Anogir pobl yng Nghaerffili i gynnal Ymbellhau Cymdeithasol yn iawn gan fod clystyrau o Coronafeirws yn peri pryder

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn annog pobl yng Nghaerffili i gofio pwysigrwydd hanfodol Ymbellhau Cymdeithasol, gan fod niferoedd cynyddol o achosion Coronafeirws positif (COVID-19) yn achosi pryder.

Dywedodd Dr Rhianwen Stiff, Ymgynghorydd mewn Rheoli Clefydau Trosglwyddadwy ar gyfer Iechyd Cyhoeddus Cymru:

“Bu cynnydd sylweddol mewn achosion Coronafeirws positif yng Nghaerffili yn ystod yr wythnos ddiwethaf, ac mae ein hymchwiliadau’n dangos bod diffyg Ymbellhau Cymdeithasol gan grŵp bach o bobl o bob grŵp oedran, mewn ystod o wahanol leoliadau wedi arwain at ymlediad o'r firws i rannau eraill o'r boblogaeth.

“Mae'n ymddangos, wrth i gyfyngiadau cloi i leddfu, fod pobl wedi manteisio ar y posibiliadau mwy ar gyfer gweithgareddau, ond mae'n ymddangos eu bod wedi anghofio pwysigrwydd Ymellhau Cymdeithasol- gan arwain at drosglwyddo posibl yn y gymuned ehangach.

“Mae’n amlwg bod y firws yn lledaenu’n haws mewn lleoliadau dan do, a dylai pobl gymryd gofal ychwanegol i Ymbellhau Cymdeithasol yn yr achosion hyn er mwyn cadw eu hunain a’u ffrindiau a’u teuluoedd mor ddiogel â phosibl.

“Mae’r cynnydd hwn mewn achosion cadarnhaol yng Nghaerffili yn dangos nad yw Coronafeirws wedi diflannu. Cyfrifoldeb pawb o hyd yw helpu i atal y firws hwn rhag lledaenu- hynny yw, trwy hunan-ynysu pan ofynnir iddynt wneud hynny, aros dau fetr i ffwrdd oddi wrth eraill, a thrwy olchi dwylo yn rheolaidd.

“Rwy’n apelio’n uniongyrchol ar bawb i gofio, hyd yn oed os ydyn nhw’n teimlo na fyddai COVID-19 yn effeithio’n wael arnyn nhw pe bydden nhw’n profi’n bositif amdano, maen nhw’n gallu ei drosglwyddo’n hawdd i aelodau teulu, ffrindiau neu fregus neu hŷn, ffrindiau neu gydweithwyr a allai arwain at ganlyniadau difrifol, hyd yn oed angheuol.

“Yn ogystal, byddwn yn atgoffa pawb bod rheoliadau Llywodraeth Cymru yn cyfyngu cynulliadau cymdeithasol i 30 o bobl yn yr awyr agored, a dylid cynnal Pellter Cymdeithasol ym mhob achos.

“Rwy’n deall nad yw’n hawdd cadw at y mesurau hyn, ac yn gwneud ein gwaith a’n bywydau cymdeithasol yn anoddach, ond gan bawb sy’n cymryd y camau hyn byddwn yn sicrhau bod ein cymuned yn lle mwy diogel i bawb- gan gynnwys y rhai mwyaf agored i niwed.”

Cadarnhawyd hefyd y byddai canolfan brofi Coronafeirws cerdded i mewn dros dro yn cael ei sefydlu ac yn weithredol yng Nghanolfan Hamdden Caerffili yn fuan, er mwyn galluogi preswylwyr i gael mynediad at brofion yn hawdd a helpu'r ymchwiliad i'r clwstwr o achosion cadarnhaol newydd.

Dywedodd Dr Stiff: “Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio mewn partneriaeth amlasiantaethol yn y Gwasanaeth Profi, Olrhain, Amddiffyn Gwent, sy’n cynnwys Gwasanaeth Iechyd yr Amgylchedd Cyngor Bwrdeistref Sir Caerffili a Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, a gyda’n gilydd rydym wedi cytuno y dylid sefydlu gwasanaeth dros dro. mae angen canolfan brawf er mwyn rheoli lefel uwch yr achosion.

“Byddwn yn gwahodd unrhyw un o drigolion Caerffili sydd wedi nodi hyd yn oed y symptomau ysgafnaf o Coronafeirws, neu os ydynt wedi bod yn teimlo'n sâl yn gyffredinol heb unrhyw reswm amlwg, i ddod i gael prawf. Gellir dod o hyd i fanylion sut i gael prawf ar wefan Llywodraeth Cymru a bydd lleoliad y ganolfan brofi cerdded i mewn dros dro yn cael ei ryddhau yfry (Dydd Gwener 4 Medi).

“Mae adnabod yr unigolion hynny nad oes ganddyn nhw symptomau difrifol ond sy'n cario'r firws yn hanfodol er mwyn cynnwys lledaeniad y firws. Trwy gael profion, hunan-ynysu a chynnal mesurau Ymbellhau Cymdeithasol, byddwn i gyd yn gallu delio â'r clwstwr hwn o achosion a chadw Caerffili yn ddiogel."