Neidio i'r prif gynnwy

Trawma ac Orthopedeg

Mae adran Trawma ac Orthopedeg Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn darparu gwasanaethau i oddeutu 600,000 o bobl sy'n byw ym Mlaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd, Torfaen a De Powys.
 
Gellir trin cleifion ag anafiadau trawmatig mewn Adrannau Achosion Brys yn Ysbyty Nevill Hall yn Y Fenni ac Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd. Gellir trin mân anafiadau hefyd yn Ysbyty Aneurin Bevan (Glyn Ebwy) ac Ysbyty Ystrad Fawr (Ystrad Mynach).
 
Mae ein tîm yn trin cleifion â phroblemau'r system gyhyrysgerbydol, sy'n cynnwys esgyrn, cyhyrau, cartilag, tendonau, gewynnau a chymalau. Rydym yn trin problemau sydyn, fel y rhai a ddioddefodd mewn digwyddiad (Trawma) a hefyd y rhai sy'n codi ac yn datblygu dros amser.
 
Gwneir llawfeddygaeth mewn pedwar safle ar draws y Bwrdd Iechyd; Ysbyty Nevill Hall, Ysbyty Brenhinol Gwent, Ysbyty Gwynllyw (Casnewydd), ac Ysbyty Ystrad Fawr. Mae clinigau Cleifion Allanol yn cael eu rhedeg o'r safleoedd uchod yn ogystal ag yn Ysbyty Cas-gwent, Ysbyty'r Sir (Pont-y-pŵl) ac Ysbyty Aneurin Bevan.
 
Ar ôl eich cyfeirio at yr adran Trawma ac Orthopedeg, bydd y Timau Archebu yn cysylltu â chi naill ai dros y ffôn neu drwy lythyr.
 
Ar ôl i chi dderbyn eich llythyr, gall ein timau ateb ymholiadau am eich atgyfeiriad, apwyntiadau neu driniaeth glinigol dros y ffôn neu e-bost.