Neidio i'r prif gynnwy

Syniadau Da i Sicrhau Ramadan Iach

Yn ystod Ramadan, mae'n bwysig gwybod sut i ymprydio'n ddiogel, a pha fwyd sydd orau i'w fwyta rhwng ymprydio.

Cofiwch mai dim ond amser cymharol fyr sydd gennych bob dydd i fwyta ac yfed i roi'r holl faetholion a hylifau hanfodol i'ch corff sydd eu hangen arno i fod yn iach, felly mae ansawdd eich diet yn arbennig o bwysig yn ystod Ramadan.

Er bod ymprydio yn orfodol i bob Mwslim iach (nid plant), mae eithriadau i'r rhai sy'n sâl neu'r rheini y gallai ymprydio effeithio ar eu hiechyd - er enghraifft, menywod beichiog neu fenywod sy'n bwydo ar y fron, a phobl â diabetes.

Sut mae ymprydio yn effeithio ar y corff?

Yn dibynnu ar y tywydd a hyd yr ympryd, bydd y rhan fwyaf o bobl sy'n ymprydio yn ystod Ramadan yn profi diffyg hylif ysgafn, a all achosi cur pen, blinder ac anhawster canolbwyntio. Fodd bynnag, bu astudiaethau'n awgrymu nad yw hyn yn niweidiol i iechyd, ar yr amod bod digon o hylifau yn cael eu hyfed ar ôl torri'r ympryd i gymryd lle'r rhai a gollwyd yn ystod y dydd.

Serch hynny, os na allwch sefyll oherwydd pendro, neu os ydych yn ddryslyd, dylech yfed dŵr, diod siwgraidd neu doddiant ailhydradu rheolaidd ar frys. Os byddwch yn llewygu oherwydd diffyg hylif, dylai eich coesau gael eu codi uwch eich pen gan eraill, a phan fyddwch yn deffro, dylech ail-hydradu ar frys fel yr amlinellir uchod.

I'r rhai a fyddai fel arfer yn yfed diodydd â chaffein fel te a choffi yn ystod y dydd, gall diffyg caffein yn ystod yr ympryd arwain at gur pen a blinder i ddechrau. Gall hyn leddfu yn ystod Ramadan wrth i'r corff addasu i fynd heb gaffein yn ystod y dydd.

Beth i'w Yfed a Fwyta

Unwaith y bydd yr ympryd wedi torri, gall y corff ail-hydradu ac ennill egni o'r bwydydd a'r diodydd a yfir. Ar ôl peidio â bwyta am gyfnod hir, efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi fwyta'n araf wrth dorri'r ympryd ac i ddechrau gyda digon o hylifau a bwydydd braster isel, llawn hylif.

Mae yfed digon o hylifau, yn ogystal â bwyta bwydydd sy'n llawn hylif, fel ffrwythau, llysiau, iogwrt, cawliau a stiwiau, yn bwysig iawn i gymryd lle hylifau a gollir yn ystod y dydd ac i ddechrau'r diwrnod nesaf o ymprydio wedi'i hydradu'n dda. Mae halen yn ysgogi syched ac felly mae'n syniad da osgoi bwyta llawer o fwydydd hallt. Mae'r pryd cyn y wawr, suhoor, yn darparu hylifau ac egni ar gyfer y diwrnod o ymprydio sydd o'ch blaen, felly gall gwneud dewisiadau iach eich helpu i ymdopi'n well â'r ympryd.

Er bod prydau iftar yn aml yn amser i ddathlu, wrth i deuluoedd a ffrindiau ddod at ei gilydd i dorri eu hymprydiau, mae'n bwysig peidio â mynd dros ben llestri wrth fwyta yn ystod Ramadan. Gall bwyta llawer o fwydydd wedi'u ffrio'n ddwfn, hufennog a melys achosi ichi fagu pwysau yn ystod Ramadan. Gall Ramadan fod yn amser da i wneud newidiadau i wella cydbwysedd eich diet y gallwch eu cynnal yn y tymor hwy.

Ynghyd â digon o hylifau, mae datys yn ffordd wych o dorri'r ympryd. Wedi'i fwyta'n draddodiadol i dorri'r ympryd ers amser y Proffwyd Muhammad, maen nhw'n darparu siwgrau naturiol ar gyfer egni, yn ogystal â mwynau fel potasiwm, copr a manganîs, ac maen nhw'n ffynhonnell ffibr. Gallech hefyd roi cynnig ar ffrwythau sych eraill fel bricyll, ffigys, rhesins neu eirin sych, sydd hefyd yn darparu ffibr a maetholion.

Gall y newidiadau i arferion bwyta a diffyg hylifau yn ystod y dydd achosi rhwymedd i rai pobl. Pan allwch chi fwyta ac yfed, gall bwyta digon o fwydydd ffibr uchel, fel grawn cyflawn, grawnfwydydd ffibr uchel, bran, ffrwythau a llysiau, ffa, corbys, ffrwythau sych a chnau ynghyd â digon o hylif helpu i leddfu rhwymedd, yn ogystal â gwneud peth gweithgaredd corfforol ysgafn, fel mynd am dro ar ôl iftar.

Ymprydio â Diabetes

I'r rhai â diabetes sy'n arsylwi ympryd, gall fod risg o ddadhydradu a hypoglycemia, yn enwedig yn y gwanwyn a'r haf pan fydd dyddiau'n hirach ac yn gynhesach.

Caniateir yn Islam i'r rhai sydd â chyflwr iechyd, fel diabetes, beidio ag ymprydio. Fodd bynnag, mae gan ympryd Ramadan arwyddocâd ysbrydol mawr i Fwslimiaid ac mae llawer sydd â diabetes yn dewis ymprydio. Dylai unrhyw un sy'n byw gyda diabetes sy'n dymuno ymprydio drafod hyn gyda'u tîm diabetes yn gyntaf.