Neidio i'r prif gynnwy

Mentrau Gofal Dementia Tîm Gwent Wedi'i Nomineiddio am Wobr Nyrsio Anrhydeddus

Dydd Iau 27 Gorffennaf 2023

Rydym wrth ein bodd bod y tîm gofal sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan wedi’u dewis o blith 920 o geisiadau yn rownd derfynol categori Tîm y Flwyddyn yng Ngwobrau Nyrsio’r RCN 2023!

Bydd y nyrsys yn darganfod a ydyn nhw wedi ennill mewn seremoni ar Ddydd Gwener 10fed o Dachwedd 2023 yng Nghadeirlan Lerpwl.

Ar ôl i adborth cleifion nodi problemau yn ymwneud ag unigrwydd a diflastod ar wardiau ysbyty, nododd staff fwy o gynnwrf ac ymddygiad heriol i bobl sy’n byw gyda dementia. Mewn ymateb, datblygodd y tîm gofal sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ystod eang o weithgareddau ystyrlon, sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac yn gynhwysol. Roedd y rhain yn tynnu ar dechnoleg ddigidol, celf a chrefft, eitemau i gefnogi hobïau, a gweithgareddau i hybu symudedd a deheurwydd.

Roedd y gweithgareddau ill dau yn helpu staff i fynd i'r afael yn well ag anghenion pobl â dementia, ac yn lleihau ymddygiadau trallodus ymhlith y rhai mewn gofal.

Gan weithio gyda sefydliadau allanol, crëwyd llwybrau gwirfoddol-i-gyrfa, ochr yn ochr â sefydlu panel arbenigol gyda phrofiad o fyw o'r materion y mae cleifion a gofalwyr yn eu hwynebu. Roedd y peilot ar gyfer y dull newydd mor llwyddiannus fel ei fod wedi'i gyflwyno i bob un o'r 141 o wardiau ar draws safleoedd ysbytai Gwent.

Dywedodd Tanya Strange, Pennaeth Nyrsio ar gyfer Gofal sy’n Canolbwyntio ar yr Unigolyn ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:

"Mae'r tîm yn falch o gael eu cydnabod am eu gwaith parhaus, angerddol ac ysbrydoledig i wella profiad cleifion, gofalwyr a staff o ofal ysbyty, a all fod yn brofiad brawychus, anghyfarwydd a heriol. Mae cyrraedd y rhestr fer yn anrhydedd."

 

Dywedodd Ysgrifennydd Cyffredinol a Phrif Weithredwr yr RCN, Pat Cullen:

“Mae ein cystadleuwyr ysbrydoledig yn y rownd derfynol yn dangos y gorau oll o nyrsio a’r hyn y gellir ei gyflawni mewn rhai o’r cyfnodau heriol i’r proffesiwn.

"Maen nhw'n tynnu sylw at yr amrywiaeth eang o ffyrdd y mae nyrsys yn gwella gofal pobl ar bob cam o'u bywyd a sut maen nhw'n dangos eu proffesiynoldeb a'u rhagoriaeth glinigol bob dydd, ac ym mhob lleoliad, ledled y DU."

 

Cynhelir Gwobrau Nyrsio’r RCN eleni ochr yn ochr â’r Nursing Live agoriadol, digwyddiad newydd a deinamig i bawb sy’n gweithio ym maes nyrsio. Bydd y digwyddiad, a gynhelir dros ddau ddiwrnod (Tachwedd 10fed-11eg) yng nghyfadeilad ACC yn Lerpwl, yn canolbwyntio ar ddatblygiad proffesiynol a phersonol nyrsys ar bob cam o'u gyrfaoedd a hwn fydd y digwyddiad cyntaf o'i fath ar gyfer y sector.