Neidio i'r prif gynnwy

Cyfeiriadau a Gwybodaeth Clinig

 
Clinig Bargoed

Tŷ Oldway
14 Stryd Gilfach
Bargoed
CF81 8LQ

Ewch i mewn i'r adeilad yn y tu blaen. Ewch i fyny'r grisiau. Mae'r clinig i fyny'r grisiau ar y llawr cyntaf.

Mynediad: Os oes angen lifft arnoch, mae'n ddefnyddiol os gallwch roi gwybod i'r clinigwr wnaethoch eich apwyntiad i alluogi i ni sicrhau bod rhywun ar gael i'ch gadael i mewn i'r lifft gan ei fod wedi'i leoli yn ystafell aros y podiatreg.

I gael mynediad i'r lifft: Ewch heibio'r grisiau prif fynedfa a thu ôl i'r grisiau mae drws wedi'i labelu “Podiatreg: cnociwch ac arhoswch" mae'r lifft y tu mewn i ystafell aros y podiatreg, mae ein clinig ar yr ail lawr (mae islawr), ymlaen wrth adael y lifft mae'r ystafell aros yn union gyferbyn ac mae'r dderbynfa ymhellach ymlaen ar y chwith. Mae toiledau hygyrch ar gael ar ochr dde'r drysau lifft ar yr ail lawr.

Cyfarwyddiadau i Glinig Bargoed

Os ydych chi'n cerdded: Mae yna orsaf drenau a bysiau ym mhen arall Bargoed. I gyrraedd y clinig byddai angen i chi gerdded ar hyd prif stryd Bargoed, trwy'r siopau, gan basio Morrisons ar eich chwith tua'r diwedd. Ar ôl i Morrisons ddal ati i gerdded am ychydig gannoedd o lathenni lle byddwch chi'n cyrraedd goleuadau traffig. Mae'r clinig yr ochr arall i'r ffordd wrth y goleuadau hyn.

Os ydych chi'n gyrru, cymerwch allanfa Bargoed ar y gylchfan lle mae garej petrol Morrisons. Mae'r ffordd hon yn mynd i fyny'r bryn i set o oleuadau traffig. Ar y set gyntaf hon o oleuadau, trowch i'r dde a pharciwch yn y maes parcio bach am ddim ar y dde. Gadewch y car a cherdded i fyny'r bryn a chroesi'r ffordd, mae clinig Bargoed yn adeilad llwyd sgwâr ar yr ochr chwith wrth i'r ffordd droi i'r dde.

Mae parcio hygyrch i ddeiliaid Bathodyn Glas ar y ffordd o flaen y clinig ond nid oes lleoedd penodol.

 

Clinig Brynmawr

Llawr Uchaf Canolfan Lles Brynmawr
Ffordd Blaen-Afon
Brynmawr
NP23 4BR

Sylwch * DIM MYNEDIAD trwy feddygfa, ewch i ochr yr adeilad (ochr yr ysgol) a curo'r drws sydd wedi'i labelu MYNEDIAD IECHYD RHYWIOL. Mae angen i chi fynd i fyny'r grisiau.

Mynediad: Os oes angen mae lifft ar gael trwy feddygfa ond dim ond yn ystod oriau agor y feddygfa ac mae angen gwneud trefniadau arbennig gyda staff y clinig i fynd gyda chi yn y lifft. Os yn bosibl, rydym yn argymell eich bod yn mynychu'r clinig yn Ysbyty Aneurin Bevan yn lle.

Mae parcio ceir ar gael am ddim yn union y tu allan i Ganolfan Llesiant Brynmawr ac mae parcio hygyrch ar gael i ddeiliaid Bathodyn Glas.

Cyfarwyddiadau i Glinig Brynmawr

Cyfarwyddiadau o'r arhosfan bysiau:

Depo Brynmawr Stagecoach - 3 Warwick Rd, Brynmawr, Ebbw Vale NP23 4AR
Cerddwch i'r gogledd ar Warwick Rd tuag at Bailey St / B4248
Trowch i'r dde i Bailey St / B4248
Trowch i'r chwith i Bailey St.
Trowch i'r chwith i Beaufort St.
Brynmawr - Canolfan Lles
Mae Ysgol Gynradd Blaen-Y-Cwm drws nesaf i Ganolfan Llesiant Brynmawr ar y dde


Yn ôl i ben y dudalen

Clinig Cwmbrân

Canolfan Ty Newydd
Ffordd Tuduraidd
Cwmbran
NP44 3YA

Mae'r clinig y tu ôl i'r orsaf heddlu a'r llys ynadon.

Mynediad: Wrth fynd i mewn i'r adeilad: Yn y porth mae swnyn i'w ffonio er mwyn i glerc ei osod i mewn. Ewch trwy'r drws cyntaf ac yna trowch yn syth i'r dde, trwy ail ddrws sy'n darparu mynediad i'r grisiau a'r lifft.
Defnyddio'r lifft: ewch i'r llawr cyntaf, trowch i'r dde wrth i chi ddod allan o'r lifft, trwy'r drws nesaf ac rydych chi yn y dderbynfa.
Defnyddio'r grisiau: ewch i fyny'r grisiau i'r llawr cyntaf, trowch i'r dde ar y brig, trwy'r drws nesaf ac rydych chi yn y dderbynfa.

Cyfarwyddiadau i Glinig Cwmbran

Os ydych chi'n gyrru, dilynwch y system unffordd a throwch fel petaech chi'n mynd i mewn i orsaf yr heddlu gan fod y clinig yn union y tu ôl. Mae maes parcio am ddim ar y safle a pharcio hygyrch ar gael i ddeiliaid Bathodyn Glas.

O orsaf fysiau Cwmbrân:

Trowch i'r chwith o'r orsaf fysiau (heibio Superdrug a House of Fraser) tuag at y prif sgwâr.
Parhewch i gerdded trwy'r sgwâr a heibio Jack Jones nes i chi weld Gwlad yr Iâ.
Ewch ymlaen heibio Gwlad yr Iâ, nes bod y llys ynadon ar y dde i chi. Ar eich chwith mae llwybr gyda rheiliau, dilynwch hwn nes bod lôn ar y dde. Dilynwch y llwybr hwn ar y dde ac yna'r clinig yw'r adeilad gwyn ar eich chwith.
Wrth fynd i mewn i'r clinig: Yn y porth mae swnyn i'w ffonio er mwyn i glerc ei osod i mewn. Ewch i fyny'r grisiau a throwch i'r dde i fynd i mewn i'r clinig.


Yn ôl i ben y dudalen

 

Clinig Ysbyty Nevill Hall: yn agor yn fuan

Ffordd Aberhonddu
Y Fenni
NP7 7EG

Mynediad: mae'r safle'n gyfeillgar i gadeiriau olwyn, mae lleoedd parcio i'r anabl yn union y tu allan i'r brif fynedfa.

Gwybodaeth ar sut i gael mynediad i safle'r ysbyty, parcio a chyfleusterau, cysylltwch â

Mae'r clinig iechyd rhywiol wedi'i leoli yn yr uned GOFAL AMBULATORY (hen ystafell ddosbarthu)

 

 

Clinig Casnewydd: Canolfan Cordell RGH

Gwasanaeth Atal Cenhedlu Integredig a GUM
Pen Sgwâr Clytha
Casnewydd
NP20 2UB

Mynediad: Os oes gennych broblemau symudedd, mae'n well cyrchu'r Cordell o Sgwâr Clytha gan fod hyn yn osgoi ramp serth, mae'r clinig ar ddau lawr ac felly gellir gweld cleientiaid bob amser ar y llawr gwaelod.

Cyfarwyddiadau i Ganolfan Cordell

Cyfarwyddiadau o'r arhosfan bysiau ar ffordd Caerdydd o flaen Ysbyty Brenhinol Gwent:
Gyda'r ysbyty ar eich chwith, cerddwch i dir yr ysbyty ac ewch tuag at yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys, efallai y gwelwch rai ambiwlansys wedi'u parcio y tu allan. Gyferbyn ag adrannau damweiniau ac achosion brys mae ramp i gerddwyr, ewch i fyny yma a Chanolfan Cordell yw'r adeilad ar eich ochr dde ar y brig

Cyfarwyddiadau os ydych chi'n gyrru:
Gyrrwch heibio ysbyty Royal Gwent gyda’r ysbyty ar eich chwith, gyrrwch heibio’r fynedfa i’r Adran Damweiniau ac Achosion Brys a chymryd y troad chwith nesaf i mewn i Sgwâr Clytha (mae rhywfaint o barcio 2 awr yma ond mae rhai ardaloedd yn breswylwyr yn unig felly byddwch yn ofalus). Ar ben Sgwâr Clytha mae mynedfa giât ochr fach i'r ysbyty (ni allwch yrru drwodd yma) ond gallwch gerdded drwodd a chanolfan Cordell yw'r adeilad brics coch yn uniongyrchol ar eich chwith.

Mae parcio ar gyfer y Royal Gwent ar gael ac yn hygyrch trwy Mendalgief Road. I gael mynediad i Mendalgief Road, gan deithio i ffwrdd o ganol y ddinas, parhewch i fynd heibio Ysbyty Brenhinol Gwent (ar eich ochr dde), cadwch yn y lôn chwith, fe ddewch at set o oleuadau. Trowch i'r chwith wrth y goleuadau a chymryd yr ail chwith i mewn i faes parcio Mendalgief.

Gan deithio o gyfeiriad Parc Tredegar yr M4, ewch ymlaen ar hyd Ffordd Caerdydd gyda Pharc Belle Vue ar eich chwith. Wrth y goleuadau traffig, cadwch at y lôn dde. Trowch i'r dde, yna ail i'r chwith i mewn i faes parcio Mendalgief Road.
Mae parcio hygyrch ar gael i ddeiliaid Bathodyn Glas ar gael ar safle RGH ond yna byddai angen teithio i fyny'r ramp serth y tu allan i'r Adran Damweiniau ac Achosion Brys. Efallai y byddai'n well ceisio parcio ar ben Sgwâr Clytha.

I gerdded i Ganolfan Cordell o'r maes parcio trowch i'r chwith wrth adael y maes parcio a cherdded i ffordd Caerdydd, trowch i'r dde a cherdded nes eich bod ym mhrif fynedfa Ysbyty Brenhinol Gwent. Cerddwch ar dir yr ysbyty ac ewch tuag at yr Adran Damweiniau ac Achosion Brys, efallai y gwelwch rai ambiwlansys wedi'u parcio y tu allan. Gyferbyn ag adrannau damweiniau ac achosion brys mae ramp i gerddwyr, ewch i fyny yma a Chanolfan Cordell yw'r adeilad ar eich ochr dde ar y brig


Yn ôl i ben y dudalen

Clinig Aneurin Bevan Ysbyty

Ysbyty Ysbyty Aneurin Bevan
Rhodfa Calch
Dyffryn Ebbw
NP23 6GL

Mynediad: nid oes grisiau i gael mynediad ac mae'r safle'n gyfeillgar i gadeiriau olwyn, mae lleoedd parcio i'r anabl yn union y tu allan i'r brif fynedfa.

Mae parcio am ddim ar safle'r ysbyty ac mae parcio hygyrch ym mlaen yr ysbyty.

Mae'r ysbyty ychydig heibio i ganolfan Hamdden Ebbw Vale (os ydych chi'n teithio i ffwrdd o ganol y dref).

Ar ôl cyrraedd yr ysbyty: ewch i mewn i'r ysbyty yn ôl y brif dderbynfa, cadwch i'r chwith a cherddwch yn syth i lawr y coridor a chymryd sedd yn y brif ardal aros. Bydd aelod o staff yn eich casglu o'r ardal hon ar gyfer eich apwyntiad.

Cyfarwyddiadau i Glinig Bevan Ysbyty Aneurin

Cyfarwyddiadau o'r arhosfan bysiau:
Ebbw Vale NP23 6HL (Ffordd osgoi fewnol - Stop 2)
Cerddwch i'r de ar yr A4046 tuag at Sgwâr y Frenhines
Trowch i'r chwith tuag at Lime Avenue
Trowch i'r dde i Lime Avenue
Trowch i'r dde
Wrth y gylchfan cymerwch yr allanfa gyntaf
Ychydig yn iawn

 

Yn ôl i ben y dudalen

Clinig Fawr Ysbyty Ystrad

Ysbyty Ystrad Fawr
Ffordd Ystrad Fawr
Ystrad Mynach
Hengoed
CF82 7GP

Mynediad: mae'r safle'n gyfeillgar i gadeiriau olwyn, mae lleoedd parcio i'r anabl yn union y tu allan i'r brif fynedfa.

Gwybodaeth ar sut i gael mynediad i safle'r ysbyty, parcio a chyfleusterau

Ar ôl cyrraedd yr ysbyty i gyrraedd y clinig iechyd rhywiol dilynwch arwyddion i'r clinig cynenedigol ar y llawr 1af (mae lifftiau ar gael)