Pris 'Alcohol Rhad' yng Nghymru i Gynyddu ar yr 2il o Fawrth 2020

Daw deddf newydd i rym heddiw yn gosod isafswm pris ar gyfer alcohol yng Nghymru. Mae hyn yn golygu na ellir gwerthu na chyflenwi alcohol am lai na 50c yr uned...
 
Ni fyddwch yn sylwi ar newid ym mhris y mwyafrif o ddiodydd alcoholig, ond bydd cynhyrchion cryfder uchel, cost isel fel seidr gwyn yn sylweddol ddrytach.
 
Nod y polisi, a gyflwynwyd trwy Ddeddf Iechyd Cyhoeddus (Isafswm Pris Alcohol) Llywodraeth Cymru (Cymru) 2018, yw lleihau lefelau yfed peryglus a niweidiol.
 
Mae tua 10 o bobl yn marw bob wythnos yng Nghymru o achosion sy'n gysylltiedig ag alcohol. Mae alcohol yn achosi niwed i gymdeithasau yn ogystal ag unigolion, gyda threthdalwyr yn codi'r bil. Bob blwyddyn, mae alcohol yn arwain at bron i 60,000 o dderbyniadau i'r ysbyty yng Nghymru ac yn costio o gwmpas £159 miliwn i GIG Cymru.
 
Ymwelodd y Gweinidog Iechyd, Vaughan Gething â thîm gofal alcohol yn Ysbyty Brenhinol Gwent yng Nghasnewydd sydd â'r nod o gefnogi pobl sy'n cael eu derbyn i'r ysbyty ag anhwylderau camddefnyddio alcohol. Dwedodd ef:
 
"Rydyn ni'n gwybod pan fydd alcohol yn rhad ac ar gael yn rhwydd, mae yfed niweidiol yn cynyddu. Ni fydd yr isafbris yn effeithio ar yfwyr cymedrol a allai fod yn poeni am bris peint yn codi. Nod y ddeddfwriaeth hon yw lleihau'r niwed sy'n cael ei wneud gan y rhai sydd fwyaf mewn perygl o gam-drin alcohol. "
 
Dywedodd Dr Sarah Aitken, Cyfarwyddwr Iechyd Cyhoeddus ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan:
 
"Rydyn ni'n gweld effeithiau yfed gormod o alcohol ar iechyd pobl bob dydd. Ar wahân i niweidio'r afu, mae alcohol yn effeithio ar y galon, yr arennau a'r ymennydd. Mae'n effeithio ar wasanaethau ysbyty, ac ar fywydau pobl yn fwy cyffredinol. Bydd ymyrraeth isafbrisio yn lleihau y niwed a wneir gan alcohol, mae'n gam pwysig a gobeithio y bydd yn gwneud i bobl feddwl am eu perthynas ag alcohol."
 
Yn yr Alban, lle cyflwynwyd isafswm pris ym mis Mai 2018, mae dangosyddion cynnar yn galonogol, gyda gostyngiad yng nghyfaint blynyddol alcohol pur mewn diodydd a werthir, a chwymp yng nghyfaint yr alcohol a werthir am brisiau isel iawn.