Neidio i'r prif gynnwy

CNRS - Dolenni Defnyddiol

Ein nod yw cefnogi cleifion i adennill y sgiliau a'r hyder sydd eu hangen i fyw bywyd yn dda.

Pan fydd ein hamser gyda'r cleifion wedi dod i ben, efallai y bydd eu hadsefydliad yn parhau gyda chefnogaeth gan wasanaethau cleifion allanol y GIG (ee Ffisiotherapi Cleifion Allanol). Mae yna hefyd nifer o sefydliadau yn gweithio yn yr ardal leol a all gynnig cymorth i gleifion strôc neu anaf i'r ymennydd pan fo angen. Rydym wedi coladu rhestr o rai o’r sefydliadau hyn isod:

 

Cymdeithas Strôc

Cenedlaethol - https://www.stroke.org.uk/

Fy Nghanllaw Strôc - https://www.stroke.org.uk/finding-support/my-stroke-guide

Bywyd ar ôl strôc - https://www.stroke.org.uk/finding-support/life-after-stroke

 


 

Headway – yr elusen anafiadau i’r ymennydd

Cenedlaethol - https://www.headway.org.uk/

Lleol (Caerdydd) - http://www.headwaycardiff.org.uk/

 


Canllaw FND - Niwrosymptomau

www.neurosymptoms.org
Cefnogaeth a gwybodaeth am anhwylderau niwrolegol swyddogaethol a phyliau anepileptig, gyda'r nod o'ch helpu i ddeall y mecanweithiau sylfaenol y tu ôl i symptomau swyddogaethol.

 

MIND – Yr elusen iechyd meddwl

Cenedlaethol - https://www.mind.org.uk/

Torfaen a Bleanau Gwent - http://www.torfaenmind.co.uk/

Casnewydd - http://www.newportmind.org/

Sir Fynwy - http://www.mindmonmouthshire.org.uk/

Merthyr a'r Cymoedd - http://www.matvmind.org.uk/

 

 

Samariaid

Cenedlaethol - https://www.samaritans.org/

Samariaid (Cymru) – https://www.samaritans.org/your-community/samaritans-ireland-scotland-and-wales/samaritans-work-wales

 


Gwasanaeth Niwroseiciatreg Cymru (GIG Caerdydd a’r Fro)

http://www.cardiffandvaleuhb.wales.nhs.uk/the-welsh-neuropsychiatry-service

 

 

Gwasanaeth Eiddilwch Gwent (dolen fewnol BIPAB)

Gwasanaeth Tîm Adnoddau Cymunedol (CRT) – Symud Gwell Gwent (nhs.wales)

 

 

Gwent yn Symud yn Well

https://gwentynsymudynwell.gig.cymru/

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi datblygu’r wefan hon i helpu cymuned ABUHB i ofalu am eu hesgyrn, cymalau a chyhyrau. Mae aelodau'r tîm wedi cynllunio dull tri cham i'ch helpu i ddeall eich opsiynau a'ch annog i feddwl am yr holl bethau a allai fod yn effeithio ar eich problem. Mae gwybodaeth ar gael i blant, pobl ifanc ac oedolion o bob oed.

Mae ganddi lawer o wybodaeth a syniadau am sut y gallwch helpu eich hun yn ogystal â dolenni i wasanaethau cymorth lleol ar draws Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen.

 

 

Cynllun Cenedlaethol Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff (NERS)

https://www.wlga.gov.uk/national-exercise-referral-scheme-ners

 


 

Cynghorau Bwrdeistref Sirol a Gwasanaethau Cymdeithasol

Cyngor Blaenau Gwent - https://www.blaenau-gwent.gov.uk/
Gwasanaethau Cymdeithasol Blaenau Gwent - https://www.blaenau-gwent.gov.uk/resident/health-wellbeing-social-care/social-services/

Cyngor Caerffili - https://www.caerffili.gov.uk/
Gwasanaethau Cymdeithasol Caerffili - https://www.caerphilly.gov.uk/contact-us/General-enquiries/Adult-and-older-people-contacts/Adult-services

Cyngor Sir Fynwy - https://monmouthshire.gov.uk/
Gwasanaethau Cymdeithasol Sir Fynwy - https://monmouthshire.gov.uk/social-care/social-services-contact-details

Cyngor Casnewydd - http://www.newport.gov.uk/
Gwasanaethau Cymdeithasol Casnewydd - http://www.newport.gov.uk/cy/Care-Support/Care-and-Support.aspx

Cyngor Torfaen - https://www.torfaen.gov.uk/
Gwasanaethau Cymdeithasol Torfaen - https://www.torfaen.gov.uk/cy/HealthSocialCare/Strategies-Reports-Legislation/Socialcareservices-publicinformation/Adult-Services.aspx

 

 

Cyngor ar Bopeth

https://www.citizensadvice.org.uk/wales/

 Gwybodaeth Llywodraeth y DU i bobl anabl

https://www.gov.uk/browse/disabilities

 

 

Adnoddau Defnyddiol Eraill

 

Bledren & Coluddyn DU

https://www.bbuk.org.uk/

Gwasanaeth cenedlaethol (gan gynnwys llinell gymorth gyfrinachol) i gefnogi pobl â phroblemau gyda'r bledren neu'r coluddyn. Maent yn cynnig gwybodaeth am gynnyrch, cyngor ac atebion ymarferol i weithwyr proffesiynol a'r cyhoedd.

 

Gwefan Gwahanol Strôc: Gwybodaeth i gleifion strôc iau

www.differentstrokes.co.uk

Elusen sy’n cael ei rhedeg gan oroeswyr strôc iau ar gyfer goroeswyr strôc iau, sy’n darparu cymorth i ddioddefwyr strôc, gwasanaethau, cefnogaeth a gwybodaeth am strôc mewn pobl ifanc.

 

Compendiwm Meddyginiaethau Electronig

https://www.medicines.org.uk/emc/

Mae'r compendiwm meddyginiaethau electronig (EMC) yn cynnwys gwybodaeth gyfredol, hawdd ei chael am feddyginiaethau sydd wedi'u trwyddedu i'w defnyddio yn y DU. Mae gan EMC fwy na 14,000 o ddogfennau, ac mae pob un ohonynt wedi'u gwirio a'u cymeradwyo gan asiantaethau llywodraeth y DU neu Ewrop sy'n trwyddedu meddyginiaethau.

 

Adolygiad Seiliedig ar Dystiolaeth o Adsefydlu ar ôl Strôc (EBRSR)

www.ebrsr.com

Gwefan yng Nghanada ar gyfer adolygiadau manwl o dros 4,500 o erthyglau gwyddonol yn ymwneud ag adsefydlu strôc (gan gynnwys dros 1,899 o hap-dreialon rheoledig)

 

e-Lyfrgell ar gyfer Iechyd

http://www.wales.nhs.uk/sitesplus/878/home

Adnodd ar-lein ar gyfer GIG Cymru yw e-Lyfrgell Iechyd. Adnodd defnyddiol ar gyfer dod o hyd i dystiolaeth ymchwil, cyfnodolion a chronfeydd data.

 

Cynghrair Niwrolegol

www.neural.org.uk

Mae'r Gynghrair Niwrolegol yn glymblaid o 80+ o sefydliadau sy'n gweithio gyda'i gilydd i drawsnewid canlyniadau i bobl yn Lloegr sydd â chyflwr niwrolegol. Mae'r wefan yn cynnwys gwybodaeth am bolisïau a mentrau'r DU, adroddiadau ac ymatebion i ymgynghoriadau a allai hefyd fod yn berthnasol i ofal iechyd yng Nghymru.

 

Niwrowyddoniaeth Ar-lein, Gwerslyfr Electronig Niwrowyddoniaeth Mynediad Agored

https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/

Yn ddefnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn datblygu eu dealltwriaeth o niwroanatomeg.

 

Ymarferion FfisioTherapi

www.physiotherapyexercises.com

Adnodd ar gyfer gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio gydag anafiadau asgwrn cefn neu anafiadau corfforol eraill, gan gynnwys offeryn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio i greu rhaglenni ymarfer corff.

 

Remap

www.remap.org.uk

Ail-fapio offer gwneud yn arbennig i helpu pobl anabl i fyw bywydau mwy annibynnol.

 

ARWYDD

www.sign.ac.uk

Mae Rhwydwaith Canllawiau Rhyng-golegol yr Alban (SIGN) yn datblygu canllawiau ymarfer clinigol seiliedig ar dystiolaeth ar gyfer y GIG yn yr Alban. Adnodd defnyddiol i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gwella ymarfer clinigol, a datblygu gwasanaeth neu bolisi.