Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth i Bobl Ifanc

  

Clinigau Pobl Ifanc (CPI) – clinig mynediad cerdded i mewn i rai dan 20 oed

DIM angen apwyntiad.

I gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch ein Llinell Gymorth Brysbennu ar 01495 765065 opsiwn 1


Rydym wedi ail-agor ein Clinigau Pobl Ifanc gyda mynediad cerdded i mewn. Mae'r sesiynau hyn wedi'u neilltuo i gleifion o dan 20 oed.


Clinig Cil-y-coed YPC - Mynediad Agored
Canolfan Iechyd
Heol Cae Mawr
Cil-y-coed
NP26 4EW

Ffôn: 07920 540084

Dydd Mercher 4.00pm – 6.00pm (Mynediad Agored)

 

Clinig Ysbyty Aneurin Bevan - YPC Mynediad Agored
Ysbyty Aneurin Bevan Hospital
Rhodfa Galch
Glyn Ebwy
NP23 6GL

Ffôn: 07920 767585

Dydd Mercher 5pm -7pm (Mynediad Agored)

 

Mynediad Agored YPC Clinig Rhymni 
Uned 22
The Lawns Ind Est
Rhymni
NP22 5PW.

Symudol: 07500 108685

Dydd Mawrth 4.00pm – 6.00pm (Mynediad Agored)
 

YPC Pont-y-pŵl Mynediad Agored
Ffordd y Parc
Canolfan Lles
Glan yr Afon
Pontypwl
NP4 6NZ

Symudol: 07966 991102

Dydd Llun 4.00pm – 6.00pm (Mynediad Agored)

 

 

Mynediad Agored YPC Ringland – I agor 18 Mai 2023

Canolfan Iechyd Ringland

*Uned dros dro dros dro ar y safle*

282 Cylch Ringland,

Casnewydd

NP19 9PS

Dydd Iau 3.00pm – 6.00pm (Mynediad Agored)


*Gall gwasanaethau newid wrth i glinigau/gwasanaethau newydd ddod ar-lein.

A yw'n gyfrinachol? A wnewch chi ddweud wrth fy rhieni fy mod wedi bod?

Eich hawl i wasanaethau cyfrinachol

Hyd yn oed os ydych o dan 16 oed, mae gennych yr un hawliau i gyfrinachedd ag unrhyw un arall ac ni ddylech gael eich trin yn wahanol.

 

A fydd y meddyg/nyrs/gweithiwr allgymorth yn dweud wrth fy rhieni neu’n dangos fy nghofnodion meddygol iddynt?

Na. Mae gan feddygon a nyrsys reolau llym iawn ar gyfrinachedd ac mae'r gyfraith yn dweud bod yn rhaid iddynt gadw holl gofnodion a gwybodaeth cleifion yn gwbl breifat. Mewn amgylchiadau eithriadol, er enghraifft, pan fydd meddyg neu weithiwr iechyd yn meddwl y gallech fod mewn perygl difrifol, efallai y byddant yn teimlo bod angen trosglwyddo gwybodaeth. Hyd yn oed os ydynt, byddant yn siarad â chi yn gyntaf cyn dweud wrth unrhyw un arall. Mae hyn yn berthnasol i bawb, ni waeth pa oedran ydych chi.

Ni fyddwn hyd yn oed yn dweud wrth eich meddyg heb i chi gytuno (cydsynio) iddo. Hyd yn oed os ydych o dan 16 oed, mae gennych yr hawl i gyfrinachedd o hyd.

 

Beth os ydw i o dan 13 oed?

Mae canllawiau’r llywodraeth i weithwyr yng Nghymru yn golygu eu bod yn debygol o fod yn fwy pryderus am bobl ifanc o dan 13 oed sy’n cael rhyw ac efallai’n meddwl y byddai er lles gorau’r person ifanc i gael rhywfaint o help ychwanegol gan weithiwr cymdeithasol, ond byddem yn trafod hyn gyda chi yn gyntaf.

 

A fydd yn rhaid i mi dalu?

Na - mae pob math o atal cenhedlu gan gynnwys condomau a phob prawf ar gyfer heintiau a drosglwyddir yn rhywiol am ddim yn y GIG.

 

A fydd angen archwiliad mewnol arnaf?

Ar gyfer y rhan fwyaf o ddulliau atal cenhedlu, nid oes angen archwiliad mewnol.

Dim ond os oes angen prawf ceg y groth arnoch chi (25+ oed), os oes gennych chi boen yn yr abdomen yn is ac angen archwiliad i ddarganfod beth oedd yn bod neu os ydych chi eisiau IUCD ( coil) wedi'i osod.

 

A allaf ddod â fy mhartner neu ffrind gyda mi?

Os yn bosibl, gofynnwn i chi ddod i’ch apwyntiad ar eich pen eich hun yn ystod COVID. Rydym yn deall bod rhai pobl yn bryderus iawn neu efallai y bydd angen cefnogaeth gan ffrind, a byddwn yn trafod hyn gyda chi dros y ffôn ac yn gwneud trefniadau priodol ar eich cyfer.

 

A allaf weld rhywun ar fy mhen fy hun, neu a oes rhaid i mi gael fy rhiant/gofalwr gyda mi?

Mae’n hollol iawn i chi weld rhywun ar eich pen eich hun, felly nid oes angen rhiant neu ofalwr gyda chi, hyd yn oed os ydych o dan 16 oed.

 

A oes angen apwyntiad arnaf?

Yn ystod COVID, gofynnir i bob claf ffonio ein llinell gymorth ar 01633 431709, lle byddwn yn asesu eich anghenion ac yn trefnu naill ai i chi godi meddyginiaeth o'r clinig neu i chi weld meddyg neu nyrs wyneb yn wyneb am asesiad pellach.

 

Beth fydd yn digwydd pan fyddaf yn galw?

Yn gyntaf oll, bydd ein clercod yn gofyn ychydig o gwestiynau i chi ar gyfer ein cofnodion am eich dyddiad geni a'ch cyfeiriad. Cofiwch, mae popeth yn gyfrinachol ac ni fydd unrhyw wybodaeth yn cael ei drosglwyddo i unrhyw un heb eich caniatâd. Bydd yn gofyn am beth rydych yn ffonio (atal cenhedlu, gwybodaeth am heintiau rhywiol, symptomau.)

Os ydych chi'n 18 oed neu'n iau, yna bydd rhywun yn eich galw gan weithiwr allgymorth yn gyntaf, ffydd yn gofyn cwestiynau i chi am eich perthynas(au). Gofynnir y cwestiynau hyn i wneud yn siŵr eich bod yn ddiogel.

Yna byddwch yn cael eich galw yn ôl gan feddyg neu nyrs.

Os oes angen atal cenhedlu arnoch, gofynnir rhai cwestiynau i chi am eich iechyd ac am iechyd eich teulu er mwyn i ni allu sicrhau nad oes unrhyw resymau meddygol pam na ddylech ddefnyddio dull atal cenhedlu penodol. Bydd y meddyg neu'r nyrs yn eich helpu i benderfynu pa ddull atal cenhedlu sydd orau i chi, ac yn ateb eich holl gwestiynau. Mae'n llawer gwell eich bod chi'n deall pa bynnag ddull atal cenhedlu a ddewiswch. Os ydych o dan 16 oed, byddwch yn cael eich annog i siarad â’ch rhieni am eich penderfyniad, ond yn y diwedd, chi sydd i benderfynu bob amser. Nid oes unrhyw un o'r clinig yn mynd i ddweud wrthynt am eich ymweliad. Dim ond chi all wneud hynny.

Bydd y meddyg neu'r nyrs hefyd yn deall pwysigrwydd defnyddio condomau i'ch helpu chi a'ch partner i osgoi cael unrhyw heintiau a drosglwyddir yn rhywiol (STIs). Byddant yn sicrhau eich bod yn gwybod sut i roi condom ymlaen yn gywir.

Os oes gennych unrhyw bryderon eraill, bydd y meddyg neu'r nyrs yn eu trafod gyda chi ar y ffôn ac os oes angen yna'n trefnu i chi gwrdd â meddyg neu nyrs wyneb yn wyneb am asesiad pellach.

 

 

Rydym yn cynnig cefnogaeth a/neu gyfeirio pobl ifanc mewn perthynas â rhywioldeb a rhyw.

Isod mae rhai dolenni i asiantaethau y gallwch chi gysylltu â nhw eich hun.

 

Trawsrywiol
Iechyd rhywiol/perthnasoedd

 

Cyffuriau/alcohol

 

Cymorth cyffredinol
  • Meic yw’r gwasanaeth llinell gymorth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. O ddarganfod beth sy'n digwydd yn eich ardal leol i helpu i ddelio â sefyllfa anodd, bydd Meic yn gwrando hyd yn oed pan na fydd neb arall yn gwneud hynny. Ni fyddwn yn eich barnu a byddwn yn helpu drwy roi gwybodaeth, cyngor defnyddiol a'r cymorth sydd ei angen arnoch i wneud newid
  • Teimlo'n fwy Mae Melo yn cynnwys gwybodaeth, cyngor ac adnoddau hunangymorth i'ch helpu i ofalu am eich iechyd meddwl a'ch lles.

 

Gwybodaeth hawdd ei darllen am