Neidio i'r prif gynnwy

Dychweliad Graddol y Gwasanaeth Gwirfoddoli Cŵn Therapi

Dydd Mercher 1 Mehefin 2022

Mae’n bleser gennym gyhoeddi, ar ôl 2 flynedd ar seibiant, fod y Gwasanaeth Gwirfoddoli Cŵn Therapi yn dychwelyd yn raddol i’r Bwrdd Iechyd, gan ddechrau yn yr Is-adran Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu.

Yn ddiweddar, croesawodd staff a chleifion yn Ward Ty Skirrid, Ysbyty Maindiff Court, Y Fenni George a’i berchennog Bev Bannon pan wnaethant eu hymweliad cyntaf ar ôl Covid. Recriwtiwyd Bev a George yn 2020, ond ni allent gyflawni eu gwasanaeth oherwydd y cloi cyntaf. Maent wedi aros yn amyneddgar byth ers hynny i wneud eu hymweliad cyntaf!

 

Roedd Ward Sycamorwydden Ysbyty Sant Gwynllyw wedi mwynhau dychweliad Stephen James a'i Labrador Finn mawr ar ôl bwlch o ddwy flynedd!

 

Dyma Finn yn cael strôc gan glaf benywaidd a Therapydd Galwedigaethol y ward.

 

Roedd y Caplan wrth ei fodd yn ymweld yn rheolaidd pan oedd Finn yn ymlacio gyda chlaf gwrywaidd a gafodd fudd mawr o'i bresenoldeb. Ar ôl ymweliad Finn, dywedodd un o'r staff, 'Mae yna ŵr bonheddig ar y ward sydd wedi bod yn isel iawn. Mae wedi colli llawenydd yn ei weithgareddau rheolaidd. Mae'n aml yn cau ei hun i ffwrdd yn ei ystafell. Pan ymwelodd y ci, dywedais wrtho “Mae'n hyfryd eich gweld yn gwenu.” Yn ateb dywedodd, “Fe geisiaf ei wneud yn amlach.”'

 

Mae cynlluniau i gyflwyno timau cŵn therapi eraill i Wardiau ac Unedau Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu dros yr wythnosau nesaf. Rydym bob amser yn chwilio am gŵn therapi newydd i ymuno â thîm y Gwasanaeth Gwirfoddoli Cŵn Therapi. Y gofynion allweddol i ymuno yw:

 • Rhaid i'r ci fod dros 9 mis oed ac yn perthyn i'r gwirfoddolwr
 • Argaeledd yn ystod y dydd – mae cleifion yn edrych ymlaen at ymweliadau wythnosol rheolaidd, mae ymweliadau penwythnos yn bosibl mewn rhai ardaloedd
 • Ymrwymiad – mae angen ymrwymiad tymor canolig i hir
 • Lefel o wytnwch – mae ymweliadau fel arfer yn rhoi boddhad mawr, ond ar adegau, efallai oherwydd amgylchiadau annisgwyl ar y ward ar y diwrnod, gall fod yn llai gwerthfawr.
 • Diddordeb ac empathi i gleifion / cleientiaid
 • Ci sydd ddim yn llyfu, yn neidio i fyny nac yn cyfarth at ddieithriaid / sefyllfaoedd newydd
 • Ci sy'n gallu addasu i sefyllfaoedd newydd ac sy'n hapus i gael ei gyffwrdd gan ddieithriaid
 • Ci a fydd yn cymryd trît yn ysgafn ac yn cerdded yn braf ar dennyn a choler safonol
 • Ci sydd wedi ei hyfforddi i fagu hyder mewn ymddygiad da a chymdeithasu
 • Ni fyddai’r rôl hon yn addas ar gyfer ci ofnus neu adweithiol

 

Cyn dod yn wirfoddolwr cŵn therapi, mae angen cwblhau'r canlynol:

 • Asesiad ymddygiad a gynhelir gan Therapy Dogs Nationwide neu Pets as Therapy.
 • Aelodaeth o Gwn Therapi Ledled y Wlad neu Anifeiliaid Anwes fel Therapi am ffi flynyddol o £12/£19
 • Proses recriwtio gadarn y Bwrdd Iechyd, gan gynnwys gwiriad DBS a sesiynau hyfforddi.

 

Darperir cefnogaeth barhaus, ac mae timau Gwasanaeth Gwirfoddoli Cŵn Therapi yn cael eu paru’n ofalus â’r ward neu’r uned i sicrhau ffit da i wneud yr ymweliadau’n brofiad gwerth chweil i’r ci a phawb sy’n gysylltiedig.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, cysylltwch â Rhian Lewis, Rheolwr Gwella Gwasanaeth, Tîm Atal a Rheoli Heintiau drwy Rhian.Lewis2@wales.nhs.uk