Neidio i'r prif gynnwy

Cadw'n Ddiogel Dros yr Haf

Mae heulwen, dyddiau twym a nosweithiau goleuach wedi cyrraedd, felly gadewch i ni ei ofleudio!

Dewch o hyd i'r holl gyngor sydd eu hangen arnoch i gadw'n ddiogel yr haf hwn isod.

 

Hydradu

Mae hydradu bob amser yn bwysig, ond mae'n gwbl hanfodol mewn tywydd poeth, gan ein bod yn tueddu i golli llawer o hylifau ein corff. Mae ein cyrff wedi'u cynllunio i reoleiddio tymheredd ein corff mewn amodau poeth trwy chwysu, sy'n oeri'r corff ac yn ein helpu i gynnal tymheredd rheolaidd. Po fwyaf y byddwn yn chwysu oherwydd tywydd poeth, y mwyaf y mae angen i ni ei ddisodli trwy yfed mwy o hylif. Er mwyn aros yn hydradol ar ddiwrnod poeth, yfwch fwy o ddŵr nag y byddech fel arfer, gan gynyddu eich cymeriant ymhellach os byddwch yn sylwi ar unrhyw arwyddion o ddiffyg hylif.

 

Diogelu rhag yr Haul

Mae gwisgo eli haul yn hanfodol i amddiffyn eich croen rhag pelydrau UV niweidiol yr haul. Yn gyffredinol, mae eli haul gydag o leiaf SPF o 30 a sgôr UVA o 5 neu 6 seren yn cael ei ystyried yn safon dda o amddiffyniad rhag yr haul, yn ogystal â chysgod a dillad. Dylech roi eli haul ymlaen o leiaf 15 munud cyn mynd allan a rhoi rhagor ymlaen bob dwy awr, yn enwedig yn ystod ymarfer corff neu nofio.

Dylech wisgo sbectol haul â sgôr UV400 a marc CE, a dylech wisgo het ymyl lydan sy'n gorchuddio'r pen, y clustiau a'r gwddf.

Dylech aros allan o'r haul pan fydd fwyaf poeth, sef rhwng 11yb a 3yp. Lle bo modd, dylech geisio eistedd yn y cysgod ac aros allan o olau haul uniongyrchol.

Amddiffyn yn Erbyn Pryfed

Byddwn yn gweld llawer mwy o bryfed o gwmpas yn y tywydd poeth, a gall brathiadau a phigiadau pryfed fod yn gas ac yn boenus. Defnyddiwch yr awgrymiadau canlynol i osgoi brathiadau..

 • Byddwch yn dawel a symudwch i ffwrdd yn araf os dewch ar draws gwenyn meirch, cacynen neu wenyn – peidiwch â chwifio eich breichiau o gwmpas na swatio arnyn nhw.
 • Gorchuddiwch eich croen – os ydych chi allan ar adeg o’r dydd pan fo pryfed fwyaf actif, fel codi neu fachlud haul, gorchuddiwch eich croen trwy wisgo llewys hir a throwsus
 • Gwisgwch esgidiau pan fyddwch yn yr awyr agored
 • Rhowch gynnyrch ymlid pryfed ar groen agored - ymlidyddion sy'n cynnwys DEET 50% (diethyltoluamid) sydd fwyaf effeithiol
 • Ceisiwch osgoi defnyddio cynhyrchion â phersawr cryf, fel sebonau, siampŵau a diaroglyddion – gall y rhain ddenu pryfed
 • Byddwch yn ofalus o amgylch planhigion blodeuol, sbwriel, compost, dŵr llonydd, ac mewn ardaloedd awyr agored lle mae bwyd yn cael ei weini
 • Peidiwch byth â tharfu ar nythod pryfed – os yw nyth yn eich tŷ neu’ch gardd, trefnwch i’w dynnu (mae gan GOV.UK fanylion am wasanaethau rheoli plâu a sut gall eich cyngor lleol helpu)
 • Osgowch wersylla ger dŵr, fel pyllau a chorsydd - mae mosgitos a chleren lwydl i'w cael yn aml ger dŵr
 • Gorchuddiwch fwyd a diod wrth fwyta neu yfed yn yr awyr agored, yn enwedig pethau melys – gall gwenyn meirch neu wenyn hefyd fynd i mewn i boteli diod agored neu ganiau rydych yn yfed ohonynt
 • Cadwch ddrysau a ffenestri ar gau neu rhowch rwydi tenau neu gleiniau drws drostynt i atal pryfed rhag mynd i mewn i'r tŷ - hefyd cadwch ffenestri eich car ar gau i atal pryfed rhag mynd i mewn

Byddwch yn Barod

Gall cwpwrdd meddyginiaeth â stoc dda eich arwain trwy bob math o salwch ac anhwylderau ysgafn yn y gaeaf- ac mae'r un fath yn wir am yr haf! Osgowch anghysur neu deithiau diangen i'r Fferyllfa trwy fod yn barod ar gyfer problemau sy'n gysylltiedig â thywydd poeth, megis llosg haul, dadhydradu, brathiadau pryfed a chlefyd y gwair. Mae’n syniad da sicrhau bod gennych stoc o’r canlynol:

 • Cynnyrch Ymlid Pryfed
 • Tabledi gwrth-histamin
 • Hufen gwrth-histamin
 • Triniaeth Ailhydradu
 • Eli haul
 • Gel Aloe Vera/ 'After Sun'
 • Plasteri

 

Adnabyddwch Arwyddion Blinder Gwres


Mae risg uchel o flinder gwres neu drawiad gwres yn ystod tywydd poeth neu ymarfer corff.

I helpu i atal blinder gwres neu trawiad gwres:

 • yfwch ddigon o ddiodydd oer, yn enwedig wrth ymarfer corff
 • cymrwch bath neu gawod oer
 • gwisgwch ddillad lliw golau, llac
 • rhowch ddŵr ar eich croen neu ddillad
 • osgowch ormodedd o alcohol
 • osgowch ymarfer corff eithafol

 
 

Nid yw blinder gwres fel arfer yn ddifrifol os allwch chi oeri o fewn 30 munud. Os yw'n troi'n drawiad gwres, mae angen ei drin fel argyfwng.

Mae arwyddion blinder gwres yn cynnwys:

 • cur pen
 • pendro a dryswch
 • colli chwant am fwyd a theimlo'n sâl
 • chwysu gormodol a chroen gwelw, clammlyd
 • crampiau yn y breichiau, y coesau a'r stumog
 • anadlu'n gyflym neu byls gyflym
 • tymheredd o 38C neu uwch
 • bod yn sychedig iawn

Os yw rhywun yn dangos arwyddion o flinder gwres, mae angen eu oeri.

Dewch o hyd i gyngor i oeri rhywun o GIG 111 Cymru Ar-Lein.


Meddyliwch am Eraill

Gall tywydd poeth effeithio ar unrhyw un, ond y bobl fwyaf agored i niwed yw pobl hŷn (yn enwedig y rhai dros 75 oed) a phlant ifanc, felly mae'n bwysig iawn i feddwl amdanynt a chadw llygad amdanynt yn ystod tymheredd uchel. Meddyliwch am:

• Y rhai sy'n byw ar eu pennau eu hunain neu mewn cartref gofal

• Pobl sydd â salwch difrifol neu hirdymor – gan gynnwys afiechyd y galon neu'r ysgyfaint, diabetes, clefyd yr arennau, clefyd Parkinson neu rai cyflyrau iechyd meddwl

• Y rheini a allai ei chael hi'n anodd cadw'n oer – babanod a phlant ifanc iawn, y rheini sy’n gaeth i’w gwelïau, y rheini sydd â dibyniaeth ar gyffuriau neu alcohol, neu’r rheini sydd â chlefyd Alzheimer

• Pobl sy'n treulio llawer o amser y tu allan neu mewn mannau poeth – y rheini sy'n byw mewn fflat ar y llawr uchaf, y digartref neu'r rhai y mae eu swyddi y tu allan