Neidio i'r prif gynnwy

Bwyta'n Dda Gyda'n Gilydd

Gall coginio a bwyta gyda'ch gilydd wneud iddo deimlo'n llai fel tasg; mae’n ffordd hyfryd o ddod â phobl at ei gilydd ac mae ganddi fanteision i’r teulu cyfan.

Gall coginio gyda'ch gilydd fel teulu fod yn amser perffaith i feithrin perthynas â'ch gilydd a gwella sgiliau cyfathrebu a datrys problemau pawb.

I blant, mae'n gyfle perffaith i gymryd rhan a dysgu rhai sgiliau paratoi bwyd a choginio pwysig.

Gallwch ddewis diwrnod o'r wythnos lle rydych chi'n mwynhau pryd o fwyd gyda'ch teulu a/neu ffrindiau a'i ddefnyddio fel cyfle i rannu syniadau ryseitiau, rhoi cynnig ar wahanol fwydydd a threfnu i'ch ffrindiau a'ch teulu i gymryd rhan mewn gwahanol dasgau paratoi.

Mae bwyta gyda’ch gilydd yn dod â buddion anhygoel i iechyd a lles, fel:

  • Teimlo'n hapusach ac yn fodlon â bywyd
  • Teimlo'n fwy cysylltiedig â'ch cymuned leol, cael mwy o ffrindiau a rhwydwaith cymorth ehangach
  • Yn lleihau eich risg o glefyd cardiofasgwlaidd; mae bwyta gyda'ch gilydd yn cael effaith gadarnhaol ar eich lles meddyliol, sydd wedyn yn cael effaith gadarnhaol ar eich iechyd corfforol (fel lleihau eich pwysedd gwaed). Yna mae pwysedd gwaed is yn lleihau eich risg o glefyd cardiofasgwlaidd.
  • Yn annog plant i fwyta diet mwy cytbwys
  • Yn lleihau'r risg y bydd pawb yn mynd yn ordew
  • Mae'n effeithio'n gadarnhaol ar hunan-barch plant; nid yn unig mae'n rhoi cyfle iddynt siarad am eu diwrnod ond trwy eu hannog i gymryd rhan yn y drefn amser cinio (gosod y bwrdd neu dacluso) gall eu helpu i deimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi a'u clywed.

Cymerwch ran gyda'ch cymuned leol; mae gan wefan y Rhwydwaith Lles Integredig amrywiaeth o gyfleoedd lleol fel gwirfoddoli mewn banc bwyd neu gegin gymunedol. Gallwch hefyd ddefnyddio gwefan Dewis Cymru i chwilio am ddosbarthiadau coginio lleol neu ddigwyddiadau seiliedig ar fwyd; gallwch hidlo'ch chwiliad yn ôl cod post, y clybiau o fewn pellter penodol i'ch cod post a'r cyfleusterau sydd ar gael yn y lleoliad (ee opsiynau hygyrchedd, cyfleusterau newid cewynnau ac ati).

Efallai yr hoffech chi hefyd edrych ar ein hadran ar Symud Mwy Gyda'n Gilydd, gyda chlybiau chwaraeon lleol, gweithgareddau grŵp a mwy i'w darganfod trwy eich Rhwydwaith Lles Integredig lleol.