Gwasanaeth Newydd y GIG yn Galluogi Pobl i Gofrestru ar Gyfer Astudiaethau Brechlyn COVID-19

Mae gwasanaeth GIG newydd wedi'i lansio ar 20fed Gorffennaf, gan helpu pobl ardraws y DU i gofrestru am wybodaeth am y treialon brechlyn COVID-19 newydd.

Bydd cofrestrfa ymchwil brechlyn newydd y GIG Covid-19 yn helpu nifer fawr o bobl i gael eu recriwtio i'r treialon dros y misoedd nesaf, gan arwain o bosibl at nodi brechlyn effeithiol yn erbyn Coronafeirws a bod ar gael i'r cyhoedd yn y DU yn gynharach. Fe'i datblygwyd mewn partneriaeth â'r Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Ymchwil Iechyd (NIHR), GIG Digidol, a Llywodraethau Gogledd Iwerddon, yr Alban a Chymru fel rhan o brosiect Tasglu Brechlyn Llywodraeth y DU.

Ar hyn o bryd, mae nifer o frechlynnau yn cael eu nodi a'u profi ar ddiogelwch, ond dim ond treialon ar raddfa fawr all roi'r wybodaeth sydd ei hangen ar Wyddonwyr am ba mor effeithiol ydyn nhw. Nod yr NIHR sy'n gweithio gyda'r GIG ledled y DU yw recriwtio dros hanner miliwn o bobl i'r gofrestrfa, a fydd yn caniatáu i bobl gael eu rhoi mewn cysylltiad â'r treialon brechlyn yn ystod y misoedd nesaf.

Mae ymchwilwyr yn chwilio am bobl o bob cefndir, oedran a rhan o'r DU, gan gynnwys pobl sydd â chyflyrau iechyd presennol neu hebddynt, i gymryd rhan mewn astudiaethau brechlyn, i sicrhau y bydd unrhyw frechlynnau a ddatblygir yn gweithio i bawb.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething: “Rwy’n falch bod Cymru yn rhan o’r gofrestrfa ar-lein hon ledled y DU, a fydd yn offeryn hanfodol yn y frwydr yn erbyn COVID-19.

“Gofynnir i bobl yng Nghymru a ledled y DU roi eu caniatâd i gysylltu â nhw i gymryd rhan mewn treialon blaengar COVID-19 i helpu i chwilio am frechlyn yn erbyn y clefyd.

“Wrth i dreialon brechlyn ar raddfa fawr gychwyn yn y DU yn ystod yr wythnosau a’r misoedd nesaf, bydd y system newydd hon yn galluogi ymchwilwyr i nodi a chyfateb gwirfoddolwyr addas a pharod â threialon priodol yn gyflym.

“Gallai’r rhai sy’n dewis cymryd rhan helpu ymchwilwyr i ddod o hyd i frechlyn i’n hamddiffyn ni i gyd.”

Mae'r gwasanaeth ar gael i unrhyw un sy'n 18 oed neu'n hŷn, sy'n byw yn y DU. I gofrestru, mae pobl yn llenwi rhai manylion personol a chyswllt, ac yn ateb cyfres o gwestiynau sgrinio iechyd sylfaenol ar ffurflen gwefan NHS.UK. Mae'r gwasanaeth yn ddiogel iawn, gyda data personol a chaniatâd yn cael ei ddal mewn system GIG a reolir gan NHS Digital, y sefydliad cenedlaethol sy'n gyfrifol am TG yn y system Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Nid yw'r bobl sy'n cofrestru eu manylion trwy'r gwasanaeth yn cofrestru i gymryd rhan mewn treial neu astudiaeth benodol. Yn lle, bydd ymchwilwyr sy'n gweithio ar astudiaethau brechlyn a gefnogir gan yr NIHR yn gallu chwilio am wirfoddolwyr sydd wedi ymuno â'r gwasanaeth.

Pan fydd gwirfoddolwr addas wedi'i nodi, bydd yr ymchwilwyr yn anfon e-bost neu neges destun at unrhyw un sy'n cyfateb i'r meini prawf ar gyfer eu hastudiaeth. Bydd hyn yn darparu mwy o wybodaeth am yr astudiaeth- ac yn cynnig cyfle i'r defnyddiwr gysylltu â'r tîm ymchwil a darganfod mwy, neu fynegi diddordeb i gymryd rhan.


Nid oes unrhyw rwymedigaeth i gymryd rhan mewn unrhyw astudiaeth a gall pobl sy'n cofrestru newid eu meddwl a thynnu eu manylion cyswllt o'r gofrestrfa ar unrhyw adeg.

I ddarganfod mwy, ewch i: www.nhs.uk/researchcontact. Mae mwy o wybodaeth am gymryd rhan mewn ymchwil a chyfleoedd eraill i gymryd rhan mewn ymchwil COVID-19 ar gael yn www.bepartofresearch.uk