddiad selio i'r Bwrdd ym mhob cyfarfod.
Cyflwynir y Gofrestr Risg Gorfforaethol i'r Bwrdd ym mhob cyfarfod i alluogi'r Bwrdd i:
 • Nodi a deall y risgiau sy'n hanfodol i lwyddiant a pharhad y Bwrdd Iechyd;
 • Cytuno ar lefelau derbyniol o risg gorfforaethol a chymeradwyo'r camau sydd eu hangen i liniaru risgiau strategol i'r lefel hon;
 • Derbyn sicrwydd bod camau lliniaru yn cael eu cymryd a bod risgiau'n cael eu rheoli'n briodol.
Gellir gweld Papurau Bwrdd yn adran Amdanom Ni ar ein gwefan.
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn caffael ei nwyddau a'i wasanaethau gan gontractwyr a chyflenwyr yn unol â'i drefniadau caffael a nodir yn Rheolau Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog y Bwrdd Iechyd. Er mis Ebrill 2011, cyflawnir swyddogaeth gaffael y Bwrdd Iechyd trwy drefniant partneriaeth gan gangen Gwasanaethau Caffael Partneriaeth Gwasanaethau a Rennir GIG Cymru (MWSSP). Mae NWSSP yn defnyddio dros 15,000 o gyflenwyr felly os oes angen rhestr o'n 20 cyflenwr gorau arnoch chi neu os hoffech chi wneud cais penodol, cyflwynwch gais trwy shared.services@wales.nhs.uk .
Mae'n ofynnol i'r Bwrdd Iechyd gynnal cofrestr asedau i ddarganfod taliadau cyfalaf ar bob eitem dros £5000. Bydd ychwanegiadau at hyn yn cael eu codi o brynu a phrynu rhaglenni cyfalaf dros £5k o'r Cronfeydd Elusennol. Os hoffech gael y wybodaeth hon, cyflwynwch gais trwy abb.boardsecretary@wales.nhs.uk.
Mae'r Bwrdd Iechyd wrthi'n datblygu ei Gofrestr Asedau Gwybodaeth ac ar hyn o bryd mae'n waith ar y gweill. Os hoffech gael y copi diweddaraf, cyflwynwch gais trwy abb.boardsecretary@wales.nhs.uk.
 
Gellir lawrlwytho'r fersiwn ddiweddaraf o'r Gofrestr Asedau gwybodaeth yma.
Mae'r Bwrdd Iechyd wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd diogel i'r holl staff, defnyddwyr ac ymwelwyr â'i adeilad. Defnyddir CCTV (teledu cylch cyfyng) i recordio digwyddiadau, lle mae recordio ar gael, a thrwy hynny amddiffyn asedau'r Bwrdd Iechyd, atal a rhwystro troseddau, sicrhau erlyn troseddwyr yn llwyddiannus, lleihau ofn trosedd wrth wella diogelwch claf, staff ac ymwelwyr. Bydd staff y Bwrdd Iechyd bob amser yn sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth berthnasol.
 
Mae gan y Bwrdd Iechyd dros 300 o gamerâu teledu cylch cyfyng ar draws ein safleoedd. Mae Polisi CCTV y Bwrdd Iechyd yn nodi'r camau a'r gweithdrefnau priodol i'w dilyn i gydymffurfio â'r Ddeddf Diogelu Data mewn perthynas â defnyddio systemau gwyliadwriaeth teledu cylch cyfyng a reolir gan y Bwrdd Iechyd.
Yn unol ag Adran 7 o Reolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd, mae'n rhaid i'r Bwrdd fabwysiadu set o werthoedd a safonau ymddygiad ar gyfer y BIP sy'n cwrdd â gofynion Fframwaith Gwerthoedd a Safonau Ymddygiad GIG Cymru. Bydd y gwerthoedd a'r safonau ymddygiad hyn yn berthnasol i bawb sy'n cynnal busnes gan neu ar ran y Bwrdd Iechyd, gan gynnwys aelodau'r Bwrdd, swyddogion y Bwrdd Iechyd, ac eraill, fel sy'n briodol. Bydd y fframwaith a fabwysiadwyd gan y Bwrdd yn rhan o Reolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd.
 
Mae gan y Bwrdd Iechyd Bolisi Safonau Ymddygiad sy'n Ymgorffori Datganiadau Buddiannau, Anrhegion, Lletygarwch a Nawdd sy'n ailddatgan ac yn adeiladu ar ddarpariaethau Adran 7 o Reolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd. Mae'n ail-bwysleisio ymrwymiad y Bwrdd Iechyd i sicrhau ei fod yn gweithredu i'r safonau uchaf, rolau a chyfrifoldebau'r rhai a gyflogir gan y Bwrdd Iechyd, a'r trefniadau ar gyfer sicrhau y gellir gwneud datganiadau.
 
Mae'n ofynnol, ar ddechrau pob cyfarfod ffurfiol/ cyfarfod gwneud penderfyniadau, cyfarfod Bwrdd Iechyd neu Bwyllgor, bod aelodau a'r rhai sy'n bresennol yn cael eu gwahodd i ddatgan eu buddiannau mewn perthynas ag unrhyw eitemau ar yr agenda.
 
Mae Datganiadau Buddiant Aelodau ein Bwrdd ar gael ar ein gwefan. Cyhoeddir hwn, a datganiadau blynyddoedd blaenorol, yn ein Cyfrifon Blynyddol a gymeradwyir yn flynyddol (bob mis Mehefin) gan y Bwrdd ac sydd i'w gweld yn adran Dogfennau Allweddol ein gwefan. Mae'r copi llywodraethu o'r Gofrestr Datganiadau o Ddiddordebau Aelodau, ynghyd â'r ffurflenni a ddefnyddir i lywio ei chynnwys, yn cael ei gadw gan yr Adran Llywodraethu Gorfforaethol, ac mae'r Gofrestr ar gael i'r cyhoedd ei harchwilio.
 
Cofrestriad Anrhegion a Lletygarwch a ddarperir i Aelodau'r Bwrdd ac Uwch Bersonél
 
Mae adran 7.5 o Reolau Sefydlog y Bwrdd Iechyd yn nodi bod y Fframwaith Gwerthoedd a Safonau Ymddygiad a fabwysiadwyd gan y Bwrdd yn gwahardd aelodau'r Bwrdd a swyddogion y Bwrdd Iechyd rhag derbyn rhoddion, lletygarwch neu fuddion mewn nwyddau gan drydydd parti a allai yn rhesymol arwain at amheuaeth o wrthdaro. rhwng eu dyletswydd swyddogol a'u budd preifat, neu gellir yn rhesymol eu gweld yn peryglu eu cyfanrwydd personol mewn unrhyw ffordd. Mae'r Polisi Safonau Ymddygiad sy'n Ymgorffori Datganiadau Buddiannau, Anrhegion, Lletygarwch a Nawdd yn darparu canllawiau manwl ynghylch y mathau o roddion, lletygarwch a nawdd y gellir eu derbyn neu beidio.
 
Cyflwynir adroddiad llawn o'r holl gynigion o Anrhegion a Lletygarwch a gofnodir gan y Bwrdd Iechyd i'r Pwyllgor Archwilio yn flynyddol.
Nod y Bwrdd Iechyd yw cyhoeddi pob ymateb i geisiadau Rhyddid Gwybodaeth ar ei Log Datgelu Rhyddid Gwybodaeth.