Neidio i'r prif gynnwy

Dosbarth 5: Ein polisïau a'n gweithdrefnau

Mae dosbarth pump yn cynnwys gwybodaeth am:
 • Polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â chynnal busnes a darparu gwasanaethau
 • Polisïau a Gweithdrefnau sy'n ymwneud ag Iechyd a Diogelwch
 • Polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud ag Adnoddau Dynol, gan gynnwys recriwtio a chyflogaeth
 • Polisïau a gweithdrefnau sy'n ymwneud â Chydraddoldeb ac Amrywiaeth, y Cynllun Cydraddoldeb ac Asesiadau Effaith Cydraddoldeb
 • Cynllun Iaith Cymraeg
 • Cwynion
 • Llywodraethu Gwybodaeth
 • Rheoli Ystadau
 • Cyfundrefnau Codi Tâl
Ar gyfer sefydliad o faint a chymhlethdod y Bwrdd Iechyd, mae'n hanfodol bod ganddo bolisïau, gweithdrefnau a phrotocolau ar waith y mae'n rhaid i'r holl staff gadw atynt i sicrhau perfformiad cywir ac i leihau digwyddiadau niweidiol.
 
Mae gan y Bwrdd Iechyd nifer o bolisïau a gweithdrefnau ar waith ar draws pob maes o fusnes y Bwrdd Iechyd gan gynnwys Gofal Corfforaethol, Gofal Clinigol a Chyflogaeth. Defnyddir y rhain i ddarparu arweiniad a safonau i'n staff.
 
Gellir gweld polisïau a gweithdrefnau corfforaethol cymeradwy'r Bwrdd Iechyd yn rhan Polisïau a Gweithdrefnau'r wefan. Mae polisïau a gweithdrefnau ar gyfer delio â cheisiadau am wybodaeth hefyd i'w gweld o dan yr adran hon.
 
Mae Rheolau Sefydlog a Chyfarwyddiadau Ariannol Sefydlog y Bwrdd Iechyd ar gael i'w lawrlwytho o adran Dogfennau Allweddol ein gwefan.

Gellir dod o hyd i Bolisi Iechyd a Diogelwch y Bwrdd Iechyd yn rhan Polisïau a Gweithdrefnau ein gwefan gan ddilyn y ddolen ar gyfer Polisïau Corfforaethol.

Gellir gweld polisïau cyflogaeth y Bwrdd Iechyd o dan y Polisïau a'r Gweithdrefnau rhan o wefan y Bwrdd Iechyd.
 
Mae'r holl swyddi gwag cyfredol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn cael eu hysbysebu ar ein gwefan swyddi gwag.
Fel sy'n ofynnol gan ddeddfwriaeth cydraddoldeb, cynhelir Asesiadau Effaith Cydraddoldeb (EqIA) ar gyfer yr holl bolisïau a gweithdrefnau cyn y gellir eu cymeradwyo. Mae proses EqIA yn galluogi'r sefydliad i ystyried effeithiau ei benderfyniadau, polisïau neu wasanaethau ar wahanol gymunedau, unigolion neu grwpiau. Mae'n offeryn hanfodol wrth ein helpu i wella ansawdd gwasanaethau lleol ac i ddiwallu anghenion y rhai sy'n eu defnyddio yn ogystal â'n gweithwyr trwy ystyried anghenion pobl ar sail eu rhyw, hil, anabledd, rhywiol. cyfeiriadedd, crefydd neu gred, oedran, iaith o ddewis a hawliau dynol.
 
Gellir gweld polisïau'r Bwrdd Iechyd ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth o dan y rhan Polisïau a Gweithdrefnau ar wefan y Bwrdd Iechyd.
 
Mae Cynllun Cydraddoldeb y Bwrdd Iechyd yn amlinellu sut yr ydym yn anelu at wella profiad a chanlyniad claf / staff ac ychwanegu gwerth. Rydym yn gweithio heddiw i sicrhau bod Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn y sefyllfa orau i ddarparu gwasanaethau diogel o ansawdd uchel y gall pawb fod yn falch ohonynt. Gellir gweld copi o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac Amcanion , ynghyd â gwybodaeth ddefnyddiol arall, yn yr Adran Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Hawliau Dynol o'n gwefan.
O dan Ddeddf Cymraeg 1993, mae gan y GIG yng Nghymru ddyletswydd statudol i ddarparu eu gwasanaethau i'r cyhoedd yn Gymraeg a Saesneg yn unol â'r gofynion a roddir ar y Bwrdd Iechyd o dan Safonau Cymraeg, Adran 26 o'r Iaith Gymraeg ( Cymru) Mesur 2011.
 
Mae'r ddeddfwriaeth hon yn rhoi statws swyddogol i'r Gymraeg yng Nghymru, ac yn atgyfnerthu'r egwyddor na ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na'r iaith Saesneg yng Nghymru.
 
Mae'r Mesur yn nodi y dylai unigolion yng Nghymru allu cynnal eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg os ydyn nhw'n dewis gwneud hynny.
 
Ers gweithredu’r safonau’n swyddogol ar 30 Mai 2019, fel Bwrdd Iechyd, rydym wedi ymrwymo i drin y Gymraeg a’r Saesneg ar sail cydraddoldeb.
 
Rydym yn gweithio tuag at gynnig gwasanaethau lle bynnag y bo modd yn yr iaith o ddewis, heb yr angen i'r claf wneud cais penodol amdano. Gelwir hyn yn gwneud 'cynnig gweithredol' o Gymraeg ac mae'n rhan allweddol o Fframwaith Strategol Llywodraeth Cymru: Mwy na geiriau.
 
Mae Hysbysiad Cydymffurfiad y Byrddau Iechyd ar gyfer Safonau Cymraeg ar gael ar ein gwefan.
Cyflwynwyd y rheoliadau ar gyfer rheoli pryderon yng Nghymru ym mis Ebrill 2011. Mae'r rheoliadau'n ei gwneud yn ofynnol i gyrff iechyd ymchwilio unwaith, ymchwilio yn dda. Nod Tîm Rhoi Pethau'n Iawn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yw cefnogi'r holl staff a chleifion i reoli pryderon cleifion (cwynion, digwyddiadau a hawliadau diogelwch claf). Un o nodau allweddol y Bwrdd Iechyd yw sicrhau ei fod mewn sefyllfa dda i ddysgu o ddigwyddiadau niweidiol.
 
Mae'r tîm yn cefnogi'r ymchwiliad i bryderon gan ddefnyddio proses gyffredin ac yn hwyluso cynllunio gweithredu i wella gwasanaethau i gleifion. Mae'r tîm bob amser yn hapus i ddarparu cyngor a chefnogaeth yn ystod ymchwilio a datrys pryder.
 
Am ragor o wybodaeth ewch i dudalennau Gweithio i Wella. Os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â:
Jane Rowlands-Mellor
Cyfarwyddwr Cynorthwyol
Gweithio i Wella
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Ffôn: 01633 431674
Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn fframwaith sy'n dwyn ynghyd safonau cyfreithiol, moesegol ac ansawdd sy'n berthnasol i drin gwybodaeth; mae'n berthnasol i wybodaeth sensitif a phersonol gweithwyr a chleifion. Yn y Bwrdd Iechyd, goruchwylir hyn gan y Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth (IGC) ac fe'i rheolir o ddydd i ddydd gan yr Uned Llywodraethu Gwybodaeth. Mae'r Pwyllgor Llywodraethu Gwybodaeth yn adrodd yn uniongyrchol i'r Bwrdd.
 
Mae Uwch berson, fel arfer Gweithiwr Iechyd Proffesiynol, yn cael ei enwebu ym mhob sefydliad iechyd i weithredu fel Gwarcheidwad Caldicott, sy'n gyfrifol am ddiogelu cyfrinachedd gwybodaeth i gleifion. Y person a benodir ar gyfer Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan yw Dr Paul Buss, Cyfarwyddwr Meddygol.
 
Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn eistedd ochr yn ochr â llywodraethu clinigol a chorfforaethol ac yn canolbwyntio ar sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei thrin mewn modd cyfrinachol a diogel.
 
Mae GIG Cymru wedi cynhyrchu taflen o'r enw 'Eich Gwybodaeth Eich Hawliau'. Mae'n egluro pam mae'r GIG yn casglu gwybodaeth am gleifion a sut mae'r wybodaeth yn cael ei defnyddio. Mae'n rhoi manylion am hawl y cleifion i weld eu cofnod iechyd a sut i gael mynediad atynt.
Mae Llywodraethu Gwybodaeth yn cynnwys y safonau a'r gofynion canlynol:
 • Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol
 • Deddf Diogelu Data
 • Adroddiad Caldicott
 • Dyletswydd Cyfrinachedd Cyfraith Gwlad
 • Achredu data ac ansawdd data
 • Protocolau Rhannu Gwybodaeth Deddf Rhyddid Gwybodaeth - Cytundeb Cymru ar Rhannu Gwybodaeth Bersonol
 • Sicrwydd Diogelwch Gwybodaeth - ISO 27001/2
 • Rheoli Cofnodion
Mae polisïau a gweithdrefnau Llywodraethu Gwybodaeth gymeradwy'r Bwrdd Iechyd i'w gweld yn rhan Polisïau a Gweithdrefnau'r wefan.
Mae e-lawlyfr Llywodraethu'r GIG yn darparu cyngor ac arweiniad ar bob agwedd ar lywodraethu yn y GIG yng Nghymru.
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) yw awdurdod annibynnol y DU a sefydlwyd i gynnal hawliau gwybodaeth er budd y cyhoedd, gan hyrwyddo didwylledd gan gyrff cyhoeddus a phreifatrwydd data i unigolion.

Mae llawer iawn o waith wedi'i wneud o fewn GIG Cymru i weithredu argymhellion ac egwyddorion yr adolygiad o Wybodaeth Adnabod Cleifion a gyhoeddwyd ym 1997 gan bwyllgor dan gadeiryddiaeth y Fonesig Fiona Caldicott.

Mae Caldicott yn elfen allweddol o'r agenda Llywodraethu Gwybodaeth yng Nghymru, gan ddarparu set o argymhellion ac egwyddorion i sefydliadau sy'n gweithio ym maes Iechyd a Gofal Cymdeithasol i helpu i sicrhau bod gwybodaeth adnabyddadwy gan bobl (gan gynnwys gwybodaeth glaf, staff a defnyddwyr gwasanaeth) yn cael ei diogelu'n ddigonol. Mae cwblhau asesiad Caldicott (C-PIP) yn darparu offeryn cynhwysfawr i Lywodraethu Gwybodaeth ac Arweinwyr Caldicott i dynnu sylw at feysydd lle mae angen gwelliannau, a meincnod ar gyfer gwerthuso cynnydd.

Fodd bynnag, er 1997 bu newidiadau sylweddol yn y fframwaith cyfreithiol a'r codau ymarfer sy'n rheoli mynediad at wybodaeth adnabyddadwy cleifion a'i defnyddio. Mae mwy o wybodaeth am yr adolygiad a'r cod ymarfer ar gael trwy'r dolenni canlynol: -

Mae adroddiad annibynnol ar Adolygiad Caldicot a ysgrifennwyd ym mis Mawrth 2013 - Llywodraethu Gwybodaeth yn y System Gofal Iechyd - Gwybodaeth i'w Rhannu neu i beidio â Rhannu bellach ar gael i'w hadolygu.

Mae Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 yn darparu mynediad cyhoeddus i wybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus. Mae'n gwneud hyn mewn dwy ffordd:
 • mae'n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus gyhoeddi gwybodaeth benodol am eu gweithgareddau; a
 • mae gan aelodau'r cyhoedd hawl i ofyn am wybodaeth gan awdurdodau cyhoeddus.
Mae'r Ddeddf yn ymdrin ag unrhyw wybodaeth a gofnodwyd sy'n cael ei chadw gan awdurdod cyhoeddus yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon, a chan awdurdodau cyhoeddus ledled y DU sydd wedi'u lleoli yn yr Alban. Mae gwybodaeth a gedwir gan awdurdodau cyhoeddus yr Alban yn dod o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (Yr Alban) 2002 yr Alban ei hun.
Mae awdurdodau cyhoeddus yn cynnwys adrannau'r llywodraeth, awdurdodau lleol, y GIG, ysgolion y wladwriaeth a heddluoedd.
 
Mae gwybodaeth wedi'i recordio yn cynnwys dogfennau printiedig, ffeiliau cyfrifiadur, llythyrau, e-byst, ffotograffau, a recordiadau sain neu fideo.
Nid yw'r Ddeddf yn rhoi mynediad i bobl i'w data personol eu hunain (gwybodaeth amdanynt eu hunain) fel eu cofnodion iechyd neu eu ffeil cyfeirio credyd.
Os yw aelod o'r cyhoedd yn dymuno gweld gwybodaeth sydd gan awdurdod cyhoeddus yn eu cylch, dylent wneud Cais Mynediad Pwnc o dan Ddeddf Diogelu Data 1998.
 
 
Am wybodaeth bellach yn ymwneud â Caldicott, cysylltwch â:
 
Cyfarwyddwr Meddygol
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Pencadlys
Ysbyty St Cadog
Ffordd y Lodj
Caerllion
Casnewydd
NP18 3XQ
Ffôn: 01633 4365971
 
Am wybodaeth bellach yn ymwneud â Llywodraethu Gwybodaeth, cysylltwch â:
 
Pennaeth Llywodraethu Gwybodaeth
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Ystâd Parc Mamhilad
Mamhilad
Pont-y-pŵl
NP4 0YP
Ffôn: 01495 765324
 
Am wybodaeth bellach yn ymwneud â Rhyddid Gwybodaeth, cysylltwch â:
 
Ysgrifennydd y Bwrdd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Pencadlys
Ysbyty St Cadog
Ffordd y Lodj
Caerllion
Casnewydd
NP18 3XQ
Ffôn: 01633 435959
Mae gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan gyfrifoldeb am ystod o gyfleusterau ac adeiladau ystadau. Os oes angen gwybodaeth arnoch chi am y rhain, cysylltwch â:
 
Cyfarwyddwr Gweithrediadau
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Pencadlys
Ysbyty St Cadog
Ffordd y Lodj
Caerllion
Casnewydd
NP18 3XQ
Ffôn: 01633 435940
Gellir lawrlwytho mwyafrif y wybodaeth yn rhad ac am ddim o'n gwefan. Gweler ein tudalennau Taliadau am Wybodaeth am fanylion pellach. I'r rhai heb fynediad i'r rhyngrwyd, bydd copi caled ar gael trwy'r post, yn rhad ac am ddim, trwy gysylltu â ni. Darperir gwybodaeth mewn fformatau amgen ar gais er mwyn cydymffurfio â Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995.
 
Fodd bynnag, gall ceisiadau am allbrintiau lluosog, am gopïau wedi'u harchifo o ddogfennau nad ydynt bellach yn hygyrch neu ar gael ar y wefan ,neu am ddogfennau mewn cyfryngau eraill (ee CD Rom) ddenu tâl i gwmpasu'r cynhyrchiad a'r postio. Bydd y BIP yn eich cynghori ynghylch y gost a'r taliadau i'w talu ymlaen llaw.