Neidio i'r prif gynnwy

Profwyd Mwy o Weithwyr Allweddol am Goronafeirws yn Rodney Parade

Mae Rodney Parade yng Nghasnewydd yn parhau i chwarae rhan allweddol yn y frwydr yn erbyn Coronafeirws wrth i Fwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan ehangu'r cyfleuster profi i gynnwys gweithwyr allweddol y tu allan i'r GIG.

Mae'r safle yn eistedd ochr yn ochr â rhwydwaith sy'n ehangu o safleoedd profi sy'n cael eu sefydlu o amgylch Cymru a'r DU, ac mae'n gweithredu ar sail apwyntiad yn unig ar gyfer staff y GIG a gweithwyr allweddol eraill fel staff Gofal Cymdeithasol mewn Awdurdodau Lleol, yr Heddlu a Gwasanaethau Tân ac Achub.

Bydd y cyfleuster yn darparu miloedd o brofion swab ychwanegol- a ddefnyddir i nodi a oes gennych y feirws ar hyn o bryd. Mae hyn yn golygu y gall y rhai sy'n profi'n negyddol am Goronafeirws ddychwelyd i'r gwaith cyn gynted â phosibl, ac mae'r rhai sy'n profi'n bositif yn gallu gwella.

Dywed Judith Paget, Prif Weithredwr y Bwrdd Iechyd: “Rydym yn gweithio gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru i gynyddu ein gallu i brofi Coronafeirws i amddiffyn y bregus, i gefnogi ein partneriaid ac yn y pen draw achub bywydau.

“Ein nod yw dod â'r ansicrwydd i ben a oes angen i'r Gweithwyr Critigol sydd eu hangen ar y rheng flaen aros gartref, sy'n golygu y bydd y rhai sy'n profi'n negyddol yn gallu dychwelyd i'r gwaith.

“Rydym yn falch o fod yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid i gyflwyno capasiti ychwanegol i’r man lle mae ei angen. Rydym yn estyn diolch arbennig i'r tîm yn Rodney Parade sydd wedi mynd y tu hwnt i hynny i ddarparu ar gyfer popeth sydd ei angen arnom yn yr amseroedd heriol hyn. "

Mae Mark Jones, Rheolwr Gyfarwyddwr Rygbi'r Dreigiau wrth ei fodd y gallai'r clwb chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi'r GIG yn ystod y pandemig.

Meddai: "Mae'r Gweithwyr Iechyd a Gweithwyr Gofal yn gwneud gwaith anhygoel mewn amgylchiadau mor anodd, felly rydym yn fwy na pharod i gynorthwyo trwy fenthyca ein safle a darparu timau stiwardio a diogelwch i gefnogi'r GIG yn ei waith hanfodol.

"Mae chwarae ein rhan yn y gymuned leol wrth wraidd yr hyn rydyn ni'n ymwneud ag ef yn y Dreigiau. Yn ogystal â'r gwaith sy'n digwydd yn Rodney Parade, mae ein tîm a'n chwaraewyr wedi bod yn danfon nwyddau hanfodol i'r bobl fregus yn ein cymuned.”

Mae Heddlu Gwent yn un o'r sefydliadau y mae eu gweithwyr bellach yn cael prawf yn Rodney Parade.

Dywedodd Glyn Fernquest, Uwcharolygydd Gwent: “Mae hon yn enghraifft wych o fusnesau yn troi eu hadnoddau at greu a chyflwyno profion ar raddfa i sicrhau bod gennym y timau sydd eu hangen arnom i gefnogi ein cymunedau.”

“Bydd y cyfleuster hwn yn helpu ein gwasanaethau rheng flaen gwerthfawr i frwydro yn erbyn y feirws a pharhau â’u gwaith gwerthfawr.”