Neidio i'r prif gynnwy

Awdioleg

Newid cyfeiriad gwe awdioleg o fis Ebrill 2024

Cyfeiriad ein gwefan nawr yw: https://bipab.gig.cymru/awdioleg/

Ein cyfeiriad gwe ar gyfer archebu batris a thiwbiau yw: https://bipab.gig.cymru/batris/

Mae'r enwau parth blaenorol wedi dod i ben ac nid ydynt bellach ar waith. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y gall hyn ei achosi. Rydym yn gweithio'n galed i ddiweddaru ein holl ohebiaeth i adlewyrchu'r diweddariad hwn. Rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd.


Atgyweiriadau Galw Heibio

Mae Awdioleg yn adfer atgyweiriadau galw heibio o 1 Gorffennaf 2023.

Oriau agor ar gyfer Adrannau Awdioleg:

 • Ysbyty Brenhinol Gwent - 9:00am - 12:00pm o ddydd Llun i ddydd Gwener
 • Ysbyty Nevill Hall - 9:00am - 12:00pm dydd Llun i ddydd Gwener
 • Ysbyty Ystrad Fawr - 9:00am - 12:00pm Dydd Llun - Dydd Gwener

Dim ond nifer penodol o gleifion y byddwn yn gallu eu gweld bob bore ac efallai y byddwn yn cynghori cleifion i ollwng cymhorthion clyw i'w hatgyweirio a threfnu eu casglu. Sylwch nad ydym yn gweld cleifion ar gyfer atgyweiriadau galw heibio y tu allan i'r amseroedd hyn.

Gallwch barhau i ddefnyddio'r blwch gollwng a gadael eich cymorth gyda ni i gael ei atgyweirio os nad ydych am aros - gweler y manylion isod.

 

Cyfleusterau Galw Heibio

Mae blychau gollwng wedi’u lleoli yn ein tri phrif safle os byddai’n well gennych ollwng eich cymhorthion clyw gyda ni’n uniongyrchol i’w gwasanaethu/atgyweirio unrhyw bryd.

 • Ysbyty Brenhinol Gwent
  Uned Clyw a Chydbwysedd, Bloc E, Heol Caerdydd, Casnewydd, NP20 2UB
  Mae'r dropbox wedi'i leoli ar y wal y tu allan. Mae i'r dde o'r drws mynediad i E Block ar y llawr gwaelod. Mae'n flwch post du ac wedi'i nodi fel 'Awdiology Dropbox'.
 • Ysbyty Nevill Hall
  Adran Awdioleg, Heol Aberhonddu, Y Fenni, NP7 7EG
  Mae'r blwch gollwng wedi'i leoli ar y wal y tu allan i Gleifion Allanol, Mynedfa Rhif 2. Mae'n flwch post glas ac wedi'i nodi fel 'Awdiology Dropbox' .
 • Ysbyty Ystrad Fawr
  Adran Awdioleg, Ffordd Ystrad Fawr, Ystrad Mynach, CF82 7GP
  Mae'r blwch gollwng wedi'i leoli ar y wal y tu allan i Fynedfa Rhif 3 o dan yr ysbyty yn y maes parcio. Mae'n flwch post du ac wedi'i nodi fel 'Awdiology Dropbox'.

Gofynnwn yn garedig i chi a ydych yn dymuno defnyddio’r gwasanaeth blwch gollwng, eich bod yn rhoi eich cymhorthion clyw mewn amlen wedi’i selio gyda nodyn yn cynnwys eich enw, dyddiad geni, cyfeiriad a rhif ffôn cyswllt gorau a dewis a ydych am i ni eich ffonio pan mae'r cymorth(ion) yn barod neu rydych chi am iddyn nhw gael eu postio atoch chi.

 

Gwasanaeth Post

Os dymunwch, gallwch naill ai bostio eich cymorth clyw atom neu ddefnyddio’r cyfleuster blwch gollwng yn Ysbyty Brenhinol Gwent, Nevill Hall ac Ysbyty Ystrad Fawr. Byddwn yn gwasanaethu eich cymorth o fewn dau ddiwrnod gwaith ac yn postio i'ch cyfeiriad cartref.

Byddwn yn gallu gwneud atgyweiriadau syml fel retiwbio, ond efallai y bydd angen i ni eich gweld yn bersonol os byddwn yn canfod bod cymhlethdodau. Byddwn mewn cysylltiad yn y digwyddiad hwnnw i roi cyngor i chi.

 

Cefnogaeth Ffôn

Efallai y gallwn ddatrys materion syml trwy ddarparu cyngor ar y ffôn, neges destun neu e-bost

 

Gwasanaeth Cais Batri a thiwbiau Ar-lein

Gofynnir i gleifion archebu tiwbiau dim ond os ydynt hwy neu ffrind/aelod o'r teulu yn gallu eu newid - gweler y wybodaeth isod am arweiniad gyda hyn. Os na allwch newid eich tiwbiau, cysylltwch â'n hadran Awdioleg gan ddefnyddio'r manylion cyswllt uchod ar gyfer apwyntiad wyneb yn wyneb yn lle hynny.

Rydym yn falch o lansio ein gwasanaeth cais batri a thiwbiau cymorth clyw ar-lein newydd. Dilynwch y ddolen hon , llenwch yr holl fanylion a chliciwch ar anfon. Byddwn yn derbyn eich cais ar unwaith a byddwch yn derbyn yr eitemau y gofynnwyd amdanynt o fewn 5-10 diwrnod gwaith. Sylwch - mae'r gwasanaeth hwn ar gael i gleifion Awdioleg o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn unig.

 


Atgyweiriadau Cartref

Efallai y byddwch am wasanaethu'r cymhorthion eich hun trwy newid y tiwb. I wneud hyn, dilynwch y canllawiau isod:

Efallai y bydd y fideos amlgyfrwng rhyngweithiol o C2Hear ar-lein yn ddefnyddiol i chi hefyd.


Cwyr Clust Crynhoi

Ar gyfer cwyr sy'n cronni byddem yn argymell meddyginiaethau dros y cownter fel diferion olew olewydd gan wneud yn siŵr eich bod yn dilyn y cyfarwyddiadau sydd wedi'u cynnwys ac ar yr amod nad ydych wedi cael unrhyw hanes o lawdriniaeth glust na drymiau clust tyllog. Nid ydym yn darparu gwasanaeth tynnu cwyr.

 


Diferion mawr yn y clyw, Heintiau Clust a materion meddygol eraill sy'n gysylltiedig â'r glust

Yn ystod y cyfnod hwn, os ydych yn dioddef o gwymp mawr a sydyn yn eich clyw nad yw'n gysylltiedig â chwyr, rydym yn eich annog yn gryf i gysylltu â'ch meddyg teulu am ymgynghoriad. Mae'r un peth yn wir os byddwch yn datblygu haint clust neu unrhyw faterion meddygol eraill sy'n gysylltiedig â'r glust.

 

 
C2Hear: 10 fideo amlgyfrwng rhyngweithiol sy’n darparu gwybodaeth ddefnyddiol gan gynnwys:
 • Fideos cyfarwyddiadol ar lanhau a chynnal a chadw'r cymorth clyw (gan gynnwys newid tiwbiau a batris)
 • Gwell gwybodaeth am gymhorthion clyw, sgiliau trin a chyfathrebu
 • Mwy o ddefnydd o gymhorthion clyw ar gyfer pobl nad ydyn nhw'n gwisgo eu cymhorthion clyw drwy'r amser.

Mae’r wybodaeth hon i’w chael ar y wefan rhyngrwyd ganlynol:

www.c2hearonline.com