Neidio i'r prif gynnwy
Ann Lloyd CBE

Cadeirydd

Amdanaf i

Cadeirydd

Ann Lloyd CBE

Cadeirydd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Bu Ann Lloyd yn treulio’r rhan fwyaf o’i gyrfa fel Prif Swyddog Gweithredol sefydliadau gwasanaeth iechyd mawr. Daeth ei gyrfa i ben gyda’i phenodiad yn Gyfarwyddwr Cyffredinol – Iechyd a Gofal Cymdeithasol – Llywodraeth Cymru a Phrif Swyddog Gweithredol GIG Cymru, swydd y bu ynddi am 8 mlynedd. Yn gyfrifol am gyllideb o £5.8 biliwn a throsolwg o holl bolisïau iechyd a gofal cymdeithasol a gwasanaethau iechyd Cymru, datblygodd Ann y strategaeth 10 mlynedd i Gymru, yr Arolygiaeth safonau gofal iechyd a’r Arolygiaeth gysylltiedig, a dyluniodd ac arweiniodd y gwaith o ailstrwythuro sefydliadau GIG Cymru yn 2002/3 a 2008/9. Hi oedd y Swyddog Cyfrifyddu a oedd yn gyfrifol i Lywodraethau a Seneddau’r DU a Chymru am yr holl faterion sy’n effeithio ar lywodraethu a rheolaeth ariannol sefydliadau Cymreig.

Bu’n swydd Comisiynydd Penodiadau Iechyd a Gofal Cymdeithasol Llundain am 2 flynedd, gan oruchwylio cymhwysedd Byrddau’r GIG a’u swyddogion anweithredol. Cynghorodd a chefnogodd Gadeirydd a Phrif Swyddog Gweithredol GIG Llundain ar y meini prawf llywodraethu ac arweinyddiaeth sydd eu hangen ar gyfer ad-drefnu cyrff GIG Llundain.

Mae Ann wedi bod yn gweithredu fel cynghorydd a hyfforddwr annibynnol ers 2012, gan arbenigo mewn adolygiadau effeithiolrwydd a llywodraethu’r Bwrdd, archwiliadau sgiliau a Datblygiad Bwrdd ac ymchwiliadau arbennig. Yn ddiweddar, cwblhaodd adolygiad annibynnol ar gyfer Gweinidog Iechyd Cymru i systemau ymgysylltu ac ymgynghori cynllunio gwasanaethau yng Nghymru i argymell unrhyw newidiadau y dylid eu gwneud ac mae wedi arwain yr adolygiad ymyrraeth wedi'i dargedu ar gyfer Llywodraeth Cymru i Wasanaethau a Bwrdd Iechyd Gogledd Cymru. Mae’n gwerthuso, asesu a hyfforddi swyddogion gweithredol, cadeiryddion ac anweithredol yn y sectorau cyhoeddus a dielw ac mae’n fentor cymwys ac yn hyfforddwr hyfforddedig. Bu’n uwch gydymaith gyda’r Sefydliad Llywodraethu Da rhwng 2011 a 2018. Mae Ann hefyd wedi bod yn ymddiriedolwr nifer o elusennau, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Shaw a bu’n gadeirydd Mind Cymru tan 2017, pan gafodd ei phenodi’n Gadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan.