Neidio i'r prif gynnwy

Tîm Seicoleg Glinigol

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth?

Mae ein tîm Seicoleg Glinigol CNRS yn gweithio ar draws y llwybrau strôc ac anaf caffaeledig i’r ymennydd (ABI), a hefyd yn cefnogi pobl â ffitiau gweithredol. Rydym yn gweithio’n agos gyda wardiau ysbyty BIPAB, a hefyd gwasanaethau niwrolegol a niwroseiciatrig yng Nghaerdydd i gefnogi cleifion o Went i ddychwelyd adref.

Rydym yn darparu asesiad seicolegol, cyngor, ymgynghoriad ac ymyrraeth (ee therapi seicolegol) i bobl, teuluoedd, atgyfeirwyr a gweithwyr proffesiynol eraill, i gefnogi lles seicolegol y rhai yr effeithir arnynt gan strôc, anaf caffaeledig i'r ymennydd a thrawiadau swyddogaethol. 


Gwasanaethau yr ydym yn eu cwmpasu

Strôc Cleifion Mewnol: Mae cymorth “mewngymorth” i gleifion mewnol ar gael gan ein tîm Seicoleg Glinigol i bob un o'r wardiau adsefydlu strôc ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae ymgynghoriad hefyd ar gael i wardiau cleifion mewnol eraill Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan lle mae claf wedi cael diagnosis o strôc neu wedi cael anaf i'r ymennydd, ee i gefnogi cynllunio rhyddhau.

Cleifion Allanol a Chymunedol – ESD ac ABI: Mae cymorth cleifion allanol a chymunedol ledled Gwent a Chaerffili ar gael gan Seicoleg Glinigol, a gellir ei gyrchu trwy dimau Tîm Rhyddhad Cynnar â Chymorth Strôc (ESD) ac Tîm Anafiadau Ymennydd Caffaeledig (ABI) y CNRS. 

Bywyd ar ôl Strôc: Yn ogystal â’n cefnogaeth i’r timau strôc ESD, rydym yn gweithredu ein gwasanaeth “Bywyd ar ôl Strôc”. Gall unrhyw berson yng nghymuned Gwent neu Gaerffili sydd wedi profi strôc yn gynharach yn eu bywyd ac sy’n dal i gael trafferth gyda’r effeithiau gael eu hatgyfeirio am adolygiad gan CNRS Clinical Psychology, i sefydlu unrhyw anghenion cymorth gwybyddol neu seicolegol parhaus.

Cydweithio Trawiadau Gweithredol: Mae hwn yn cydweithio newydd, y gellir ei gyrchu trwy wasanaethau Niwroleg Aneurin Bevan, sy'n hwyluso cymorth a chyngor i weithwyr proffesiynol ac unigolion ynghylch trawiadau swyddogaethol, a elwir hefyd yn anhwylder ymosodiad anepileptig, trawiadau seicogenig nad ydynt yn epileptig, ffug-osiadau, neu drawiadau datgysylltiol. 

 

Yr hyn y mae Seicoleg Glinigol yn ei gynnig adsefydlu niwrolegol

Mae maes niwroseicoleg yn ymwneud â'r berthynas rhwng yr ymennydd a gwybyddiaeth (prosesau lefel uwch megis dysgu, cof a deallusrwydd), ymddygiad ac emosiynau. Mae gwaith Seicoleg Glinigol o fewn CNRS yn cynnwys:

 • Asesiad niwroseicolegol (i gynorthwyo ymyrraeth CNRS ehangach, cefnogi diagnosis/ymholiadau diagnostig o gyflyrau niwrolegol, asesiad galluedd meddyliol, cyngor galwedigaethol neu i lywio ymyriad llawfeddygol/meddygol)
 • Asesiad seicolegol o hwyliau ac ymddygiad
 • Ffurfio seicolegol (gan gynnwys fformiwleiddio tîm)
 • Niwradsefydlu
 • Rheoli ymddygiad
 • Therapi seicolegol (modelau'n cynnwys CBT / Ymwybyddiaeth Ofalgar / ACT / CAT / Dulliau Seicolegol Cadarnhaol)
 • Cyplau/gwaith therapi teulu
 • Gwaith addasu
 • Gwaith teulu / therapi cyplau
 • Cefnogaeth neu hyfforddiant staff (hyfforddiant sgiliau seicolegol, ymgynghori, cefnogaeth gyda sefyllfaoedd neu achosion heriol)
 • Therapi trawma (modelau'n cynnwys CBT-ganolog, EMDR)

 

Pwy all gyfeirio atom ni?
 • Dim ond yn fewnol drwy'r timau CNRS priodol y derbynnir atgyfeiriadau seicoleg ESD ac ABI.
 • Dim ond yn fewnol y derbynnir atgyfeiriadau adsefydlu strôc cleifion mewnol gan yr Ymgynghorydd Strôc lleol, neu gan uwch staff ward, yn dilyn trafodaeth amlddisgyblaethol.
 • Derbynnir atgyfeiriadau “Bywyd ar ôl Strôc” yn bennaf gan feddygon teulu neu Ymgynghorwyr Strôc unigolyn. Byddwn hefyd yn ystyried atgyfeiriadau gan arweinwyr gwasanaeth/uwch glinigwyr yn dilyn trafodaeth amlddisgyblaethol.
 • Rhaid i bobl a gyfeirir at ein Cydweithio Trawiadau Gweithredol gael diagnosis o anhwylder pwl anepileptig wedi'i gadarnhau gan Niwroleg cyn eu hatgyfeirio.