Partneriaid Gwent yn Lansio Siarter Taith Llesol Gwent

Bydd un ar hugain o brif sefydliadau yn y sector cyhoeddus sy'n gweithio ar draws Gwent yn llofnodi Siarter Taith Llesol, sy'n ymrwymo i gefnogi ac annog staff i deithio mewn modd cynaliadwy i'r gwaith.

Trwy 15 o ymrwymiadau uchelgeisiol, mae'r siarter yn hyrwyddo cerdded, beicio, gweithio ystwyth a'r defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus a cherbydau allyriadau uwch-isel.

Mae'r sector cyhoeddus yng Ngwent yn cyflogi bron i un o bob tri oedolyn sy'n gweithio. Trwy weithio gyda'n gilydd, nod sefydliadau'r sector cyhoeddus ar draws Gwent yw cynyddu siwrneiau cynaliadwy a wneir i ac o weithleoedd, gan leihau'r effaith ar yr amgylchedd a gwella iechyd yng Ngwent ar gyfer cenedlaethau'r presennol a'r dyfodol.

Y sefydliadau sydd wedi llofnodi'r siarter yw: Iechyd Cyhoeddus Gwent Aneurin Bevan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin, Cyngor Bwrdeistref Sir Blaenau Gwent, Tai Cymunedol Bron Afon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, Cymdeithas Sefydliadau Gwirfoddol Gwent (GAVO), Heddlu Gwent, Swyddfa Eiddo Deallusol (IPO), Cartrefi Melin, Cyngor Sir Fynwy, Cymdeithas Tai Sir Fynwy, y Gwasanaeth Prawf Cenedlaethol, Adnoddau Naturiol Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd, Cartrefi Dinas Casnewydd, Casnewydd yn Fyw, Swyddfa Ystadegau Gwladol, Swyddfa Pasbort, yr Heddlu a Swyddfa'r Comisiynydd Trosedd, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Tai Cymunedol Tai Calon, Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Ymddiriedolaeth Hamdden Torfaen, Cynghrair Gwirfoddol Torfaen, Prifysgol De Cymru a Llywodraeth Cymru.

Dywedodd Cadeirydd G10 ac Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, y Cynghorydd Jane Mudd, “Rydyn ni'n gwybod bod llygredd aer mewn rhannau o Gwent yn rhagori ar derfynau cyfreithiol yr UE, gan gynyddu'r risg i iechyd a'r amgylchedd rydyn ni'n byw ynddo. Mae effeithiau tymor hir llygredd aer yn cynnwys cyfraddau uwch o glefyd yr ysgyfaint, clefyd cardiofasgwlaidd a chanser. Mae trafnidiaeth yn gyfrifol am gyfran sylweddol o lygredd aer, yn enwedig mewn amgylcheddau trefol, ac ardaloedd lle mae traffig a thagfeydd uchel, gyda chludiant ffordd yn gyfrifol am oddeutu 80% o nitrogen deuocsid wedi'i fesur ar ochr y ffordd.”

Yn ystod pandemig Covid-19, bu’n rhaid i sefydliadau weithredu gweithio mwy ystwyth, yn ogystal â’r angen am fwy o gynadledda fideo, sydd wedi lleihau’r angen i staff deithio i wefannau eraill yn sylweddol. Mae tystiolaeth eisoes bod ansawdd yr aer wedi gwella dros yr ychydig fisoedd diwethaf a bydd y siarter hon yn sicrhau bod y newidiadau a wnaed eisoes yn parhau.