Neidio i'r prif gynnwy

Gwent Teg i Bawb

Neges gan Dr Sarah Aitken, Cyn-Gyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus a Phartneriaethau Strategol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

“Rwy’n falch iawn o gyhoeddi fy adroddiad newydd. 'Adeiladu Gwent Tecach'. Pan gyhoeddais fy adroddiad blaenorol yn 2019 Adeiladu Gwent Iachach, nodais uchelgais y byddai’n haws erbyn 2030 i bobl yn ein holl gymunedau fyw eu bywydau mewn iechyd da. Yn anffodus, mae digwyddiadau'r tair blynedd diwethaf wedi ei gwneud hi'n anoddach, nid yn haws. Mae cyfuniad o’r pandemig, ac yna’r argyfwng costau byw, yn golygu bod llawer o’r pethau sydd eu hangen ar bobl i’w helpu i fyw eu bywydau mewn iechyd da wedi mynd yn anoddach.

Ond mae'r adroddiad hwn yn ymwneud â'r hyn y gellir ei wneud. Mae’n ymwneud â’r hyn sy’n bosibl os ydym i gyd yn gweithio gyda’n gilydd. Mae’r adroddiad yn mabwysiadu’r egwyddorion a fynegwyd gyntaf gan yr Athro Syr Michael Marmot, gan ddechrau gyda’r bobl ar yr adeg y cânt eu geni a sut y gallwn eu cefnogi drwy gydol eu hoes er mwyn eu helpu i fyw bywydau hir ac iach. Drwy wneud y pethau yn yr adroddiad hwn a chydweithio, gallwn adeiladu Gwent decach”.

 

Yr Her

Dair blynedd ar ôl cyhoeddi ' Creu Gwent Iachach' , mae'r data'n dweud wrthym ei bod yn mynd yn anoddach ac nid yn haws i bobl mewn cymunedau ledled Gwent fyw bywydau iach, bodlon. Mae anghydraddoldebau wedi’u chwyddo gan niwed uniongyrchol ac anuniongyrchol COVID-19 ac argyfwng costau byw. I gefnogi newid mae Gwent bellach wedi dod yn Rhanbarth Marmot.

 

Yr Adroddiad

 

 

Pam fod Gwent yn Rhanbarth Marmot?

 

I gael rhagor o wybodaeth am raglen rhanbarth Marmot Gwent ewch i: Rhanbarth Marmot Gwent - Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent (gwentpsb.org)

 

Ar gyfer pwy mae'r adroddiad hwn?

Mae'r adroddiad hwn ar gyfer partneriaid ledled Gwent i ddangos y grefft o'r hyn y gall sefydliadau ei wneud gyda'i gilydd i ysgogi'r newid sydd ei angen i leihau anghydraddoldebau yn ein cymunedau ledled Gwent.

 

Myfyrdodau

Rwy’n falch iawn o gyhoeddi fy adroddiad blynyddol terfynol: Adeiladu Gwent Decach, pam mae Gwent yn rhanbarth Marmot. Mae’r adroddiad hwn yn adeiladu ar fy adroddiadau blaenorol sy’n amlygu’r anghydraddoldebau iechyd ar draws ein hardal ac achosion yr anghydraddoldebau hynny. Dyna pam mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent wedi gwneud y penderfyniad i Went ddod yn rhanbarth fel y gallwn adeiladu Gwent decach, drwy gydweithio.

Hwn fydd fy adroddiad olaf ac mae wedi bod yn fraint lwyr i fod y diweddaraf mewn traddodiad hir o Gyfarwyddwyr Iechyd y Cyhoedd yn adeiladu ar y traddodiad a ddechreuwyd 175 o flynyddoedd yn ôl gyda’r swyddog meddygol iechyd cyntaf yn Lerpwl. Dymunaf bob llwyddiant i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwent ac i'r rhai sy'n mynd i ymdrechu gyda'i gilydd i 'Adeiladu Gwent Tecach.'

Neges gan Dr Sarah Aitken, Cyn-Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd a Phartneriaethau Strategol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan