Neidio i'r prif gynnwy

Pam Symud Mwy?

Mae cadw’n heini, beth bynnag fo’ch oedran neu’ch gallu, yn dod â buddion gwirioneddol i’ch iechyd corfforol a lles meddyliol.

Manteision gweithgaredd corfforol

Mae symud mwy yn ffordd wych o gynyddu ein ffitrwydd, yn ogystal â hyrwyddo gwell lles meddyliol a chorfforol.

Mae tystiolaeth bod ymarfer corff yn cael effaith gadarnhaol ar nifer o wahanol feysydd. Gall leihau ein risg o glefyd y galon, strôc, diabetes math 2, canser, cwympo a thorri esgyrn.

Mae ymarfer corff hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar iechyd meddwl yn y tymor byr a'r tymor hir, gan ei fod yn lleihau'r risg o straen, iselder a datblygu clefyd Alzheimer. Dangoswyd hefyd bod ymarfer corff yn gwella hunan-barch, hwyliau, cwsg, yn ogystal â chryfder, hyblygrwydd, dwysedd esgyrn a chydsymud.

I gael rhagor o wybodaeth am fanteision ymarfer corff, ewch i Manteision gweithgaredd – Symud yn Well Gwent (nhs.wales)

Er bod angen amser arnom ni i gyd i orffwys ac ymlacio yn ein bywydau bob dydd, mae'n bwysig ein bod yn cynnal cydbwysedd iach er mwyn sicrhau nad ydym yn byw bywyd eisteddog.

Mae ffordd o fyw eisteddog yn golygu ychydig iawn o ymgysylltu â symudiad neu weithgaredd corfforol, felly rhywun sy'n treulio cyfran fawr o'i amser yn eistedd neu'n gorwedd.

Gellir ychwanegu mwy o symudiad i fywyd o ddydd i ddydd trwy wneud ychydig o newidiadau syml, er enghraifft:

  • Cerdded i fyny'r grisiau yn lle defnyddio grisiau symudol neu lifft.
  • Sefyll i fyny bob awr a gwneud rhywfaint o ymestyn wrth eistedd am gyfnodau hir o amser.
  • Dewis cerdded neu gymryd y bws yn lle'r car ar gyfer teithiau byr.
  • Mynd am dro bach gyda ffrind i ddal i fyny yn lle eistedd i lawr i siarad.
  • Sefyll ac ymestyn yn ystod egwyliau hysbysebion teledu.
  • Parcio eich car ymhellach i ffwrdd o'ch lleoliad fel y gallwch fwynhau taith gerdded fer i gyrraedd pen eich taith.

Darllenwch fwy am gynnwys symudiad yn eich trefn ddyddiol trwy wefan We Are Undefeatable.