Neidio i'r prif gynnwy

Gwirfoddolwyr Coleg Gwent yn Helpu Cleifion i Ailgysylltu'n Rhithiol â'u Teuluoedd

Ers i’r Pandemig Covid-19 ddechrau a’n gadael heb unrhyw ddewis a chyfyngu ar ganllawiau ymweld ar draws ein safleoedd Ysbyty, mae ein staff gweithgar wedi gwneud popeth yn eu gallu i gadw cleifion mewn cysylltiad â’u hanwyliaid yn ystod cyfnod mor anodd o ynysu.

Yn anochel, mae peidio derbyn ymweliadau gan eu hanwyliaid wedi achosi llawer o gleifion i deimlo'n ynysig. Fel ffordd o gefnogi'r cleifion hyn ymhellach, mae myfyrwyr o'r Ysgol Gofal yng Ngholeg Gwent wedi cael ei recriwtio fel gwirfoddolwyr Ffrind i Mi i gefnogi cleifion ar rai o'n Wardiau Hysbyty.

Cyn Pandemig COVID-19, roedd Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan yn gweithio ar y cyd â Choleg Gwent i gynnig cyfle i fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol ymgymryd â lleoliad profiad gwaith yn ein hysbytai.

Achos y Pandemig, roedd rhaid gohirio'r lleoliadau profiad hyn, a gafodd effaith sylweddol ar allu myfyrwyr iechyd a gofal cymdeithasol i ennill profiad gofal ymarferol gwerthfawr.

Er mwyn dechrau gwirfoddoli gyda ni, roedd myfyrwyr yn rhan o broses recriwtio gwirfoddolwyr lawn ac chafodd eu hyfforddi mewn rheoli heintiau (gan gynnwys defnyddio PPE yn briodol), cyfrinachedd, urddas a pharch. Yn ogystal â hyn, fe'u hyfforddwyd i rymuso cleifion i ddefnyddio technoleg ddigidol i gysylltu â'u teulu a'u ffrindiau. Er bod hon yn fenter newydd, rydym eisoes wedi gweld y buddion sylweddol y gall myfyrwyr eu darparu wrth gefnogi cleifion i gysylltu â'u teuluoedd.

O safbwynt y myfyrwyr, maent yn ennill profiad ymarferol gwerthfawr, ac yn gallu cyflawni cymwyseddau yn eu hastudiaethau, megis cyfathrebu, empathi, sgiliau gwrando, moeseg gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn, a chynhwysiant digidol.

Fel gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol y dyfodol, bydd y profiad a sgiliau a enillir gan y myfyrwyr hyn yn gaffaeliad enfawr iddynt yn eu gyrfaoedd.

 


Dywedodd Allison Werner, Cynghorydd Ymgysylltu â Chyflogwyr ar gyfer Astudiaethau Gofal a Chymuned yng Ngholeg Gwent:

"Mae wedi bod yn wych gweithio gyda'r tîm Gofal sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn ym MIPAB i dynnu'r rhaglen gwirfoddolwyr myfyrwyr hon at ei gilydd mewn cyfnod mor heriol. Mae hyn wedi rhoi cyfle i'n myfyrwyr wella eu dysgu a mewnwelediad i yrfaoedd posibl yn y Bwrdd Iechyd yn y dyfodol. "


Dywedodd Harriett Saunders, Gwirfoddolwr Ffrind i Mi a Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Ngholeg Gwent:

“Ers dechrau gwirfoddoli, mae’r Tîm Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn wedi bod yn hollol anhygoel ac mor groesawgar. Maen nhw'n gwneud yn siŵr fy mod i'n gyffyrddus â faint rydw i'n rhyngweithio â chleifion ac yn sicrhau nad ydw i'n cael fy ngadael ar fy mhen fy hun gyda chlaf nes fy mod i'n hyderus wrth wneud hynny. Mae'r profiad eisoes wedi caniatáu imi gael mewnwelediad gwerthfawr yn gyntaf, mewn ysbyty, ond hefyd sut mae cleifion yn cael trafferth gyda'r amgylchiadau presennol a gobeithio sut y gall gwirfoddolwyr fel fi effeithio ar ddiwrnod y claf. Mae'n brofiad hyfryd ac rydw i'n mwynhau pob munud ohono.”


Dywedodd Elena Hall, Gwirfoddolwr Ffrind i Mi a Myfyriwr Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Coleg Gwent:

"Yn 17 oed, mae'n anodd iawn dod o hyd i gyfle lle gallaf roi yn ôl i'r gymuned, ond pan welais y swydd Wirfoddoli gyda'r Tîm Gofal sy'n Canolbwyntio ar yr Unigolyn, roeddwn i'n gwybod ei fod o ddiddordeb i mi. Mae'r swydd hon yn werth chweil, ac mae bod yn rhan ohoni mae wedi agor fy llygaid i'n fawr! Rydw i wedi teimlo'n gyffyrddus trwy gydol yr holl broses ac edrychaf ymlaen at bob shifft, wrth gwybod ei fod yn gwneud gwahaniaeth!"


Os hoffech gael mwy o wybodaeth am ddod yn wirfoddolwr Ffrind i Mi, e-bostiwch ffrindimi.abb@wales.nhs.uk