Neidio i'r prif gynnwy

Datganiad Cynhwysiant LHDTC+

Wrth i ni gychwyn ar fis Pride, rydym am gyhoeddi datganiad cryf o gefnogaeth i’n cydweithwyr, cleifion a’n cymuned lesbiaidd, hoyw, deurywiol, trawsrywiol a cwiar cysylltiedig (LHDTC+).

Rydym wedi bod yn drist iawn gan yr elyniaeth a ddangoswyd yn ddiweddar tuag at y gymuned LHDTC+ mewn sylwadau cas gan aelodau o’r cyhoedd ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, credwn fod pawb yn haeddu cael eu trin ag urddas a pharch beth bynnag fo’u cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd neu fynegiant rhywedd.

Rydym am ei gwneud yn glir bod gennym, fel sefydliad GIG, bolisi dim goddefgarwch tuag at wahaniaethu, erledigaeth neu aflonyddu ar sail cyfeiriadedd rhywiol, hunaniaeth rhywedd neu fynegiant rhywedd person. Felly byddwn yn herio ac yn gweithio i ddileu pob math o wahaniaethu yn erbyn staff, cleifion ac ymwelwyr LHDTC+.

Ar gyfer pobl LHDTC+, mae Mis Pride yn hyrwyddo eu hurddas, hawliau cyfartal, hunan-gadarnhad ac mae'n ffordd o gynyddu ymwybyddiaeth cymdeithas o'r materion y maent yn eu hwynebu. Yn anffodus, mae’r dystiolaeth bod gan bobl LHDTC+ ganlyniadau iechyd a phrofiadau o ofal iechyd anghymesur gwaeth yn anorchfygol ac yn gyson. Gyda bron pob mesur, mae profiad cymunedau LHDTC+ yn waeth nag eraill. Mae hyn yn annerbyniol, ac rydym wedi ymrwymo i gynyddu ein hymdrechion i fynd i’r afael â’r anghydraddoldebau iechyd hyn.

Fel Bwrdd Iechyd, byddwn yn parhau i gael sgyrsiau, datblygu ein dealltwriaeth ein hunain, a pharhau i ddysgu. Rydym wedi gwneud cynnydd, ond mae gennym ffordd bell i fynd ar ein taith. Fodd bynnag, rydym yn hyderus mai dyma’r unig ffordd gywir ymlaen sy’n adlewyrchu ein gwerthoedd a gwerthoedd y GIG ehangach.

Nawr, yn fwy nag erioed, rydym wedi ymrwymo i fod yn gynghreiriaid gweithredol i'n cymuned LHDTC+ ac yn falch o gefnogi ein cymuned LHDTC+, trwy gydol mis Pride a thu hwnt.