Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl: Iechyd Meddwl a Maeth

14 Mai 2021

Mae'n adnabyddus bod yr hyn rydyn ni'n ei fwyta yn effeithio ar ein hiechyd meddwl yn ogystal â'n hiechyd corfforol.

Mae Bwyd a Hwyliau yn derm poblogaidd a ddefnyddir yn gyffredin ledled y byd. Mae yna lawer o ffyrdd y gall bwyd effeithio ar sut rydyn ni'n teimlo, yn union fel sut rydyn ni'n teimlo y gall gael effaith ar ba fwydydd rydyn ni'n dewis eu bwyta.

Er mwyn cadw ein hwyliau'n bositif ac yn sefydlog trwy gydol y dydd mae angen prydau bwyd cytbwys rheolaidd!

Bydd bwyta diet iach, cytbwys, yn unol â Chanllaw Eatwell, yn darparu maeth digonol i gadw'ch lefelau serotonin a'ch siwgrau gwaed yn yr ystod iach.

Gwneir serotonin allan o brotein felly gall protein dietegol isel arwain at lefelau serotonin isel. Mae'n cael ei syntheseiddio o'r tryptoffan asid amino hanfodol, sy'n cael ei gaffael yn y diet. Er mwyn caniatáu cymryd serotonin i'r ymennydd, rhaid i inswlin (sy'n cael ei ryddhau pan fydd bwyd â starts yn cael ei fwyta) fod yn bresennol, ochr yn ochr â sinc a fitamin C. Gall lefelau serotonin isel achosi chwant am fwydydd melys / startsh, iselder ysbryd, meigryn / cur pen, problemau cysgu , cof gwael a phroblemau canolbwyntio.

Gall bwyta bwydydd fel cyw iâr, twrci, tofu, wyau, pysgod, llaeth, caws a cheirch, sy'n ffynonellau da o'r tryptoffan asid amino hanfodol, helpu i hybu lefelau serotonin. Dyma'r cemegyn sy'n ein helpu i deimlo'n hapus ac yn rheoli ein hwyliau. Mae Serotonin hefyd yn dylanwadu ar ein chwant bwyd, ein hymddygiad a'n meddwl.

Mae'n bwysig bwyta bwydydd cyfoethog tryptoffan ochr yn ochr â bwydydd â starts fel bara, reis, tatws a phasta.


Mae cydbwyso lefelau siwgr yn y gwaed hefyd yn hanfodol ar gyfer lles corfforol a meddyliol:

 • Rhoi egni i'n celloedd weithredu'n normal
 • Cynnal meddwl cadarnhaol
 • Y gallu i ymdopi'n dda â straen

 

Gall siwgr gwaed isel arwain at:

 • Hwyliau isel
 • Blinder
 • Pendro
 • Llewygu
 • Anniddigrwydd
 • Ymateb emosiynol cynyddol
 • Llai o ganolbwyntio
 • Newyn
 • Chwantau
 • Annog i oryfed


Gwybodaeth am Iechyd Meddwl a Maeth:

 • Gall iselder, pryder, anhwylderau bwyta, sgitsoffrenia, rhithdybiau a chredoau newidiol am fwyd oll effeithio ar gymeriant dietegol, archwaeth a phwysau unigolyn.
 • Gall effeithiau diffyg maeth hefyd arwain at anawsterau gyda'r cof a chanolbwyntio, a gallant effeithio ar ba mor barod yw pobl i gael gafael ar help.
 • Gall effeithiau rhai diffygion fitamin gynnwys dryswch, iselder ysbryd, anorecsia, anniddigrwydd, pryder, dementia a seicosis.
 • Gall dementia effeithio ar statws maethol gan fod pobl yn ei chael hi'n anoddach siopa, paratoi, storio a / neu ofyn am fwyd. Efallai y byddan nhw hefyd yn anghofio bwyta, neu eu bod nhw wedi bwyta, a gall eu chwaeth neu eu harferion bwyta newid.
 • Gall pobl ar feddyginiaethau penodol ee ar gyfer sgitsoffrenia fod yn dueddol o fagu pwysau ac mewn mwy o berygl o gael rhai cyflyrau meddygol gan gynnwys diabetes a chlefyd y galon.
 • Mae asesiad ac adolygiad maethol llawn yn rhan bwysig o asesiad anghenion iechyd a chymdeithasol, ynghyd â nodi gofynion maethol arbennig, a'r rhai sydd mewn risg maethol.


Mae'n adnabyddus bod yr hyn rydyn ni'n ei fwyta yn effeithio ar ein hiechyd meddwl yn ogystal â'n hiechyd corfforol. Mae serotonin yn gemegyn sy'n cael ei ryddhau yn yr ymennydd sy'n gwneud i ni deimlo'n hapus ac yn rheoli ein hwyliau. Yn ogystal, mae serotonin yn dylanwadu ar ein chwant bwyd, ein hymddygiad a'n meddwl ...

Am fwy o wybodaeth dilynwch y dolenni canlynol:

https://www.bda.uk.com/resource/food-facts-food-and-mood.html

https://www.bda.uk.com/resource/depression-diet.html

https://www.mentalhealth.org.uk/sites/default/files/food-for-thought-mental-health-nutrition-briefing-march-2017.pdf