Neidio i'r prif gynnwy

Coleg Adferiad Niwro

"Y Niwrostiwt"

Mae ein Niwrostiwt yn ddatblygiad newydd sy’n ehangu’n gyflym yn CNRS, gan bwysleisio dysgu a datblygu sgiliau ar y cyd, a chydnabod y sgiliau a’r wybodaeth werthfawr sydd gennym i gyd, er gwaethaf newidiadau i’n hiechyd megis strôc/anaf i’r ymennydd.

Pam yr enw hwn: Yn y Gymru wledig, rhaglenni a sefydlwyd i helpu glowyr i ddatblygu eu sgiliau yn dilyn cau'r pyllau glo oedd yn eu cyflogi oedd y Sefydliadau Lleiaf. Mae ein “Niwrostiwt” yn cyfuno’r Gymraeg ar gyfer “niwro” – “niwro” a “stiwt”. Mae’r Niwrostiwt yn dilyn model coleg adfer, sy’n cynnwys cyfres o weithdai addysgol a grwpiau seicotherapiwtig. Mae’r grwpiau hyn wedi’u cynllunio i helpu pobl i reoli rhai o’r heriau y gallant ddod ar eu traws ar ôl strôc neu anaf i’r ymennydd.

Mae’r grwpiau rydym yn eu cynnal ar hyn o bryd yn cynnwys:

 • Gweithdai deall anafiadau i'r ymennydd
  Cyfres o gweithdy seicoaddysgol sy’n ymdrin â swyddogaethau craidd yr ymennydd, sut mae’n cael ei anafu drwy strôc neu anaf i’r ymennydd, a throsolwg o’r symptomau/heriau mwyaf cyffredin y mae pobl yn eu profi.
   
 • Ailadeiladu eich bywyd ar ôl strôc ac anaf i'r ymennydd grŵp
  Grŵp yn seiliedig ar egwyddorion Therapi Derbyn ac Ymrwymiad.
   
 • Grŵp “Byw'n Dda”.
  Grŵp yn seiliedig ar egwyddorion Human Givens i hyrwyddo hunanofal a lles seicolegol, gan helpu’r unigolyn i nodi beth yw ei anghenion emosiynol nas diwallwyd a’i rymuso i ddiwallu’r anghenion hyn trwy actifadu eu hadnoddau naturiol eu hunain mewn ffyrdd newydd.
   
 • Gweithdai rheoli blinder
  Cwrs yn edrych ar sut mae blinder yn effeithio arnom ni, deall y gwahaniaethau rhwng “blinder arferol” a “blinder ar ôl strôc” (neu “blinder ôl-ABI”), a thrafod strategaethau i reoli hyn.
   
 • Niwro@NERS
  Rhaglen ymarfer corff sy’n cael ei rhedeg mewn campfeydd lleol ar gyfer pobl sydd wedi’u heffeithio gan strôc neu anafiadau i’r ymennydd, mewn cydweithrediad â’r Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff.
   
 • Grŵp Mynediad
  Cyfres fer o weithdai sy'n cefnogi pobl i gael mynediad i grwpiau ar-lein. Mae hyn hefyd yn cynnwys cymorth ynghylch defnyddio Microsoft Teams a magu hyder wrth ryngweithio ag eraill mewn fformat grŵp rhithwir.
   
 • “Gafael”
  Rhaglen seiliedig ar dystiolaeth a gynlluniwyd i wella gweithrediad y dwylo ar ôl strôc, yn amrywio o symudiadau echddygol manwl y llaw i symudiadau braich gyfan ehangach.
   

 

Cyfleoedd Mentora Cyfoedion

Mae Arbenigwyr trwy Brofiad yn rhan hollbwysig o waith datblygu'r Niwrostiwt. Rydym bob amser yn awyddus i glywed gan unrhyw un a fyddai â diddordeb mewn rhannu eu profiadau neu syniadau i wella’r gwaith rydym yn ei wneud. Mae hyn yn cynnwys cynllunio a datblygu gwasanaethau, yn ogystal â gwaith uniongyrchol gyda phobl sy'n defnyddio ein gwasanaeth. Cysylltwch os oes gennych ddiddordeb.